PROJEKTY INNOWACYJNE

Ryvu Therapeutics w swoich pracach badawczo-rozwojowych koncentruje się na odkrywaniu i rozwoju innowacyjnych, małocząsteczkowych związków chemicznych o potencjale terapeutycznym w onkologii. Ryvu w badaniach nad własnymi cząsteczkami wykorzystuje różnorodne mechanizmy terapeutyczne ukierunkowane na nowe cele onkologiczne w obszarach regulacji transkrypcji, syntetycznej letalności oraz immuno-onkologii.

Najbardziej zaawansowane projekty Ryvu, RVU120 oraz SEL24 (MEN1703) znajdują się w fazie badań klinicznych prowadzonych w kilku ośrodkach w Stanach Zjednoczonych. RVU120 jest pierwszym w swojej klasie, małocząsteczkowym inhibitorem CDK8 o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu ostrej białaczki szpikowej (ang. Acute Myeloid Leukemia - AML) i zespołów mielodysplastycznych (ang. Myelodysplastic Syndromes – MDS), oraz guzów litych. Projekt znajduje się obecnie w fazie II badań klinicznych u pacjentów z nawrotową/oporną ostrą białaczką szpikową (ang. relapsed/refractory acute myeloid leukemia, r/r AML) w terapii skojarzonej z wenetoklaksem.

Kolejnym programem jest SEL24 (MEN1703), dualny inhibitor kinaz PIM/FLT3, będący w fazie II badań klinicznych u pacjentów z oporną postacią ostrej białaczki szpikowej (AML). Na mocy zawartej umowy licencyjnej projekt jest obecnie rozwijany przez włoską Grupę Menarini.

Pozostałe programy rozwijane przez Ryvu wykorzystują mechanizm syntetycznej letalności jak w przypadku WRN oraz delecji MTAP, lub rozwijane są w obszarze immunoonkologii i koncentrują się na małocząsteczkowych związkach działających jako bezpośredni agoniści STING lub inhibitory HPK1.

 • Projekty Kliniczne
 • Immunoonkologia - współpraca naukowa
 • Syntetyczna Letalność

PROGRAMY
BADAWCZE

RVU120 SEL24
(MEN1703)
IO WRN PRMT5

Projekty Kliniczne

 • RVU120

  CDK8 to kinazowa podjednostka kompleksu mediatora, którego rolą w komórkach jest regulacja transkrypcji. Kompleks ten integruje aktywność wielu onkogennych czynników transkrypcyjnych i epigenetycznych z podstawową maszyneria transkrypcyjną. Hamowanie aktywności CDK8 oraz jego paraloga CDK19 selektywną...

 • SEL24 (MEN1703)

  SEL24 (MEN1703) jest selektywnym, dualnym inhibitorem kinaz PIM i FLT3 – dwóch enzymów odgrywających istotną rolę w transformacji nowotworowej komórek hematopoetycznych. SEL24 (MEN1703) jest nowatorskim małocząsteczkowym związkiem wynalezionym przez Ryvu, a następnie licencjonowanym do Grupy...

Syntetyczna letalność

Jednym z wyzwań w rozwoju nowych leków jest ograniczona liczba celów białkowych, które są jednocześnie ściśle powiązane z etiologią choroby i podatne na celowanie związkami małocząsteczkowymi. W ramach projektów wykorzystujących zjawisko syntetycznej letalności identyfikowane są nowe cele białkowe i mechanizmy wrażliwości komórek nowotworach, które można wykorzystać terapeutycznie.

Związki syntetycznie letalne selektywnie zabijają komórki nowotworowe charakteryzujące się ściśle określoną cechą genetyczną, epigenetyczną, bądź metaboliczną, oszczędzając komórki niezmienione.

 • MTA-KOOPERATYWNE INHIBITORY PRMT5

  Delecja lokusu 9p21 jest jedną z najczęstszych zmian genetycznych powiązanych z nowotworami u ludzi. Oprócz supresora nowotworu CDKN2A, lokus 9p21 zawiera gen kodujący fosforylazę metylotioadenozyny (MTAP), jedyny enzym zdolny do degradacji metylotioadenozyny (MTA). Nagromadzenie MTA...

 • INHIBITORY WRN

  Helikaza WRN (ang. Werner Syndrome helicase) należy do grupy helikaz typu RecQ i odgrywa ważną rolę w kontrolowaniu mechanizmów naprawy DNA i utrzymywaniu integralności genomu. Stwierdzono, że helikaza WRN jest niezbędna w komórkach nowotworowych cechujących...

Nowe cele molekularne

Oprócz ujawnionych programów Ryvu pracuje nad nowymi celami terapeutycznymi z zakresu immunoonkologii oraz syntetycznej letalności.

W rozwoju kolejnych związków Ryvu wykorzystuje nowatorskie podejście do odkrywania leków, łącząc wewnętrznie rozwiniętą wiedzę specjalistyczną z nowymi wyrafinowanymi narzędziami i technologiami w celu identyfikacji związków małocząsteczkowych o korzystnych profilach i aktywności.

Współpraca naukowa

W listopadzie 2022 roku Ryvu Therapeutics i BioNTech nawiązały współpracę w zakresie rozwoju kilku programów badawczych, której celem jest opracowanie małocząsteczkowych związków modulujących aktywność układu odpornościowego. BioNTech i Ryvu będą wspólnie prowadzić projekty badawcze, których celem jest opracowanie małocząsteczkowych związków w ramach rozwoju kilku programów ukierunkowanych na cele terapeutyczne wskazane przez firmę BioNTech, skupionych głównie na modulacji immunologicznej w onkologii, z potencjalnym zastosowaniem w innych obszarach chorobowych.

Celem wieloletniej współpracy z Merck KGaA, która trwa od roku 2013, jest opracowanie nowych leków onkologicznych działających na określone przez partnerów cele biologiczne związane z zaburzonymi szlakami metabolicznymi w komórkach nowotworowych.
Zależność od określonych szlaków metabolicznych jest cechą różnych rodzajów raka, dlatego celowanie w tę podatność daje wiele potencjalnych zastosowań w szerokim zakresie populacji pacjentów.
Podczas trwającej od wielu lat współpracy firmy osiągnęły kilka kamieni milowych, złożyły wspólnie wnioski patentowe, a także publikowały dane z prowadzonych programów na międzynarodowych konferencjach.

W 2022 roku pomiędzy Ryvu i Exelixis zawarta została umowa licencyjna na wyłączność, skupiająca się na opracowywaniu nowatorskich terapii przeciwnowotworowych opartych na agonistach STING (STimulator of INterferon Genes). Umowa poszerza portfolio produktów bioterapeutycznych Exelixis poprzez połączenie opatentowanych przez Ryvu małocząsteczkowych agonistów STING, wiedzę spółki z zakresu biologii białka STING z wiedzą ekspercką i zasobami spółki Exelixis w zakresie inżynierii przeciwciał, technologii koniugatów lek-przeciwciało (ang. antibody-drug conjugate, ADC) oraz potwierdzonym doświadczeniem w opracowywaniu terapii onkologicznych i ich komercjalizacji.

Publikacje

European Hematology Association (EHA) Congress, June 13 -16, 2024

 • RVU120, a first-in-class CDK8 inhibitor for the treatment of relapsed/refractory AML and high-risk MDS: preliminary results from two ongoing studies.

  PDF Download
 • Synergistic potential of RVU120, a first-in-class CDK8/CDK19 inhibitor, with venetoclax in AML: preclinical and initial clinical insights.

  PDF Download
 • CDK8/19 Inhibition: A Promising Therapeutic Strategy in Myeloproliferative Neoplasms.

  PDF Download

American Association for Cancer Research (AACR) Annual Meeting, April 5-10, 2024

 • Discovery of novel MTA-cooperative PRMT5 inhibitors as targeted therapeutics for MTAP-deleted cancers

  PDF Download
 • Discovery of WRN inhibitors as targeted therapy in the treatment of microsatellite unstable (MSI-H) tumors

  PDF Download
 • A Comprehensive Platform for Identification of KRAS-specific Synthetic Lethal Targets using Patient-Derived Cells

  PDF Download
 • MEN1703/SEL24 exhibits promising antitumoral activity in preclinical models of myelofibrosis both as a single agent and combined with ruxolitinib.

  PDF Download
 • Combination JAK1/2 and CDK8/19 inhibition demonstrates enhanced efficacy in myeloproliferative neoplasms.

  PDF Download

American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting, December 9 –12, 2023

 • Safety and Efficacy Results from CLI120-001 a Phase 1 Study in RR-AML and HRMDS: Update from Higher Dose Levels

  PDF Download
 • Preclinical and Clinical Evidence for Erythroid-Stimulating Activity of RVU120 CDK8/19 Inhibitor in AML and MDS

  PDF Download
 • Novel Clinically Useful Inhibitor of Mediator Complex, RVU120, Relieves Differentiation Block in MDS/AML

  PDF Download
 • Targeting CDK8/CDK19 to Disrupt Leukemic Stem Cell-like Population in Acute Myeloid Leukemia: Exploring RVU120 As a Promising Frontline Therapy

  PDF Download
 • Mediator Kinase/CDK8 Inhibition as a Strategy to Improve FLT3 Inhibitor Activity in Acute Myeloid Leukemia

  PDF Download

San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS), December 5-9, 2023

 • Synergistic Activity of CDK8/19 Inhibitor RVU120 and MEK Inhibitors in Hormone-Negative Breast Cancer: Implications for Targeted Therapy

  PDF Download