PROJEKTY INNOWACYJNE

Ryvu Therapeutics w swoich pracach badawczo-rozwojowych koncentruje się na odkrywaniu i rozwoju innowacyjnych, małocząsteczkowych związków chemicznych o potencjale terapeutycznym w onkologii. Ryvu w badaniach nad własnymi cząsteczami wykorzystuje różnorodne mechanizmy terapeutyczne ukierunkowane na nowe cele onkologiczne w obszarach regulacji transkrypcji, syntetycznej letalności, immuno-onkologii i immunometabolizmu.

Najbardziej zaawansowane projekty Ryvu, RVU120 oraz SEL24/MEN1703 znajdują się w fazie badań klinicznych prowadzonych w kilku ośrodkach w Stanach Zjednoczonych. RVU120 jest pierwszym w swojej klasie, małocząsteczkowym inhibitorem CDK8 o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu ostrej białaczki szpikowej (ang. Acute Myeloid Leukemia - AML) i zespołów mielodysplastycznych (ang. Myelodysplastic Syndromes – MDS).

Kolejnym programem jest SEL24/MEN1703, dualny inhibitor kinaz PIM/FLT3, będący w fazie II badań klinicznych u pacjentów z oporną postacią ostrej białaczki szpikowej (AML). Na mocy zawartej umowy licencyjnej projekt jest obecnie rozwijany przez włoską Grupę Menarini.

Pozostałe programy rozwijane przez Ryvu wykorzystują mechanizm syntetycznej letalności jak w przypadku WRN oraz delecji MTAP, lub rozwijane są w obszarze immun-onkologii i koncentrują się na małocząsteczkowych związkach działających jako bezpośredni agoniści STING lub inhibitory HPK1.

 • Projekty
  Kliniczne
 • Immunoonkologia
  & Immunometabolizm
 • Syntetyczna
  Letalność

PROGRAMY
BADAWCZE

SEL120 SEL24/
MEN1703
STING HPK1 WRN MTAP
DELETIONS

Projekty Kliniczne

 • RVU120

  CDK8 to kinazowa podjednostka kompleksu mediatora, którego rolą w komórkach jest regulacja transkrypcji. Kompleks ten integruje aktywność wielu onkogennych czynników transkrypcyjnych i epigenetycznych z podstawową maszyneria transkrypcyjną. Hamowanie aktywności CDK8 oraz jego paraloga CDK19 selektywną...

 • SEL24/MEN1703

  SEL24/MEN1703 jest selektywnym, dualnym inhibitorem kinaz PIM i FLT3 – dwóch enzymów odgrywających istotną rolę w transformacji nowotworowej komórek hematopoetycznych. SEL24/MEN1703 jest nowatorskim małocząsteczkowym związkiem wynalezionym przez Ryvu, który rozwijany jest przez Grupę Menarini, jako...

Immunoonkologia & Immunometabolizm

W ramach portfolio projektów naukowych Ryvu rozwija programy, których celem są innowacyjne leki pobudzające układ odpornościowy pacjenta do samodzielnego rozpoznania nowotworu i uwrażliwiające komórki nowotworowe na atak immunologiczny.

Ryvu rozwija nowatorskie immunoterapie stymulujące naturalne mechanizmy obronne ludzkiego układu odpornościowego przeciw patogenom do rozpoznania i zwalczenia komórek rakowych. Projekty immunoonkologiczne Ryvu celują w białka i ścieżki sygnałowe, które mogą przekształcić oporne na dotychczasową immunoterapię tzw. „immunologicznie cichych” lub „zimne”, agresywne guzy w nowotwory „gorące” – podatne na leczenie. Takie podejście obiecuje zdemaskowanie nowotworów– czyli takich, które pozostały niewidoczne dla komórek odpornościowych lub uniknęły nadzoru immunologicznego na wczesnym etapie rozwoju choroby.

 • AGONIŚCI STING

  STING jest jednym z kluczowym białek zaangażowanych we wrodzoną odpowiedź immunologiczną. Silnie stymuluje produkcję interferonu typu I (IFN) i cytokin prozapalnych. Agoniści STING ułatwiają rozpoznawanie antygenu nowotworowego swoistego dla konkretnego pacjenta, dając nadzieję na wysoce...

 • INHIBITORY HPK1

  Silny potencjał terapeutyczny inhibitorów HPK1 (hematopoetyczna kinaza progenitorowa 1, MAP4K1) bazuje na ich zdolności do jednoczesnej aktywacji cytotoksycznych limfocytów T i zwalczania immunosupresyjnego mikrośrodowiska guza. Zahamowanie aktywności kinazowej HPK1 skutkuje równocześną aktywacją dwóch typów komórek...

