Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za I kwartał 2019 r.