Zawarcie znaczącej umowy na badania kliniczne projektu SEL120