Syntetyczna letalność

Jednym z wyzwań w rozwoju nowych leków jest ograniczona liczba celów białkowych, które są jednocześnie ściśle powiązane z etiologią choroby i podatne na celowanie związkami małocząsteczkowymi. W ramach projektów wykorzystujących zjawisko syntetycznej letalności identyfikowane są nowe cele białkowe i mechanizmy wrażliwości komórek nowotworach, które można wykorzystać terapeutycznie.

Związki syntetycznie letalne selektywnie zabijają komórki nowotworowe charakteryzujące się ściśle określoną cechą genetyczną, epigenetyczną, bądź metaboliczną, oszczędzając komórki niezmienione.

Nowe cele molekularne

Oprócz ujawnionych programów Ryvu pracuje nad nowymi celami terapeutycznymi z zakresu immunoonkologii i immunometabolizmu nowotworów oraz syntetycznej letalności.

W rozwoju kolejnych związków Ryvu wykorzystuje nowatorskie podejście do odkrywania leków, łącząc wewnętrznie rozwiniętą wiedzę specjalistyczną z nowymi wyrafinowanymi narzędziami i technologiami w celu identyfikacji związków małocząsteczkowych o korzystnych profilach i aktywności.

Współpraca naukowa

W kwietniu 2020 r. Ryvu Therapeutics i Galapagos ogłosiły rozpoczęcie współpracy badawczo-rozwojowej, której celem jest rozwój innowacyjnych związków małocząsteczkowych o potencjale terapeutycznym w chorobach zapalnych.
Współpraca opiera się na nowym celu molekularnym zidentyfikowanym przez Ryvu Therapeutics. Obie Spółki zapewnią niezbędne zasoby, a także specjalistyczną wiedzę z zakresu wysokoprzepustowych badań przesiewowych, biologii, chemii medycznej oraz toksykologii podczas prowadzonych wspólnie prac badawczo-rozwojowych.
W ramach nawiązanej współpracy badawczej Ryvu odpowiedzialne będzie za wczesne fazy odkrywania związków, natomiast Galapagos będzie odpowiedzialny za dalszy rozwój programu.

Celem wieloletniej współpracy z Merck KGaA, która trwa od roku 2013, jest opracowanie nowych leków onkologicznych działających na określone przez partnerów cele biologiczne związane z zaburzonymi szlakami metabolicznymi w komórkach nowotworowych.
Zależność od określonych szlaków metabolicznych jest cechą różnych rodzajów raka, dlatego celowanie w tę podatność daje wiele potencjalnych zastosowań w szerokim zakresie populacji pacjentów.
Podczas trwającej od wielu lat współpracy firmy osiągnęły kilka kamieni milowych, złożyły wspólnie wnioski patentowe, a także publikowały dane z prowadzonych programów na międzynarodowych konferencjach.

Publikacje

AACR Virtual Annual Meeting 2021, April 10-15 and May 17-21, 2021

 • "RVU120 (SEL120), a CDK8/CDK19 inhibitor, possesses strong multilineage differentiation potential in leukemic cells"

  PDF Download
 • "Development and characterization of small molecule HPK1 inhibitors"

  PDF Download
 • "New generation of STING agonists: development and characterization of a novel series of systemic immunomodulators with improved potency"

  PDF Download

62nd American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting and Exposition, December 5-8, 2020

 • "SEL24/MEN1703 provides PIM/FLT3 Downstream Pathway Inhibition in Acute Myeloid Leukemia (AML) Blast Cells: Results of the Pharmacodynamic (PD) Assay in the Dose Escalation Part of First-in-Human DIAMOND-01 Trial"

  PDF Download
 • "PIM Kinase Inhibition Decreases the Proangiogenic Properties of Multiple Myeloma Cells and Affects the Metabolic State of the Vascular Endothelium"

  PDF Download

Society for Immunotherapy of Cancer’s (SITC) 35th Anniversary Annual Meeting, November 11-14, 2020

 • "Development of improved small molecule STING agonists suitable for systemic administration"

  PDF Download

AACR Virtual Annual Meeting II, June 22-24, 2020

 • "Synergistic effect of CDK8 and BCL-2 inhibition in AML through regulation of MCL-1 and BIM balance"

  PDF Download
 • "In vivo and in vitro characterization of RVU330 best-in-class dual A2A/A2B adenosine receptor antagonist"

  PDF Download
 • "Development of selective small molecule STING agonists suitable for systemic administration"

  PDF Download
 • "Development and characterization of small molecule HPK1 inhibitors"

  PDF Download
 • "Development of novel, selective SMARCA2 (BRM) degraders for treatment of SMARCA4 (BRG1) mutated tumors"

  PDF Download