Ryvu Therapeutics z popytem na wszystkie akcje, wartość oferty może wynieść ponad 250 mln zł

Ryvu Therapeutics S.A. (GPW:RVU), firma biotechnologiczna, której misją jest odkrywanie i rozwój nowych terapii z obszaru onkologii, poinformowała, że zakończył się proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych oraz zapisy na akcje dla Inwestorów Indywidualnych w ofercie publicznej akcji serii J.

  • Spółka otrzymała od Inwestorów Instytucjonalnych i Indywidualnych deklaracje i zapisy implikujące objęcie wszystkich akcji serii J oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym oraz Indywidualnym po cenie 55,00 zł za jedną akcję serii J.
  • Ponadto, zgodnie z zawartą wcześniej umową, Spółka spodziewa się złożenia zapisu na 1.917.437 akcji przez BioNTech, po cenie 48,86 zł.
  • Oznacza to, że wartość brutto oferty może wynieść 250,3 mln zł.
  • W przypadku powodzenia emisji pozyskane środki pozwolą na realizację planów rozwoju Spółki na lata 2022-2024.
  • Firmą Inwestycyjną i Globalnym Koordynatorem jest Trigon Dom Maklerski, a współprowadzącym księgę popytu Biuro Maklerskie mBank. Doradcą Prawnym Spółki jest Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy.

 

Zainteresowanie ofertą było bardzo duże. Udział w ofercie zadeklarowali zarówno dotychczasowi akcjonariusze, jak i nowi inwestorzy. W przypadku powodzenia emisji, posiadane środki pieniężne, kapitał pozyskany z rynku kapitałowego oraz od BioNTech, a także środki z innych źródeł, takich jak Europejski Bank Inwestycyjny, czy dotacje, pozwolą nam realizować nasze plany rozwoju na lata 2022-2024 – podsumowuje Paweł Przewięźlikowski, współzałożyciel, największy akcjonariusz i Prezes Zarządu Ryvu Therapeutics.

Poza określeniem ceny emisyjnej i liczby zaoferowanych akcji, ustalono liczbę akcji oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów. Inwestorom Indywidualnym zaoferowanych zostanie 30.753 akcji, Inwestorom Instytucjonalnym 2.816.484 akcji, a w transzy dla BioNTech 1.917.437 akcji. Zapisy   Inwestorów Indywidualnych oraz budowa księgi popytu zakończyły się 15 grudnia. Zapisy dla Inwestorów Instytucjonalnych będą przyjmowane w dniach 16-20 grudnia, a dla BioNTech 21 grudnia. Przydział oferowanych akcji nastąpi 22 grudnia br.

Wielkość oferty ma docelowo objąć 4.764.674 akcji serii J. Pozyskane w ofercie publicznej środki Spółka zamierza przeznaczyć na realizację planów rozwoju na lata 2022-2024, skupionych na maksymalizacji wartości Spółki dla Akcjonariuszy:

  • szeroki rozwój RVU120,
  • wsparcie rozwoju SEL24 przez grupę Menarini,
  • koncentracja na projektach celujących w mechanizm syntetycznej śmiertelności w nowotworach,
  • przyspieszenie prac w portfolio projektów wczesnej fazy.

W powyższej perspektywie Spółka zakłada uzyskiwanie płatności z tytułu kolejnych kamieni milowych w trwających współpracach badawczo-rozwojowych (m.in. BioNTech, Exelixis, Galapagos, Merck) oraz podpisywanie co najmniej jednej nowej umowy partneringowej rocznie.


Harmonogram oferty

16-20 grudnia 2022 r.
Okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych
do 21 grudnia 2022 r. Okres przyjmowania zapisu od BioNTech
21 grudnia 2022 r. Przyjmowanie zapisów (jeśli nastąpią) od Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Globalnego Koordynatora lub Współprowadzącego Księgę Popytu
22 grudnia 2022 r. Przydział Akcji Oferowanych („Data Przydziału”), zamknięcie Oferty
około 1 miesiąca od przydziału
Akcji Oferowanych
Przewidywany termin rozpoczęcia notowań Nowych Akcji na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW

 

Pełne warunki oferty akcji serii J zostały przedstawione w Prospekcie, który jest dostępny  na stronie internetowej Spółki – www.ryvu.com/pl/spo/.

