PROJEKTY INNOWACYJNE

Ryvu Therapeutics w swoich pracach badawczo-rozwojowych koncentruje się na odkrywaniu i rozwoju innowacyjnych, małocząsteczkowych związków chemicznych o potencjale terapeutycznym w onkologii. Ryvu w badaniach nad własnymi cząsteczami wykorzystuje różnorodne mechanizmy terapeutyczne ukierunkowane na nowe cele onkologiczne w obszarach regulacji transkrypcji, syntetycznej letalności, immuno-onkologii i immunometabolizmu.

Najbardziej zaawansowane projekty Ryvu, SEL120 oraz SEL24/MEN1703 znajdują się w fazie badań klinicznych prowadzonych w kilku ośrodkach w Stanach Zjednoczonych. SEL120 jest pierwszym w swojej klasie, małocząsteczkowym inhibitorem CDK8 o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu ostrej białaczki szpikowej (ang. Acute Myeloid Leukemia - AML) i zespołów mielodysplastycznych (ang. Myelodysplastic Syndromes – MDS).

Kolejnym programem jest SEL24/MEN1703, dualny inhibitor kinaz PIM/FLT3, będący w fazie II badań klinicznych u pacjentów z oporną postacią ostrej białaczki szpikowej (AML). Na mocy zawartej umowy licencyjnej projekt jest obecnie rozwijany przez włoską Grupę Menarini.

Pozostałe programy rozwijane przez Ryvu ukierunkowane są na na białka SMARCA2 (inaczej BRM) w komórkach nowotworowych, a także koncentrują się na dualnych antagonistach receptorów adenozynowych A2A/A2B, małocząsteczkowych związkach działających jako bezpośredni agoniści STING

 • Projekty
  Kliniczne
 • Immunoonkologia
  & Immunometabolizm
 • Syntetyczna
  Letalność

Projekty Kliniczne

 • SEL120

  CDK8 to kinazowa podjednostka kompleksu mediatora, którego rolą w komórkach jest regulacja transkrypcji. Kompleks ten integruje aktywność wielu onkogennych czynników transkrypcyjnych i epigenetycznych z podstawową maszyneria transkrypcyjną. Hamowanie aktywności CDK8 oraz jego paraloga CDK19 selektywną...

 • SEL24/MEN1703

  SEL24/MEN1703 jest selektywnym, dualnym inhibitorem kinaz PIM i FLT3 – dwóch enzymów odgrywających istotną rolę w transformacji nowotworowej komórek hematopoetycznych. SEL24/MEN1703 jest nowatorskim małocząsteczkowym związkiem wynalezionym przez Ryvu, który rozwijany jest przez Grupę Menarini, jako...

Immunoonkologia & Immunometabolizm

W ramach portfolio projektów naukowych Ryvu rozwija programy, których celem są innowacyjne leki pobudzające układ odpornościowy pacjenta do samodzielnego rozpoznania nowotworu i uwrażliwiające komórki nowotworowe na atak immunologiczny.

Ryvu rozwija nowatorskie immunoterapie stymulujące naturalne mechanizmy obronne ludzkiego układu odpornościowego przeciw patogenom do rozpoznania i zwalczenia komórek rakowych. Projekty immunoonkologiczne Ryvu celują w białka i ścieżki sygnałowe, które mogą przekształcić oporne na dotychczasową immunoterapię tzw. „immunologicznie cichych” lub „zimne”, agresywne guzy w nowotwory „gorące” – podatne na leczenie. Takie podejście obiecuje zdemaskowanie nowotworów– czyli takich, które pozostały niewidoczne dla komórek odpornościowych lub uniknęły nadzoru immunologicznego na wczesnym etapie rozwoju choroby.

 • A2A/A2B

  Akumulacja adenozyny to silny i często występujący mechanizm pozwalający guzowi nowotworowemu uciec przed nadzorem immunologicznym. Adenozyna osłabia aktywację, ekpansję i produkcję cytokine w wielu typach komórek odpornościowych, tj. komórki T, NK czy dendrytyczne. Adenozyna promuje...

 • AGONIŚCI STING

  STING jest jednym z kluczowym białek zaangażowanych we wrodzoną odpowiedź immunologiczną. Silnie stymuluje produkcję interferonu typu I (IFN) i cytokin prozapalnych. Agoniści STING ułatwiają rozpoznawanie antygenu nowotworowego swoistego dla konkretnego pacjenta, dając nadzieję na wysoce...

 • INHIBITORY HPK1

  Silny potencjał terapeutyczny inhibitorów HPK1 (hematopoetyczna kinaza progenitorowa 1, MAP4K1) bazuje na ich zdolności do jednoczesnej aktywacji cytotoksycznych limfocytów T i zwalczania immunosupresyjnego mikrośrodowiska guza. Zahamowanie aktywności kinazowej HPK1 skutkuje równocześną aktywacją dwóch typów komórek...

Syntetyczna letalność

Jednym z wyzwań w rozwoju nowych leków jest ograniczona liczba celów białkowych, które są jednocześnie ściśle powiązane z etiologią choroby i podatne na celowanie związkami małocząsteczkowymi. W ramach projektów wykorzystujących zjawisko syntetycznej letalności identyfikowane są nowe cele białkowe i mechanizmy wrażliwości komórek nowotworach, które można wykorzystać terapeutycznie.

Związki syntetycznie letalne selektywnie zabijają komórki nowotworowe charakteryzujące się ściśle określoną cechą genetyczną, epigenetyczną, bądź metaboliczną, oszczędzając komórki niezmienione.

 • SMARCA2/BRM

  Ryvu rozwija projekty celujące w genetycznie określone typy nowotworów, które ze względu na rodzaj mutacji nie były dotychczas podatne na typowe strategie racjonalnego rozwoju leków. Zjawisko syntetycznej letalności pozwala na identyfikację nowych białek, których inhibicja...

 • Delecja MTAP

  Delecja lokus 9p21 jest jedną z najczęstszych zmian genetycznych występujących w ludzkich nowotworach. Lokus 9p21 zawiera m.in. gen kodujący fosforylazę metylotioadenozynową (MTAP), jedyny enzym rozkładający metylotioadenozynę (MTA). Delecja MTAP skutkuje akumulacją MTA w komórkach, która...

Nowe cele molekularne

Oprócz ujawnionych programów Ryvu pracuje nad nowymi celami terapeutycznymi z zakresu immunoonkologii i immunometabolizmu nowotworów oraz syntetycznej letalności.

W rozwoju kolejnych związków Ryvu wykorzystuje nowatorskie podejście do odkrywania leków, łącząc wewnętrznie rozwiniętą wiedzę specjalistyczną z nowymi wyrafinowanymi narzędziami i technologiami w celu identyfikacji związków małocząsteczkowych o korzystnych profilach i aktywności.

Współpraca naukowa

W kwietniu 2020 r. Ryvu Therapeutics i Galapagos ogłosiły rozpoczęcie współpracy badawczo-rozwojowej, której celem jest rozwój innowacyjnych związków małocząsteczkowych o potencjale terapeutycznym w chorobach zapalnych.
Współpraca opiera się na nowym celu molekularnym zidentyfikowanym przez Ryvu Therapeutics. Obie Spółki zapewnią niezbędne zasoby, a także specjalistyczną wiedzę z zakresu wysokoprzepustowych badań przesiewowych, biologii, chemii medycznej oraz toksykologii podczas prowadzonych wspólnie prac badawczo-rozwojowych.
W ramach nawiązanej współpracy badawczej Ryvu odpowiedzialne będzie za wczesne fazy odkrywania związków, natomiast Galapagos będzie odpowiedzialny za dalszy rozwój programu.

Celem wieloletniej współpracy z Merck KGaA, która trwa od roku 2013, jest opracowanie nowych leków onkologicznych działających na określone przez partnerów cele biologiczne związane z zaburzonymi szlakami metabolicznymi w komórkach nowotworowych.
Zależność od określonych szlaków metabolicznych jest cechą różnych rodzajów raka, dlatego celowanie w tę podatność daje wiele potencjalnych zastosowań w szerokim zakresie populacji pacjentów.
Podczas trwającej od wielu lat współpracy firmy osiągnęły kilka kamieni milowych, złożyły wspólnie wnioski patentowe, a także publikowały dane z prowadzonych programów na międzynarodowych konferencjach.

Publikacje

AACR Virtual Annual Meeting II, June 22-24, 2020

 • "Synergistic effect of CDK8 and BCL-2 inhibition in AML through regulation of MCL-1 and BIM balance"

  PDF Download
 • "In vivo and in vitro characterization of RVU330 best-in-class dual A2A/A2B adenosine receptor antagonist"

  PDF Download
 • "Development of selective small molecule STING agonists suitable for systemic administration"

  PDF Download
 • "Development and characterization of small molecule HPK1 inhibitors"

  PDF Download
 • "Development of novel, selective SMARCA2 (BRM) degraders for treatment of SMARCA4 (BRG1) mutated tumors"

  PDF Download

Virtual 25th Annual European Hematology Association (EHA) Congress, June 11-21, 2020

 • “A First-in-human study of SEL120, a novel oral selective CDK8/19 inhibitor, in patients with acute myeloid leukemia and high-risk myelodysplastic syndrome”

  PDF Download
 • "Results of the dose escalation part of DIAMOND trial (CLI24-001): first in human study of SEL24/MEN1703, a dual PIM/FLT3 kinase inhibitor, in Patients with Acute Myeloid Leukemia"

  PDF Download

Synthetically Lethal Interactions of Heme Oxygenase-1 and Fumarate Hydratase Genes, Biomolecules 2020

 • Podkalicka, P.; Mucha, O.; Kruczek, S.; Biela, A.; Andrysiak, K.; Stępniewski, J.; Mikulski, M.; Gałęzowski, M.; Sitarz, K.; Brzózka, K.; Józkowicz, A.; Dulak, J.; Łoboda, A. Synthetically Lethal Interactions of Heme Oxygenase-1 and Fumarate Hydratase Genes. Biomolecules 2020, 10, 143.

  PDF Download

61st American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting, December 7-10, 2019, Orlando, FL, USA

 • "SEL120 – a First-in-Class CDK8/19 Inhibitor As a Novel Option for the Treatment of Acute Myeloid Leukemia and High-Risk Myelodysplastic Syndrome – Data from Preclinical Studies and Introduction to a Phase Ib Clinical Trial"

  PDF Download
 • "CDK8 Inhibitors Induce Transcriptional Reprogramming of AML Cells Associated with Differentiation"

  PDF Download