PROJEKTY INNOWACYJNE

Ryvu Therapeutics w swoich pracach badawczo-rozwojowych koncentruje się na odkrywaniu i rozwoju innowacyjnych, małocząsteczkowych związków chemicznych o potencjale terapeutycznym w onkologii. Ryvu w badaniach nad własnymi cząsteczkami wykorzystuje różnorodne mechanizmy terapeutyczne ukierunkowane na nowe cele onkologiczne w obszarach regulacji transkrypcji, syntetycznej letalności oraz immuno-onkologii.

Najbardziej zaawansowane projekty Ryvu, RVU120 oraz SEL24 (MEN1703) znajdują się w fazie badań klinicznych prowadzonych w kilku ośrodkach w Stanach Zjednoczonych. RVU120 jest pierwszym w swojej klasie, małocząsteczkowym inhibitorem CDK8 o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu ostrej białaczki szpikowej (ang. Acute Myeloid Leukemia - AML) i zespołów mielodysplastycznych (ang. Myelodysplastic Syndromes – MDS), oraz guzów litych.

Kolejnym programem jest SEL24 (MEN1703), dualny inhibitor kinaz PIM/FLT3, będący w fazie II badań klinicznych u pacjentów z oporną postacią ostrej białaczki szpikowej (AML). Na mocy zawartej umowy licencyjnej projekt jest obecnie rozwijany przez włoską Grupę Menarini.

Pozostałe programy rozwijane przez Ryvu wykorzystują mechanizm syntetycznej letalności jak w przypadku WRN oraz delecji MTAP, lub rozwijane są w obszarze immunoonkologii i koncentrują się na małocząsteczkowych związkach działających jako bezpośredni agoniści STING lub inhibitory HPK1.

 • Projekty Kliniczne
 • Immunoonkologia
 • Syntetyczna Letalność

PROGRAMY
BADAWCZE

RVU120 SEL24
(MEN1703)
STING HPK1 WRN PRMT5

Projekty Kliniczne

 • RVU120

  CDK8 to kinazowa podjednostka kompleksu mediatora, którego rolą w komórkach jest regulacja transkrypcji. Kompleks ten integruje aktywność wielu onkogennych czynników transkrypcyjnych i epigenetycznych z podstawową maszyneria transkrypcyjną. Hamowanie aktywności CDK8 oraz jego paraloga CDK19 selektywną...

 • SEL24 (MEN1703)

  SEL24 (MEN1703) jest selektywnym, dualnym inhibitorem kinaz PIM i FLT3 – dwóch enzymów odgrywających istotną rolę w transformacji nowotworowej komórek hematopoetycznych. SEL24 (MEN1703) jest nowatorskim małocząsteczkowym związkiem wynalezionym przez Ryvu, który rozwijany jest przez Grupę...

Immunoonkologia

W ramach portfolio projektów naukowych Ryvu rozwija programy, których celem są innowacyjne leki pobudzające układ odpornościowy pacjenta do samodzielnego rozpoznania nowotworu i uwrażliwiające komórki nowotworowe na atak immunologiczny.

Ryvu rozwija nowatorskie immunoterapie stymulujące naturalne mechanizmy obronne ludzkiego układu odpornościowego przeciw patogenom do rozpoznania i zwalczenia komórek rakowych. Projekty immunoonkologiczne Ryvu celują w białka i ścieżki sygnałowe, które mogą przekształcić oporne na dotychczasową immunoterapię tzw. „immunologicznie cichych” lub „zimne”, agresywne guzy w nowotwory „gorące” – podatne na leczenie. Takie podejście obiecuje zdemaskowanie nowotworów– czyli takich, które pozostały niewidoczne dla komórek odpornościowych lub uniknęły nadzoru immunologicznego na wczesnym etapie rozwoju choroby.

 • AGONIŚCI STING

  STING jest jednym z kluczowym białek zaangażowanych we wrodzoną odpowiedź immunologiczną. Silnie stymuluje produkcję interferonu typu I (IFN) i cytokin prozapalnych. Agoniści STING ułatwiają rozpoznawanie antygenu nowotworowego swoistego dla konkretnego pacjenta, dając nadzieję na wysoce...

 • INHIBITORY HPK1

  Silny potencjał terapeutyczny inhibitorów HPK1 (hematopoetyczna kinaza progenitorowa 1, MAP4K1) bazuje na ich zdolności do jednoczesnej aktywacji cytotoksycznych limfocytów T i zwalczania immunosupresyjnego mikrośrodowiska guza. Zahamowanie aktywności kinazowej HPK1 skutkuje równocześną aktywacją dwóch typów komórek...

Syntetyczna letalność

Jednym z wyzwań w rozwoju nowych leków jest ograniczona liczba celów białkowych, które są jednocześnie ściśle powiązane z etiologią choroby i podatne na celowanie związkami małocząsteczkowymi. W ramach projektów wykorzystujących zjawisko syntetycznej letalności identyfikowane są nowe cele białkowe i mechanizmy wrażliwości komórek nowotworach, które można wykorzystać terapeutycznie.

Związki syntetycznie letalne selektywnie zabijają komórki nowotworowe charakteryzujące się ściśle określoną cechą genetyczną, epigenetyczną, bądź metaboliczną, oszczędzając komórki niezmienione.

 • MTA-KOOPERATYWNE INHIBITORY PRMT5

  Delecja lokusu 9p21 jest jedną z najczęstszych zmian genetycznych powiązanych z nowotworami u ludzi. Oprócz supresora nowotworu CDKN2A, lokus 9p21 zawiera gen kodujący fosforylazę metylotioadenozyny (MTAP), jedyny enzym zdolny do degradacji metylotioadenozyny (MTA). Nagromadzenie MTA...

 • INHIBITORY WRN

  Helikaza WRN (ang. Werner Syndrome helicase) należy do grupy helikaz typu RecQ i odgrywa ważną rolę w kontrolowaniu mechanizmów naprawy DNA i utrzymywaniu integralności genomu. Stwierdzono, że helikaza WRN jest niezbędna w komórkach nowotworowych cechujących...

Nowe cele molekularne

Oprócz ujawnionych programów Ryvu pracuje nad nowymi celami terapeutycznymi z zakresu immunoonkologii oraz syntetycznej letalności.

W rozwoju kolejnych związków Ryvu wykorzystuje nowatorskie podejście do odkrywania leków, łącząc wewnętrznie rozwiniętą wiedzę specjalistyczną z nowymi wyrafinowanymi narzędziami i technologiami w celu identyfikacji związków małocząsteczkowych o korzystnych profilach i aktywności.

Współpraca naukowa

W listopadzie 2022 roku Ryvu Therapeutics i BioNTech nawiązały współpracę w zakresie rozwoju kilku programów badawczych, której celem jest opracowanie małocząsteczkowych związków modulujących aktywność układu odpornościowego. BioNTech i Ryvu będą wspólnie prowadzić projekty badawcze, których celem jest opracowanie małocząsteczkowych związków w ramach rozwoju kilku programów ukierunkowanych na cele terapeutyczne wskazane przez firmę BioNTech, skupionych głównie na modulacji immunologicznej w onkologii, z potencjalnym zastosowaniem w innych obszarach chorobowych.

Celem wieloletniej współpracy z Merck KGaA, która trwa od roku 2013, jest opracowanie nowych leków onkologicznych działających na określone przez partnerów cele biologiczne związane z zaburzonymi szlakami metabolicznymi w komórkach nowotworowych.
Zależność od określonych szlaków metabolicznych jest cechą różnych rodzajów raka, dlatego celowanie w tę podatność daje wiele potencjalnych zastosowań w szerokim zakresie populacji pacjentów.
Podczas trwającej od wielu lat współpracy firmy osiągnęły kilka kamieni milowych, złożyły wspólnie wnioski patentowe, a także publikowały dane z prowadzonych programów na międzynarodowych konferencjach.

Publikacje

American Association for Cancer Research (AACR) Annual Meeting, April 14-19, 2023

 • "Discovery of novel MTA-cooperative PRMT5 inhibitors as targeted therapeutics for MTAP-deleted cancers"

  PDF Download

American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting, December 10 –13, 2022

 • CDK8/19 Kinase Inhibitor RVU120 in Patients with AML or Higher-Risk MDS: Safety and Efficacy Results from New Dose Escalation Cohorts

  PDF Download
 • Multiomics Analysis Confirms Effective Target Engagement for RVU120 – a First-in-class CDK8/19 Kinase Inhibitor in AML and MR-MDS Patients and Reveals the Mechanism of Action

  PDF Download
 • PIM Inhibition by SEL24 (MEN1703) Combines Synergistically with gilteritinib in FLT3-ITD Preclinical Models of Acute Myeloid Leukemia

  PDF Download
 • Super-enhancer-driven PIM Kinase Upregulation in Multiple Myeloma Maintains the Plasma Cell-specific Oncogenic and Microenvironmental Circuits and Can Be Efficiently Targeted by the Pan-PIM Inhibitor MEN1703

  PDF Download
 • PIM Kinases Regulate Super-Enhancer-Dependent Gene Expression In Diffuse Large B-Cell Lymphoma

  PDF Download
 • MEN1703-mediated PIM kinases inhibition impairs protumoral and immunosuppressive phenotype and functions of macrophages in classical Hodgkin Lymphoma

  PDF Download

EORTC-NCI-AACR Symposium (ENA), October 26-28, 2022

 • Phase I/II trial of RVU120, a CDK8/CDK19 inhibitor in patients with relapsed/refractory metastatic or advanced solid tumors

  PDF Download
 • RVU120, a small molecule inhibitor of CDK8/19 kinases, enhances rituximab-driven NK cells-mediated cytotoxicity both in vitro and in vivo

  PDF Download
 • Discovery of novel MTA-cooperative PRMT5 inhibitors as targeted therapeutics for MTAP deleted cancers

  PDF Download

European Hematology Association (EHA) Hybrid Congress, June 9-17, 2022

 • CLI120-001 Phase1b Dose Escalation Study of RVU120 in Patients with AML or High-Risk MDS Safety and Efficacy Data Update

  PDF Download
 • Preclinical and Clinical Signs of RVU120 efficacy, a Specific CDK8/19 Inhibitor in DNMT3A and NPM1 Mutation Positive AML and HR-MDS

  PDF Download
 • Phase 1/2 Study of SEL24/MEN1703, a First-In-Class Dual PIM/FLT3 Kinase Inhibitor, in Patients with IDH1/2-Mutated Acute Myeloid Leukemia: the DIAMOND-01 Trial

  PDF Download