Korekta raportu bieżącego nr 22/2021 z dnia 8 lipca 2021 r. – sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej