Zawarcie znaczącej umowy dotacji z Ministerstwem Rozwoju