I PRIORYTET PROGRAMU
FUNDUSZE EUROPEJS
KIE DLA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 2021–2027 (FENG)

Ryvu Therapeutics Spółka Akcyjna uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „ONCO Prime: nowe możliwości personalizowanej terapii przeciwnowotworowej w oparciu o hodowlę komórek pierwotnych od pacjenta, charakteryzację omiczną i testy funkcjonalne”

Nr umowy o dofinansowanie: FENG.01.01-IP.02-0095/23

Celem projektu jest skuteczniejsza walka z nowotworami poprzez opracowanie i wdrożenie do działalności Ryvu Therapeutics S.A. innowacyjnej platformy badawczej ONCO Prime pozwalającej na identyfikację nowych celów terapeutycznych, molekularną klasyfikację chorych oraz testowanie leków w unikatowym układzie pierwotnych hodowli komórek nowotworowych wyizolowanych bezpośrednio od pacjentów.

Metoda badawcza opierać się będzie na wykorzystaniu szeregu innowacyjnych, w tym autorskich technik, z zakresu biologii molekularnej i komórkowej, inżynierii genetycznej, medycyny oraz bioinformatyki. Wdrożenie nowatorskich technik hodowli pierwotnych komórek nowotworowych z zachowaniem ich heterogenności, umożliwi opracowanie zaawansowanych modeli nowotworów o wysokim potencjale translacyjnym, które zostaną poddane pogłębionej charakterystyce genetycznej i molekularnej. Dane będą procesowane z wykorzystaniem opracowanego w projekcie systemu informatycznego. Towarzyszyć temu będą wyskoprzepustowe testy przesiewowe oraz fenotypowa charakterystyka in vitro znanymi lekami i innowacyjnymi terapiami eksperymentalnymi. Ponadto, zostaną wskazane całkowicie nowe, genetyczne zależności nowotworowe, które będą walidowane in vitro oraz in vivo przy użyciu ksenoprzeszczepów oraz PDX.

Platforma ONCO Prime stanie się źródłem modeli nowotworów o najwyższym potencjale translacyjnym zawierającym historię choroby, dane histopatologiczne, genomiczne i transkryptomiczne, umożliwiającym korelację danych klinicznych i molekularnych. Działania platformy zostaną powiązane z potrzebami pacjentów onkologicznych poprzez szybką ocenę wrażliwości tkanek nowotworowych i spersonalizowany dobór terapii onkologicznej. Zwiększy to dostępność do onkologicznych terapii celowanych oraz usprawni i przyspieszy proces leczenia, podnosząc jego komfort i jakość.

Wartość projektu: 42 934 487,50 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 26 339 315,38 zł

#FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie