Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za III kwartał 2017 r.