Selvita S.A. – zatwierdzenie aneksu do Prospektu Emisyjnego akcji Spółki sporządzonego w związku z zawarciem umowy lock-up przez znacznych akcjonariuszy Spółki z DI Investors