Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za I półrocze 2019 r.