Rejestracja przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki