Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selvita S.A.

1). Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 000367359 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4022 KSH zwołuje na dzień 9 lipca 2013 r., o godzinie 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 14, tj. w siedzibie Spółki.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2013 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2013.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2013.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (“MSR”).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 16. Zamknięcie obrad.

2). Zmiana Statutu Spółki

  W związku z objęciem porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia zmiany Statutu Spółki, poniżej zostaje podana dotychczasowa treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki oraz projekt zmiany § 7 ust. 1.
  Dotychczasowa treść § 7 ust.1:
  „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.185.426,40 (cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć 40/100) złotych i dzieli się na 10.463.566 (dziesięć milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda w tym:
  a) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do 4.050.000;
  b) 1.329.500 (jeden milion trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 1.329.500;
  c) 1.833.000 (jeden milion osiemset trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0.000.001 do 1.833.000;
  d) 551.066 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii D o numerach od 0.000.001 do 551.066;
  e) 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 0.000.001 do 2.700.000.”
  Proponowana zmiana § 7 ust.1:
  „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.185.426,40 (cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć 40/100) złotych i nie więcej niż 5.246.182,80 (pięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dwa 80/100) złotych i dzieli się na nie mniej niż 10.463.566 (dziesięć milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) i nie więcej niż 13.115.457 (trzynaście milionów sto piętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda w tym:
  a) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do 4.050.000;
  b) 1.329.500 (jeden milion trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 1.329.500;
  c) 1.833.000 (jeden milion osiemset trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0.000.001 do 1.833.000;
  d) 551.066 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii D o numerach od 0.000.001 do 551.066;
  e) 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 0.000.001 do 2.700.000;
  f) nie więcej niż 2.651.891 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0.000.001 do 2.651.891.”

3). Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

 

 

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Selvita S.A. mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Selvita S.A. nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: [email protected]. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2.  Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Selvita S.A. reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Selvita S.A. mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (tj. poprzez przesłanie na adres e-mail: [email protected]) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Selvita S.A. posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz zawiadomienie o udzieleniu tego pełnomocnictwa powinno być wysłane na adres e-mail:[email protected].

Przed udzieleniem pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz ma obowiązek dostarczyć osobiście lub listem poleconym nadanym na adres: Selvita S.A. 30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 14, pisemne oświadczenie wskazujące:

 • adres e-mail – za pomocą którego udzielone zostanie pełnomocnictwo w formie elektronicznej i przesłane zawiadomienie o jego udzieleniu,
 • numer telefonu Akcjonariusza,
 • numer telefonu Pełnomocnika,
 • kopie dokumentu tożsamości Akcjonariusza (jeżeli jest osobą fizyczną) oraz Pełnomocnika lub aktualny odpis właściwego rejestru Akcjonariusza (jeżeli jest podmiotem nie będącym osobą fizyczną) lub inny stosowny dokument poświadczający, że osoby udzielające pełnomocnictwa są uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza (jeżeli Akcjonariusz jest osobą prawną prawa obcego).

Treść pełnomocnictwa oraz pozostałe wyżej wskazane dokumenty powinny stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Spółka ma prawo skontaktować się telefonicznie, przy wykorzystaniu numerów wskazanych przez Akcjonariusza lub wysłać zwrotną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego Akcjonariusza pełnomocnictwa w formie elektronicznej.
Akcjonariusz ma obowiązek odpowiedzieć na zwrotną wiadomość e-mail Spółki.
Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godz. 12:00 dnia 7 lipca 2014 r.
Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej albo zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wskazanych wymogów nie wiąże Spółki.
Formularze dotyczące wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się na stronie Selvita S.A.

Zasady dotyczące udzielania pełnomocnictwa oraz zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

Członek zarządu i pracownik Selvita S.A. mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. jako spółki publicznej. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. jest członek Zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Selvita S.A. lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Selvita S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w niniejszym punkcie, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Selvita S.A. nie przewiduje możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Selvita S.A. nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Selvita S.A. nie przewiduje wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

4). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ustala się na 23 czerwca 2014 r.

5). Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. w dniu 9 lipca 2014 roku mają tylko osoby będące akcjonariuszami Selvita S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest w dniu 23 czerwca 2014 roku.
Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, maja prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Selvita S.A. zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zaświadczenie zawiera:

 1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
 2. liczbę akcji,
 3. rodzaj i kod akcji,
 4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
 5. wartość nominalną akcji,
 6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
 7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
 8. cel wystawienia zaświadczenia,
 9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 10.  podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Selvita S.A. w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Listę uprawnionych z akcji Selvita S.A. do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce w dniu zgromadzenia oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A.

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Selvita S.A. wykaz, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w siedzibie zarządu Selvita S.A., to jest przy ul. Bobrzyńskiego 14, w Krakowie przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz Selvita S.A. może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

6). Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji oraz projekty uchwał

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać tekst dokumentacji oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, oraz na stronie internetowej Selvita S.A. (www.selvita.com).

7). Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Selvita S.A.: www.selvita.com.

8). Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów – także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów

Na dzień opublikowania ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Selvita S.A., które odbędzie się w dniu 09 lipca 2014 roku kapitał zakładowy wynosi 4.185.426,40 (cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć 40/100) złotych i dzieli się na 10.463.566 (dziesięć milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, w tym:

 1. 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do 4.050.000, które dają 8.100.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu;
 2. 1.329.500 (jeden milion trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 1.329.500, które dają 1.329.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu;
 3. 1.833.000 (jeden milion osiemset trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0.000.001 do 1.833.000, które dają 1.833.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu;
 4. 551.066 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii D o numerach od 0.000.001 do 551.066, które dają 551.066 głosów na Walnym Zgromadzeniu;
 5. 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 0.000.001 do 2.700.000, które dają 2.700.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu;

Akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każda akcje tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba akcji w Spółce: 10.463.566

Ogólna liczba głosów w Spółce: 14.513.566

9) .Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzen.

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2013 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2013.

2. Sprawozdanie Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013.

3. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013.

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2013.

5. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2013.

6. Projekty uchwał:

 1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013,
 2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
 3. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2013,
 4. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2013,
 5. w sprawie pokrycia straty,
 6. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013,
 7. w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki,
 8. w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (“MSR”),
 9. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

10). Formularze

 1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.
 2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną.
 3. Formularz do głosowania dla pełnomocnika.

Data publikacji: 12 czerwca 2014 r.