Ryvu Therapeutics pozyskało z oferty publicznej akcji ponad 250 mln zł, będzie dysponować łącznie ok. 500 mln zł na realizację planów rozwoju na lata 2022-2024

Ryvu Therapeutics S.A. (GPW:RVU), firma biotechnologiczna, której misją jest odkrywanie i rozwój nowych terapii z obszaru onkologii, poinformowała o zakończeniu oferty publicznej.

 • Spółka pozyskała w wyniku oferty publicznej akcji od Inwestorów Instytucjonalnych i Indywidualnych oraz BioNTech 250,3 mln zł brutto. Wraz z zabezpieczonymi z innych źródeł środkami, będzie dysponować ok. 500 mln zł na realizację planów rozwoju na lata 2022-2024.
 • Transakcja Ryvu Therapeutics była największą ofertą publiczną akcji na polskim rynku od lutego 2022 r. i największą w historii transakcją pozyskania kapitału przez polską spółkę biotechnologiczną.
 • 40% akcji z emisji trafiło do BioNTech. Specjalizująca się w immunoterapiach spółka, która w 2021 r. zdobyła globalną rozpoznawalność dzięki opracowaniu pierwszej szczepionki na Covid-19, zainwestowała w portfel projektów Ryvu ok. 94 mln zł, stając się jednym z największych akcjonariuszy Spółki.
 • W ofercie wzięli udział m.in. Prezes Zarządu Ryvu Therapeutics Paweł Przewięźlikowski, który objął akcje o wartości 10 mln zł oraz fundusz Augebit FIZ, w którego komitecie inwestycyjnym zasiada dr Tadeusz Wesołowski, jeden z pierwszych inwestorów w Ryvu oraz członek Rady Nadzorczej. Fundusz objął akcje o wartości 13 mln zł.
 • Jednym z inwestorów w ofercie jest również Leukemia & Lymphoma Society Therapy Acceleration Program® (LLS TAP), największa na świecie, prestiżowa fundacja, której celem jest walka z nowotworami krwi, z którą od 2017 r. Ryvu współpracuje przy rozwoju projektu RVU120. LLS objęła w ofercie akcje o wartości ok. 4,5 mln zł.
 • Poza finansowaniem z rynku kapitałowego, w drugiej połowie 2022 r., Spółka podpisała kilka umów, których efektem było pozyskanie łącznie ok. 212 mln zł (płatności wstępne z tytułu udzielenia licencji do Exelixis i BioNTech oraz finansowanie dłużne z Europejskiego Banku Inwestycyjnego).
 • Firmą Inwestycyjną i Globalnym Koordynatorem w procesie i transakcji był Trigon Dom Maklerski, a współprowadzącym księgę popytu Biuro Maklerskie mBank. Doradcą Prawnym Spółki była Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy. Za komunikację z rynkiem kapitałowym odpowiedzialne było Blume Advisory.

Jesteśmy usatysfakcjonowani wynikami naszej oferty. Zainteresowanie inwestorów było bardzo duże. W transakcji udział wzięli zarówno dotychczasowi akcjonariusze Ryvu, jak i nowi inwestorzy. W spółkę uwierzyli nie tylko inwestorzy finansowi, ale również branżowi, tacy jak BioNTech, czy Leukemia & Lymphoma Society, co stanowi dla nas potwierdzenie potencjału całego portfolio projektów, w tym flagowego RVU120. Biorąc pod uwagę wszystkie źródła – posiadane środki pieniężne, kapitał z emisji, a także środki z innych źródeł, takich jak Europejski Bank Inwestycyjny, czy dotacje – mamy zabezpieczone obecnie ok. 500 mln zł na realizację naszych planów rozwoju – podsumowuje Paweł Przewięźlikowski, współzałożyciel, największy akcjonariusz i Prezes Zarządu Ryvu Therapeutics.

Największym inwestorem w zakończonej emisji Ryvu była notowana na NASDAQ (ok. 44 mld USD kapitalizacji) niemiecka spółka BioNTech stając się jednym z największych akcjonariuszy Ryvu (ok. 8,3% udziału w kapitale).

