Wybór audytora do badania sprawozdzań finansowych za rok obrotowy 2012