Zawarcie umowy wsparcia finansowego inicjowanego przez badacza badania klinicznego II fazy RVU120 w zespołach mielodysplastycznych niskiego ryzyka (ang. LR-MDS)