Funkcję Firmy Inwestycyjnej i Globalnego Koordynatora będzie pełnić Trigon Dom Maklerski, a funkcję współprowadzącego księgę popytu Biuro Maklerskie mBank. Doradcą Prawnym Spółki w projekcie jest Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy.

 

###

 

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o RYVU THERAPEUTICS S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) oraz ofercie publicznej akcji serii J Spółki („Oferta”) („Akcje Oferowane”) jest prospekt opublikowany w dniu 7 grudnia 2022 r. wraz z suplementami oraz komunikatami aktualizującymi („Prospekt”). Prospekt dostępny jest na stronie internetowej Spółki: https://ryvu.com/pl/spo/.

Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Akcji Oferowanych. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Akcje Oferowane.

Niniejszy materiał i zawarte w nim informacje nie podlegają rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, w całości lub w części, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie i Japonii, ani w jakimkolwiek innym kraju, w którym publikacja, ogłoszenie lub dystrybucja byłaby niezgodna z prawem, ani wśród rezydentów tych krajów.

Niniejszy materiał nie stanowi informacji o papierach wartościowych Spółki lub warunkach ich nabycia lub objęcia, stanowiącej wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych, jak również nie stanowi, nie jest częścią, a także nie może być traktowany jako oferta nabycia, objęcia, zbycia lub subskrypcji jakichkolwiek papierów wartościowych, ani żadna inna oferta, w tym oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego, oraz nie powinien być interpretowany jako zaproszenie lub zachęta do objęcia, nabycia, zbycia, subskrypcji lub składania ofert nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.

Informacje i opinie przedstawione lub zawarte w niniejszym komunikacie (w tym stwierdzenia dotyczące przyszłości) są aktualne na dzień publikacji niniejszego komunikatu (o ile nie określono inaczej) i podlegają aktualizacji, rewizji, weryfikacji i zmianom bez powiadomienia przekazanego do publicznej wiadomości. Informacje oraz opinie mogą ulec istotnym zmianom. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, doradcy Spółki ani żadna inna osoba nie są zobowiązani do poprawiania, aktualizowania lub utrzymywania jako aktualnych informacji zawartych w niniejszym komunikacie ani do publicznego ogłaszania lub informowania o wyniku wszelkich zmian do informacji oraz opinii zawartych w niniejszym komunikacie, z wyjątkiem sytuacji, gdy byłoby to wymagane na mocy obowiązującego prawa. Niniejszy komunikat został sporządzony przy wyraźnym założeniu, że nie zawiera wszystkich informacji, które mogą być wymagane do oceny Spółki, jej działalności lub jakichkolwiek jej papierów wartościowych. Żadna część niniejszego komunikatu, ani fakt jego rozpowszechniania, nie powinny stanowić podstawy ani nie można na nich polegać w związku z żadną umową, zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną z nimi związaną, ani nie stanowi rekomendacji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki.

Informacje oraz opinie zawarte w niniejszym materiale mogą stanowić oraz zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które odzwierciedlają obecne poglądy Zarządu Spółki dotyczące przyszłych wydarzeń, strategii oraz wyników finansowych i operacyjnych Spółki. Stwierdzenia dotyczące przyszłości obejmują stwierdzenia dotyczące planów, celów, strategii, przyszłych wydarzeń lub wyników i leżących u ich podstaw założeń oraz inne stwierdzenia, które nie są stwierdzeniami dotyczącymi faktów historycznych. Słowa „przewidywać”, „uważać”, „oceniać”, „oczekiwać”, „prognozować”, „zamierzać”, „może”, „projekt”, „powinien”, „będzie” i podobne wyrażenia identyfikują stwierdzenia dotyczące przyszłości. Inne wyrażenia tego typu mogą zostać zidentyfikować na podstawie kontekstu, w którym zostały użyte. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z różnymi założeniami, znanymi i nieznanymi zagrożeniami, ryzykami, szacunkami i innymi czynnikami, na które Spółka nie ma wpływu i które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od tych wyrażonych lub dorozumianych na podstawie stwierdzeń dotyczących przyszłości, niezależnie od tego, czy nastąpiło to w wyniku nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub wyników, lub w inny sposób. Nie ma pewności, że stwierdzenia dotyczące przyszłości okażą się dokładne, jako iż rzeczywiste wyniki i przyszłe wydarzenia mogą znacznie różnić się od przewidywanych w takich stwierdzeniach. Żadne stwierdzenie zawarte w niniejszym komunikacie nie jest i nie powinno być intepretowane jako prognoza zysków.