Zawarcie znaczącej umowy na badania przedkliniczne projektu SEL120