Przydział oferowanych akcji nastąpił 22 grudnia br. Przewidywany termin rozpoczęcia notowań akcji serii J wynosi ok. jednego miesiąca.

Wielkość oferty objęła 4.764.674 akcji serii J. Pozyskane w ofercie publicznej środki Spółka zamierza przeznaczyć na uzupełnienie finansowania niezbędnego do realizacji planów rozwoju na lata 2022-2024, skupionych na maksymalizacji wartości Spółki dla Akcjonariuszy:

 • szeroki rozwój RVU120,
 • wsparcie rozwoju SEL24 przez grupę Menarini,
 • koncentracja na projektach celujących w mechanizm syntetycznej śmiertelności w nowotworach,
 • przyspieszenie prac w portfolio projektów wczesnej fazy.

W powyższej perspektywie Spółka zakłada uzyskiwanie płatności z tytułu kolejnych kamieni milowych w trwających współpracach badawczo-rozwojowych (m.in. z BioNTech, Exelixis i Menarini) oraz podpisywanie co najmniej jednej nowej umowy partneringowej rocznie.

 

###


Zastrzeżenie prawne

Niniejszy komunikat służy wyłącznie celom informacyjnym. Niniejszy komunikat nie służy w żaden sposób, bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu oferty, subskrypcji lub nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych, w szczególności akcji Spółki i nie stanowi reklamy, ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego dla potrzeb promocji jakichkolwiek papierów wartościowych, ich subskrypcji lub oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.

Niniejszy komunikat nie może być wykorzystywany ani traktowany oraz nie stanowi ani nie jest częścią oferty lub zaproszenia do złożenia oferty sprzedaży, zakupu, objęcia, wymiany lub przeniesienia jakichkolwiek papierów wartościowych lub zaproszenia do złożenia zapisu na jakiekolwiek papiery wartościowe w Polsce lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, a także nie stanowi reklamy papierów wartościowych w Polsce lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Niniejszy komunikat nie jest podstawą i nie powinien być traktowany jako zachęta lub reklama zawarcia jakiejkolwiek umowy lub przyjęcia jakiegokolwiek zobowiązania.  

Niniejszy komunikat nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, ani żadnej innej oferty lub zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki, ani zachęty do składania ofert nabycia lub subskrypcji papierów wartościowych Spółki. Niniejszy komunikat nie stanowi informacji o papierach wartościowych Spółki i warunkach ich nabycia ani nie daje wystarczających podstaw do podjęcia decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki.

Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Spółce oraz ofercie publicznej akcji serii J Spółki („Oferta”) („Akcje Oferowane”) jest prospekt opublikowany w dniu 7 grudnia 2022 r. wraz z suplementami oraz komunikatami aktualizującymi („Prospekt”). Prospekt dostępny jest na stronie internetowej Spółki: https://ryvu.com/pl/spo/.

Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Akcji Oferowanych. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Akcje Oferowane.

Niniejszy komunikat nie jest skierowany ani przeznaczony do rozpowszechniania lub wykorzystania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot będący obywatelem lub rezydentem, lub znajdujący się w jakiejkolwiek lokalizacji, stanie, kraju lub innej jurysdykcji, w której taka dystrybucja, publikacja, dostępność lub wykorzystanie byłyby sprzeczne z prawem lub przepisami lub które wymagałyby jakiejkolwiek rejestracji lub licencji w ramach takiej jurysdykcji.

