PROJEKTY INNOWACYJNE

Ryvu Therapeutics w swoich pracach badawczo-rozwojowych koncentruje się na odkrywaniu i rozwoju innowacyjnych, małocząsteczkowych związków chemicznych o potencjale terapeutycznym w onkologii. Ryvu w badaniach nad własnymi cząsteczkami wykorzystuje różnorodne mechanizmy terapeutyczne ukierunkowane na nowe cele onkologiczne w obszarach regulacji transkrypcji, syntetycznej letalności oraz immuno-onkologii.

Najbardziej zaawansowane projekty Ryvu, RVU120 oraz SEL24 (MEN1703) znajdują się w fazie badań klinicznych prowadzonych w kilku ośrodkach w Stanach Zjednoczonych. RVU120 jest pierwszym w swojej klasie, małocząsteczkowym inhibitorem CDK8 o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu ostrej białaczki szpikowej (ang. Acute Myeloid Leukemia - AML) i zespołów mielodysplastycznych (ang. Myelodysplastic Syndromes – MDS), oraz guzów litych.

Kolejnym programem jest SEL24 (MEN1703), dualny inhibitor kinaz PIM/FLT3, będący w fazie II badań klinicznych u pacjentów z oporną postacią ostrej białaczki szpikowej (AML). Na mocy zawartej umowy licencyjnej projekt jest obecnie rozwijany przez włoską Grupę Menarini.

Pozostałe programy rozwijane przez Ryvu wykorzystują mechanizm syntetycznej letalności jak w przypadku WRN oraz delecji MTAP, lub rozwijane są w obszarze immunoonkologii i koncentrują się na małocząsteczkowych związkach działających jako bezpośredni agoniści STING lub inhibitory HPK1.

 • Projekty Kliniczne
 • Immunoonkologia
 • Syntetyczna Letalność

PROGRAMY
BADAWCZE

RVU120 SEL24
(MEN1703)
STING HPK1 WRN PRMT5

Projekty Kliniczne

 • RVU120

  CDK8 to kinazowa podjednostka kompleksu mediatora, którego rolą w komórkach jest regulacja transkrypcji. Kompleks ten integruje aktywność wielu onkogennych czynników transkrypcyjnych i epigenetycznych z podstawową maszyneria transkrypcyjną. Hamowanie aktywności CDK8 oraz jego paraloga CDK19 selektywną...

 • SEL24 (MEN1703)

  SEL24 (MEN1703) jest selektywnym, dualnym inhibitorem kinaz PIM i FLT3 – dwóch enzymów odgrywających istotną rolę w transformacji nowotworowej komórek hematopoetycznych. SEL24 (MEN1703) jest nowatorskim małocząsteczkowym związkiem wynalezionym przez Ryvu, a następnie licencjonowanym do Grupy...

Immunoonkologia

W ramach portfolio projektów naukowych Ryvu rozwija programy, których celem są innowacyjne leki pobudzające układ odpornościowy pacjenta do samodzielnego rozpoznania nowotworu i uwrażliwiające komórki nowotworowe na atak immunologiczny.

Ryvu rozwija nowatorskie immunoterapie stymulujące naturalne mechanizmy obronne ludzkiego układu odpornościowego przeciw patogenom do rozpoznania i zwalczenia komórek rakowych. Projekty immunoonkologiczne Ryvu celują w białka i ścieżki sygnałowe, które mogą przekształcić oporne na dotychczasową immunoterapię tzw. „immunologicznie cichych” lub „zimne”, agresywne guzy w nowotwory „gorące” – podatne na leczenie. Takie podejście obiecuje zdemaskowanie nowotworów– czyli takich, które pozostały niewidoczne dla komórek odpornościowych lub uniknęły nadzoru immunologicznego na wczesnym etapie rozwoju choroby.

 • AGONIŚCI STING

  STING jest jednym z kluczowym białek zaangażowanych we wrodzoną odpowiedź immunologiczną. Silnie stymuluje produkcję interferonu typu I (IFN) i cytokin prozapalnych. Agoniści STING ułatwiają rozpoznawanie antygenu nowotworowego swoistego dla konkretnego pacjenta, dając nadzieję na wysoce...

 • INHIBITORY HPK1

  Silny potencjał terapeutyczny inhibitorów HPK1 (hematopoetyczna kinaza progenitorowa 1, MAP4K1) bazuje na ich zdolności do jednoczesnej aktywacji cytotoksycznych limfocytów T i zwalczania immunosupresyjnego mikrośrodowiska guza. Zahamowanie aktywności kinazowej HPK1 skutkuje równocześną aktywacją dwóch typów komórek...

Syntetyczna letalność

Jednym z wyzwań w rozwoju nowych leków jest ograniczona liczba celów białkowych, które są jednocześnie ściśle powiązane z etiologią choroby i podatne na celowanie związkami małocząsteczkowymi. W ramach projektów wykorzystujących zjawisko syntetycznej letalności identyfikowane są nowe cele białkowe i mechanizmy wrażliwości komórek nowotworach, które można wykorzystać terapeutycznie.

Związki syntetycznie letalne selektywnie zabijają komórki nowotworowe charakteryzujące się ściśle określoną cechą genetyczną, epigenetyczną, bądź metaboliczną, oszczędzając komórki niezmienione.

 • MTA-KOOPERATYWNE INHIBITORY PRMT5

  Delecja lokusu 9p21 jest jedną z najczęstszych zmian genetycznych powiązanych z nowotworami u ludzi. Oprócz supresora nowotworu CDKN2A, lokus 9p21 zawiera gen kodujący fosforylazę metylotioadenozyny (MTAP), jedyny enzym zdolny do degradacji metylotioadenozyny (MTA). Nagromadzenie MTA...

 • INHIBITORY WRN

  Helikaza WRN (ang. Werner Syndrome helicase) należy do grupy helikaz typu RecQ i odgrywa ważną rolę w kontrolowaniu mechanizmów naprawy DNA i utrzymywaniu integralności genomu. Stwierdzono, że helikaza WRN jest niezbędna w komórkach nowotworowych cechujących...

Nowe cele molekularne

Oprócz ujawnionych programów Ryvu pracuje nad nowymi celami terapeutycznymi z zakresu immunoonkologii oraz syntetycznej letalności.

W rozwoju kolejnych związków Ryvu wykorzystuje nowatorskie podejście do odkrywania leków, łącząc wewnętrznie rozwiniętą wiedzę specjalistyczną z nowymi wyrafinowanymi narzędziami i technologiami w celu identyfikacji związków małocząsteczkowych o korzystnych profilach i aktywności.

Współpraca naukowa

W listopadzie 2022 roku Ryvu Therapeutics i BioNTech nawiązały współpracę w zakresie rozwoju kilku programów badawczych, której celem jest opracowanie małocząsteczkowych związków modulujących aktywność układu odpornościowego. BioNTech i Ryvu będą wspólnie prowadzić projekty badawcze, których celem jest opracowanie małocząsteczkowych związków w ramach rozwoju kilku programów ukierunkowanych na cele terapeutyczne wskazane przez firmę BioNTech, skupionych głównie na modulacji immunologicznej w onkologii, z potencjalnym zastosowaniem w innych obszarach chorobowych.

Celem wieloletniej współpracy z Merck KGaA, która trwa od roku 2013, jest opracowanie nowych leków onkologicznych działających na określone przez partnerów cele biologiczne związane z zaburzonymi szlakami metabolicznymi w komórkach nowotworowych.
Zależność od określonych szlaków metabolicznych jest cechą różnych rodzajów raka, dlatego celowanie w tę podatność daje wiele potencjalnych zastosowań w szerokim zakresie populacji pacjentów.
Podczas trwającej od wielu lat współpracy firmy osiągnęły kilka kamieni milowych, złożyły wspólnie wnioski patentowe, a także publikowały dane z prowadzonych programów na międzynarodowych konferencjach.

Publikacje

European Society for Medical Oncology (ESMO) Congress 2023, October 20-24, 2023

 • Phase I/II trial of RVU120, a CDK8/CDK19 inhibitor, in patients with relapsed/refractory metastatic or advanced solid tumors

  PDF Download

AACR-NCI-EORTC International Conference (ENA) 2023, October 11-15, 2023

 • Discovery of Novel MTA-cooperative PRMT5 Inhibitors as Targeted Therapeutics for MTAP-deleted Cancers

  PDF Download
 • Comprehensive Platform for Unraveling the Molecular Mechanisms and Vulnerabilities of Colorectal Cancer: A Step Forward in Target Discovery

  PDF Download
 • MEN1703/SEL24, A Potent PIM Inhibitor, Demonstrates Promising Anti-Tumor Activity in Activated B Cell Like DLBCL, Mantle Cell Lymphoma and Marginal Zone Lymphoma Cells

  PDF Download

Congress of the Polish Society of Hematology and Transfusion Medicine, September 14-16, 2023

 • Safety and Efficacy Update from CLI120–001: a Phase 1b Dose Escalation Study in Relapse-Refractory Acute Myeloid Leukemia and High-Risk Myelodysplasia

  PDF Download
 • RVU120 CDK8/19 Inhibitor Promotes Erythroid Differentiation in AML and HR-MDS Patients

  PDF Download

European Hematology Association (EHA) Hybrid Congress, June 8-11, 2023

 • Safety and efficacy update from CLI120-001: a Phase 1b dose-escalation study in relapse/refractory AML and HR-MDS

  PDF Download
 • Combination JAK1/2 and CDK8/19 inhibition demonstrates enhanced efficacy in myeloproliferative neoplasms

  PDF Download