Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki przez KNF