Informacje i opinie przedstawione lub zawarte w niniejszym komunikacie (w tym stwierdzenia dotyczące przyszłości) są aktualne na dzień publikacji niniejszego komunikatu (o ile nie określono inaczej) i podlegają aktualizacji, rewizji, weryfikacji i zmianom bez powiadomienia przekazanego do publicznej wiadomości. Informacje oraz opinie mogą ulec istotnym zmianom. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, doradcy Spółki ani żadna inna osoba nie są zobowiązani do poprawiania, aktualizowania lub utrzymywania jako aktualnych informacji zawartych w niniejszym komunikacie ani do publicznego ogłaszania lub informowania o wyniku wszelkich zmian do informacji oraz opinii zawartych w niniejszym komunikacie, z wyjątkiem sytuacji, gdy byłoby to wymagane na mocy obowiązującego prawa. Niniejszy komunikat został sporządzony przy wyraźnym założeniu, że nie zawiera wszystkich informacji, które mogą być wymagane do oceny Spółki, jej działalności lub jakichkolwiek jej papierów wartościowych. Żadna część niniejszego komunikatu, ani fakt jego rozpowszechniania, nie powinny stanowić podstawy ani nie można na nich polegać w związku z żadną umową, zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną z nimi związaną, ani nie stanowi rekomendacji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki.

Informacje oraz opinie zawarte w niniejszym komunikacie mogą stanowić oraz zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które odzwierciedlają obecne poglądy Zarządu Spółki dotyczące przyszłych wydarzeń, strategii oraz wyników finansowych i operacyjnych Spółki. Stwierdzenia dotyczące przyszłości obejmują stwierdzenia dotyczące planów, celów, strategii, przyszłych wydarzeń lub wyników i leżących u ich podstaw założeń oraz inne stwierdzenia, które nie są stwierdzeniami dotyczącymi faktów historycznych. Słowa „przewidywać”, „uważać”, „oceniać”, „oczekiwać”, „prognozować”, „zamierzać”, „może”, „projekt”, „powinien”, „będzie” i podobne wyrażenia identyfikują stwierdzenia dotyczące przyszłości. Inne wyrażenia tego typu mogą zostać zidentyfikować na podstawie kontekstu, w którym zostały użyte. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z różnymi założeniami, znanymi i nieznanymi zagrożeniami, ryzykami, szacunkami i innymi czynnikami, na które Spółka nie ma wpływu i które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od tych wyrażonych lub dorozumianych na podstawie stwierdzeń dotyczących przyszłości, niezależnie od tego, czy nastąpiło to w wyniku nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub wyników, lub w inny sposób. Nie ma pewności, że stwierdzenia dotyczące przyszłości okażą się dokładne, jako iż rzeczywiste wyniki i przyszłe wydarzenia mogą znacznie różnić się od przewidywanych w takich stwierdzeniach. Żadne stwierdzenie zawarte w niniejszym komunikacie nie jest i nie powinno być intepretowane jako prognoza zysków. Ponadto, nawet jeśli wyniki i rezultaty osiągane przez Spółkę będą zgodne ze stwierdzeniami odnoszącymi się do przyszłości, mogą one nie być odpowiednio przewidywalne dla wyników lub rozwoju w przyszłości. Wśród czynników, które mogą powodować różnice jest to, że oczekiwania Spółki dotyczące rozwijanych programów mogą nie być prawidłowe ze względu na nieodłączną niepewność związaną z badaniami klinicznymi i działaniami związanymi z rozwojem projektów, oraz wymaganiami dotyczącymi zatwierdzeń regulacyjnych, zależnością Spółki od współpracy z osobami trzecimi, oraz szacowaniem potencjału komercyjnego programów rozwojowych.

Ani Spółka ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, doradcy Spółki ani żadna inna osoba nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z jakichkolwiek informacji lub opinii przedstawionych lub zawartych w niniejszym komunikacie, jak również nie biorą na siebie żadnej odpowiedzialności, ani nie składają żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych lub dorozumianych, co do prawdziwości, pełności, dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym komunikacie (lub co do tego czy jakiekolwiek informacje zostały pominięte w niniejszym komunikacie) lub jakichkolwiek innych informacji dotyczących Spółki, w jakiejkolwiek formie, przekazanych lub udostępnionych, lub za jakiekolwiek straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystania tego komunikatu lub jego zawartości, lub w inny sposób powstałe w związku z nim.