Korekta raportu bieżącego w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki