Informacja dotycząca wpływu nierozwadniającego programu motywacyjnego na jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki