Ryvu Therapeutics podsumowuje 2023 r. i najważniejsze zdarzenia korporacyjne

 • Przychody z działalności operacyjnej Ryvu wyniosły w 2023 r. 68,0 mln PLN wobec 70,5 mln PLN w roku 2022.
 • Na dzień 7 marca 2024, pozycja gotówkowa Ryvu wynosiła 226,0 mln PLN, wyłączając 8 mln EUR pierwszej transzy finansowania dłużnego od EIB – płatności, której Spółka oczekuje wkrótce. Wraz z innymi już zabezpieczonymi źródłami finansowania, Spółka dysponuje finansowaniem do Q1 2026.
 • Spółka zaprezentuje dane przedkliniczne dla platformy syntetycznej letalności oraz programów RVU120 i MEN1703 (SEL24) podczas konferencji American Association for Cancer Research (AACR), która odbędzie się w dniach 5-10 kwietnia 2024 r. w San Diego, w Stanach Zjednoczonych.
 • W nawiązaniu do opublikowanego w Q4 2023 planu rozwoju programu RVU120, który koncentruje się na nowotworach hematologicznych, na początku 2024 r. Spółka rozpoczęła dwa badania kliniczne fazy II. Kolejne dwa badania fazy II mają zostać uruchomione w połowie 2024 r., zaś do końca roku Spółka planuje włączyć w ramach wszystkich badań fazy II RVU120 ponad 100 pacjentów, jak również zamierza zaprezentować wstępne dane z fazy II.

Ryvu Therapeutics S.A. (GPW: RVU), firma biotechnologiczna, której misją jest odkrywanie i rozwój nowych terapii z obszaru onkologii, publikuje wyniki finansowe za 2023 r. oraz podsumowuje istotne zdarzenia korporacyjne.

Paweł Przewięźlikowski, współzałożyciel, największy akcjonariusz i Prezes Zarządu Ryvu Therapeutics powiedział:

– W 2023 r. poczyniliśmy duże postępy we wszystkich kluczowych obszarach działalności, w wyniku których liczymy na istotne osiągnięcia w roku 2024. Rozpoczęliśmy już dwa strategiczne badania RVU120, a około połowy roku planujemy uruchomić dwa kolejne badania fazy II w hematologii. Do końca roku planujemy włączyć do badań klinicznych ponad 100 pacjentów. Wkrótce planujemy również rozpoczęcie nowego badania fazy II MEN1703 (SEL24) w DLBCL, w ramach umowy licencyjnej z Menarini Group. Aktywności związane z uruchomieniem nowych badań zarówno RVU120, jak i MEN1703, szybko postępują.

dr Krzysztof Brzózka, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor ds. Naukowych powiedział:

Jesteśmy zadowoleni ze znaczącego postępu w naszych projektach wczesnej fazy. W ramach najbardziej zaawansowanych projektów z naszej platformy syntetycznej letalności – PRMT5 i WRN – planujemy wyłonić kandydata klinicznego w 2024 r. Obserwujemy również postępy w programach rozwijanych przez naszych partnerów – w szczególności firmy BioNTech i Exelixis. Bardzo ucieszyło nas osiągnięcie drugiego kamienia milowego we współpracy z Exelixis i z niecierpliwością czekamy na prezentację naszych projektów syntetycznej letalności oraz nowej platformy podczas konferencji AACR.

 

PODSUMOWANIE 2023 ORAZ OSTATNICH ZDARZEŃ KORPORACYJNYCH

Plan rozwoju klinicznego programu RVU120

 • W 2023 r. Ryvu przygotowało się do rozpoczęcia dwóch badań fazy II RVU120, które uruchomione zostały na początku 2024 r.: 1) jako monoterapii w genetycznie zdefiniowanych kohortach pacjentów z nawrotową/oporną ostrą białaczką szpikową (ang. relapsed/refractory acute myeloid leukemia, r/r AML) oraz zespołami mielodysplastycznymi wysokiego ryzyka (ang. high-risk myelodysplastic syndromes, HR-MDS) (badanie RIVER-52), jak również 2) w terapii skojarzonej z wenetoklaksem u pacjentów z r/r AML (badanie RIVER-81).
 • Ryvu będzie wspierać finansowo dedykowane badanie kliniczne RVU120 fazy II u pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi niskiego ryzyka (LR-MDS) – badanie REMARK. Badanie to będzie prowadzone jako tzw. badanie zainicjowane przez badacza (ang. investigator-initiated trial, IIT), w ramach sieci EMSCO, a rolę Głównego Badacza Koordynującego (ang. Coordinating Principal Investigator, CPI) obejmie prof. Uwe Platzbecker, światowej klasy ekspert w obszarze badań nad
  LR-MDS. Działania związane z uruchomieniem badania (ang. start-up) są w trakcie, a rozpoczęcie rekrutacji pacjentów planowane jest w połowie 2024 r.
 • W fazie uruchomienia (ang. start-up) jest również badanie fazy II oceniające efektywność RVU120 u pacjentów z mielofibrozą (ang. myelofibrosis, MF) – badanie POTAMI-61. Rozpoczęcie rekrutacji pacjentów w tym badaniu planowane jest w połowie 2024 r.
 • W przypadku nowotworów litych, kontynuowane będą badania translacyjne, w tym badania w skojarzeniu RVU120 z innymi lekami, a także współprace akademickie w obszarze badań nad rdzeniakiem zarodkowym (ang. medulloblastoma, MB) oraz nad mięsakiem (ang. sarcoma).
 • Do końca 2024 r. Spółka planuje włączyć do badania ponad 100 pacjentów, jak również przedstawić wstępne dane z fazy II.
 • Zaktualizowany plan rozwoju klinicznego RVU120 obejmuje badania, które mogą doprowadzić do trzech zatwierdzeń leków w latach 2026-2027 (badania RIVER-52, RIVER-81 i POTAMI-61).

Kluczowe dane zaprezentowane na konferencjach w 2023 r.

W 2023 r. Ryvu Therapeutics zaprezentowało dane dla programu RVU120 na kilku międzynarodowych konferencjach (m.in. EHA 2023, ESMO 2023, ASH 2023), które wskazują m.in., że:

 • Monoterapia RVU120 wykazała aktywność kliniczną w badaniu fazy Ib, w którym 50% ocenianych pacjentów z r/r AML lub HR-MDS osiągnęło korzyści kliniczne, w tym całkowitą odpowiedź, stan morfologicznie wolny od białaczki, klinicznie znaczącą redukcję poziomu blastów, w tym redukcję, która pozwoliła na zastosowanie przeszczepu szpiku kostnego, dwuletnią stabilizację choroby, poprawę hematologiczną, a także zmniejszenie zwłóknienia szpiku kostnego.
 • W szczególności, wczesne oznaki skuteczności zaobserwowano u pacjentów z mutacją NPM1, mutacją DNMT3a, a także u pacjentów z HR-MDS.
 • Stwierdzono, że dawka 250 mg, wyznaczona jako dawka rekomendowana do fazy II (ang. recommended phase II dose; RP2D) jest bezpieczna i dobrze tolerowana, jak również pozwala osiągać stężenia RVU120 w zakresie farmakologicznie czynnym, z poziomem hamowania celu molekularnego w zakresie 50-70%. Ten poziom hamowania celu powinien zapewniać skutecznością terapeutyczną w wybranych grupach pacjentów lub w leczeniu skojarzonym z synergistycznymi terapiami.
 • RVU120 wyłania się jako potencjalny kandydat na lek w pierwszej linii leczenia AML. Jest to wspierane przez jego aktywność przeciwko białaczkowym komórkom macierzystym.
 • RVU120 działa synergistycznie z wenetoklaksem, zarówno w modelach wrażliwych, jak również opornych na wenetoklaks.

W październiku 2023 r. podczas konferencji ENA 2023 Ryvu zaprezentowało dane przedkliniczne dla programu PRMT5 i platformy syntetycznej letalności, a partner Ryvu – Grupa Menarini – dane przedkliniczne dla projektu MEN1703 (SEL24) w zaawansowanym chłoniaku rozlanym z dużych komórek B (ang. diffuse large B-Cell lymphoma, DLBCL). Opublikowane dane wskazują m.in., że:

 • Ryvu opracowało serię potencjalnie najlepszych w swojej klasie MTA-kooperacyjnych inhibitorów PRMT5 o wyjątkowych właściwościach fizykochemicznych, blokujących aktywność metylotransferazy PRMT5 w stężeniach nanomolowych oraz biodostępnych przy podaniu doustnym. Nowe, zoptymalizowane inhibitory wykazują znacznie ulepszony profil farmakokinetyczny. Ponadto, cząsteczki pokazują skuteczność przeciwnowotworową oraz zaangażowanie celu in vivo, co daje podstawy do dalszego rozwoju w kierunku badań klinicznych.
 • Program MEN1703 (SEL24), wykazał w badaniach translacyjnych obiecującą aktywność przeciwnowotworową w różnych typach DLBCL. Dane te uzasadniają rozwój programu MEN1703 w fazie II badań klinicznych w tym wskazaniu.

