Zawarcie istotnej umowy na wdrożenie systemu klasy LIMS