Istotne Informacje

Przed uzyskaniem dostępu do materiałów i informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej („Materiały”) prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z Materiałów, które zostały na niej zamieszczone. Klikając ikonę „DALEJ” oświadczają Państwo, że zapoznali się z poniższymi informacjami.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z ofertą publiczną („Oferta”, „Oferta Publiczna”) nie więcej niż 4.764.674 akcji zwykłych na okaziciela serii J („Akcje” lub „Akcje Oferowane”) RYVU THERAPEUTICS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Dopuszczenie”).

W dniu 7 grudnia 2022 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt UE na rzecz odbudowy Spółki sporządzony w związku z Ofertą oraz Dopuszczeniem („Prospekt”).

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, Ofercie, Akcjach Oferowanych oraz Dopuszczeniu jest Prospekt wraz z ewentualnymi późniejszymi suplementami oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu (po ich sporządzeniu i publikacji), który został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta: https://ryvu.com/pl/spo/ oraz jedynie informacyjnie na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej Trigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie: https://dm.trigon.pl/aktualnosci/

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdzając prospekt, stosownie do art. 2 lit. r rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, weryfikuje, czy zawarte w nim informacje o emitencie oraz papierach wartościowych, będących przedmiotem oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym są kompletne, spójne i zrozumiałe. Zatwierdzając prospekt, Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania.

W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym prospekcie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez emitenta działalnością, oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów wartościowych.

Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie można rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych w Ofercie. Zaleca się, aby potencjalni inwestorzy uważnie przeczytali cały Prospekt, a w szczególności opis ryzyk związanych z inwestowaniem w akcje Spółki zawartymi w rozdziale „Czynniki ryzyka” oraz warunki Oferty, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące Oferty powinny być dokonywane wyłącznie po rozważeniu treści całego Prospektu wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w akcje Spółki.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp, obejmują Prospekt, dokumenty włączone do Prospektu przez odniesienie, ewentualne suplementy oraz komunikaty aktualizujące do Prospektu (po ich sporządzeniu i publikacji).

Na niniejszej stronie internetowej mogą także zostać opublikowane informacje, które mają charakter reklamowy i są wykorzystywane na potrzeby Oferty albo stanowią informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji rynku kapitałowego. Materiały te nie stanowią części Prospektu, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, Ofercie, Akcjach Oferowanych oraz Dopuszczeniu.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie podlegają i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji i dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności nie mogą być rozpowszechniane bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii, Wielkiej Brytanii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii, Wielkiej Brytanii, ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Akcje Oferowane nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Ani Prospekt ani Akcje Oferowane nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z regulacjami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

W związku sankcjami, które zostały wprowadzone w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę określonymi w rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, a także w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, w okresie obowiązywania sankcji, Akcje nie będą oferowane na rzecz jakichkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji oraz jakichkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi.

Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

Informujemy, że Materiały, do których uzyskają państwo dostęp oraz korzystanie z nich:

 • podlegają warunkom opisanym powyżej,
 • są przeznaczone dla osób/podmiotów znajdujących się i uzyskujących dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nie są skierowane do osób definiowanych jako „U.S. person” oraz do osób/podmiotów, które działają na rachunek lub na rzecz osób definiowanych jako „U.S. person” zgodnie z definicją znajdującą się w Regulacji S (ang. Regulation S) wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych,
 • nie są skierowane do osób/podmiotów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Kanadzie, Japonii, Wielkiej Brytanii lub Australii, czy też na obszarze innej jurysdykcji, w której dostęp do materiałów i informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowiłby naruszenie odpowiednich przepisów tamtejszego prawa lub wymagałby dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia w takiej jurysdykcji.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów i informacji z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Rzeczypospolitej Polskiej i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Przypominamy, że ryzyko jest nieodłączną częścią każdej inwestycji w papiery wartościowe. Podjęcie każdej decyzji inwestycyjnej wiąże się z koniecznością oceny ryzyka w kontekście oczekiwanego i faktycznego wyniku z inwestycji w papiery wartościowe. Inwestowanie w akcje rodzi ryzyko utraty całości lub części zainwestowanych środków, a nawet konieczność poniesienia dodatkowych kosztów. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, potencjalni inwestorzy powinni zapoznać się ze wszystkimi informacjami, które zostaną zamieszczone w Prospekcie.

Wybierając opcję „DALEJ” oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z powyższymi informacjami, jestem w pełni świadomy ich znaczenia, jak również potwierdzam, że wchodzę na niniejszą stronę internetową i uzyskuję dostęp do Materiałów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa innej jurysdykcji właściwej dla państwa, które uznaje taki dostęp za uprawniony. Potwierdzam, że jestem uprawniony/uprawniona do uzyskania dostępu do zawartych na tej stronie internetowej Materiałów.

Wstecz
Dokumentacja oferty publicznej

PODSTAWOWE INFORMACJE O OFERCIE

Oferta
 • Oferta publiczna
 • Emisja nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J
Wielkość emisji do 4.764.674 akcji serii J
Podział na transze Akcje oferowane są inwestorom w trzech transzach:

 • Transzy Inwestorów Indywidualnych;
 • Transzy Inwestorów Instytucjonalnych;
 • Transzy BioNTech*
Prawo poboru Emisja zostanie przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru.
W ramach emisji akcji serii J akcjonariuszom Spółki przyznano prawo pierwszeństwa umożliwiające utrzymanie poziomu zaangażowania w kapitale zakładowym Spółki**.
Wartość nominalna jednej Akcji Oferowanej 0,40 zł
Cena maksymalna jednej Akcji Oferowanej 65 zł
Cele emisji Celem emisji jest przede wszystkim wsparcie finansowania rozwoju projektów klinicznych oraz wczesnej fazy realizowanych przez Spółkę. Szczegółowe plany rozwoju na lata 2022-2024 zawarte są w Prospekcie.

*BioNTech nie jest zobowiązany do udziału w procesie budowania Księgi Popytu i jest uprawniony do objęcia akcji Transzy BioNTech po cenie ustalonej w sposób opisany w Prospekcie

**Zasady dot. wykonywania prawa pierwszeństwa zostały opisane w Prospekcie.

HARMONOGRAM OFERTY

7 grudnia 2022 r. Publikacja Prospektu, zawierającego Cenę Maksymalną (rozpoczęcie Oferty Publicznej)
8 grudnia 2022 r. Dzień Rejestracji (Prawo Pierwszeństwa)
8 grudnia 2022 r. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych
8 grudnia 2022 r. Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
15 grudnia 2022 r. Ostatni dzień terminu na dostarczenie dokumentów potwierdzających oraz Deklaracji (Prawo Pierwszeństwa) do godziny 11:59
15 grudnia 2022 r. Zakończenie przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych do godziny 11:59
15 grudnia 2022 r. Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
16-20 grudnia 2022 r. Okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych
do 21 grudnia 2022 r. Okres przyjmowania zapisu od BioNTech
21 grudnia 2022 r. Przyjmowanie zapisów (jeśli nastąpią) od Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Globalnego Koordynatora lub Współprowadzącego Księgę Popytu
22 grudnia 2022 r. Przydział Akcji Oferowanych („Data Przydziału”), zamknięcie Oferty
około 1 miesiąca od przydziału Akcji Oferowanych Przewidywany termin rozpoczęcia notowań Akcji Oferowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW

 

PLANY ROZWOJU NA LATA 2022-2024

Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. w dniu 19 sierpnia 2022 r. przyjął plany rozwoju Spółki na lata 2022-2024 („Plany Rozwoju”).

Kluczowe cele Planów Rozwoju Spółki zakładają:

 • Zakończenie trwających badań klinicznych fazy I dla cząsteczki RVU120 u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML), zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (HR-MDS) oraz z guzami litymi;
 • Postęp w rozwoju klinicznym RVU 120 w monoterapii poprzez przeprowadzenie badań fazy II w hematologii – z potencjalną strategią szybkiego wprowadzania na rynek w AML/HR-MDS – oraz wybranych indykacjach guzów litych – z głównym wskazaniem na potrójnie ujemnego raka piersi (ang. triple-negative breast cancer; TNBC);
 • Rozszerzenie potencjału terapeutycznego RVU120 poprzez rozpoczęcie fazy I/II rozwoju klinicznego w schematach skojarzonych w AML/HR-MDS z lekami o działaniu synergistycznym z RVU120 i dodatkowych wskazaniach hematologicznych oraz guzów litych;
 • Wspieranie dalszego rozwoju klinicznego SEL24 (MEN1703) prowadzonego przez Grupę Menarini;
 • Ukończenie rozwoju przedklinicznego i wprowadzenie do fazy I badań klinicznych jednego programu z wczesnego portfolio Spółki;
 • Wzmocnienie Platformy Syntetycznej Śmiertelności w celu dostarczenia pierwszych w swojej klasie (ang. first-in-class) kandydatów przedklinicznych oraz dalsza rozbudowa innowacyjnej platformy do odkrywania celów terapeutycznych;
 • Uzyskiwanie płatności z tytułu kolejnych kamieni milowych w trwających współpracach badawczo-rozwojowych i rozwijanie wybranych programów poprzez współpracę z partnerami o synergicznych kompetencjach i zasobach; zawieranie co najmniej jednej nowej umowy partneringowej rocznie.

Więcej informacji nt. planów rozwoju, w tym dot. źródeł ich finansowania w RB 16/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r.: Plany rozwoju Ryvu Therapeutics S.A. na lata 2022-2024.

Disclaimer

Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dot. RYVU THERAPEUTICS S.A. („Spółka”) oraz oferty publicznej akcji serii J Spółki („Akcje Oferowane”) jest prospekt opublikowany w dniu 7 grudnia 2022 r. wraz z suplementami oraz komunikatami aktualizującymi („Prospekt”). Prospekt dostępny jest na stronie internetowej Spółki: https://ryvu.com/pl/spo/. Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Akcji Oferowanych. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Akcje Oferowane.

 

Globalny koordynator & Współprowadzący księgę popytu