Rozszerzenie rozwoju programu MEN1703 (SEL24) przez partnera Ryvu, Grupę Menarini, o nowe badanie kliniczne w DLBCL.

We wrześniu 2023 r. Ryvu poinformowało o decyzji Grupy Menarini dot. rozszerzenia zakresu rozwoju programu MEN1703 (SEL24) poprzez rozpoczęcie nowego badania klinicznego fazy II w DLBCL.

 • Rozpoczęcie badania fazy II w DLBCL planowane jest w połowie 2024 r. Jego celem jest ocena aktywności MEN1703 (SEL24) jako monoterapii oraz w skojarzeniu ze standardową terapią u pacjentów z DLBCL.
 • Badanie zostanie rozpoczęte w oparciu o dane wskazujące silną aktywność MEN1703 (SEL24) obserwowaną w przedklinicznych modelach chłoniaka. Dotychczas przeprowadzone badania kliniczne potwierdziły akceptowalny profil bezpieczeństwa oraz wczesne oznaki aktywności MEN1703 (SEL24) jako monoterapii. W oparciu o dostępne dane, dalszy rozwój programu będzie kontynuowany w DLBCL oraz potencjalnie w dodatkowych wskazaniach.

Ostatnie zdarzenia finansowe:

 • Dnia 3 lutego 2024 r., Ryvu otrzymało informację o osiągnięciu drugiego finansowego kamienia milowego w ramach współpracy z firmą Exelixis, co skutkowało płatnością na rzecz Ryvu w wysokości 2 mln USD. Ryvu i Exelixis pracują w ramach współpracy badawczej i umowy licencyjnej nad opracowaniem koniugatów lek-przeciwciało (ang. antibody-drug conjugate, ADC) z cząsteczkami z portfolio agonistów STING
 • Dnia 5 marca 2024 r., Ryvu otrzymało potwierdzenie od Europejskiego Banku Inwestycyjnego (ang. European Investment Bank, EIB), że spełnione zostały warunki wypłaty pierwszej transzy przyznanego finansowania dłużnego w wysokości 8 mln EUR. Środki te nie zostały jeszcze uwzględnione w bilansie gotówkowym zamieszczonym w niniejszym komunikacie prasowym, ale Ryvu spodziewa się otrzymania środków 13 marca 2024 r. W ramach umowy ogłoszonej w sierpniu 2022 r., Ryvu nadal ma dostęp do dodatkowych 14 mln EUR kredytu od EIB.


NADCHODZĄCE WYDARZENIA

 • W dniach 5-10 kwietnia 2024 r. Ryvu weźmie udział w konferencji AACR Annual Meeting (San Diego, Stany Zjednoczone), gdzie przedstawi dane przedkliniczne z projektów syntetycznej letalności oraz programów RVU120, a także MEN1703 (SEL24).


WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI W 2023

Pozycja gotówkowa – wg stanu na 31 grudnia 2023 r., Spółka posiadała 250,6 mln PLN środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wraz z obligacjami, wobec 101,9 mln PLN na koniec 2022 r. Na dzień 7 marca 2024 r., Spółka posiadała 226,0 mln PLN, wyłączając 8 mln EUR pierwszej transzy finansowania dłużnego od EIB – płatności, której Spółka oczekuje wkrótce.

Przychody operacyjne – w 2023 r. Ryvu Therapeutics osiągnęło przychody z działalności operacyjnej (w tym przychody z dotacji) w wysokości 68,0 mln PLN, w porównaniu do 70,5 mln PLN w roku poprzednim.

Koszty operacyjne – wyłączając niegotówkowe koszty programu motywacyjnego (8,3 mln PLN) oraz wyceny udziałów w NodThera Inc. (3,6 mln PLN), koszty operacyjne Spółki w 2023 r., wynikające głównie z wydatków na badania i rozwój portfolio projektów, wyniosły 157,1 mln PLN, wobec 117,8 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Wynik netto – wyłączając niegotówkowe koszty programu motywacyjnego, w raportowanym okresie Spółka wygenerowała stratę netto na poziomie 83,8 mln PLN, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego strata wynosiła 61,6 mln PLN.