Ryvu informuje o podaniu RVU120 w skojarzeniu z wenetoklaksem pierwszemu pacjentowi w ramach badania klinicznego fazy II RIVER-81 w leczeniu nawrotowej/opornej ostrej białaczki szpikowej

Ryvu Therapeutics S.A. (GPW:RVU), firma biotechnologiczna, której misją jest odkrywanie i rozwój nowych terapii z obszaru onkologii, poinformowała o podaniu pierwszemu pacjentowi leku RVU120 w skojarzeniu z wenetoklaksem, w ramach badania klinicznego fazy II w leczeniu nawrotowej/opornej ostrej białaczki szpikowej (ang. relapsed/refractory acute myeloid leukemia, r/r AML) – badanie RIVER-81 (NCT06191263).

  • Głównym celem badania RIVER-81 będzie ocena bezpieczeństwa i skuteczności RVU120 w skojarzeniu z wenetoklaksem w populacji pacjentów z r/r AML, u których nie powiodła się wcześniejsza terapia wenetoklaksem.
  • W początkowym etapie, badanie RIVER-81 będzie prowadzone w ośrodkach klinicznych w Polsce i we Włoszech. Docelowo, planowane jest rozszerzenie badania na inne kraje Unii Europejskiej (UE) oraz kraje spoza UE, obejmując do 50 ośrodków klinicznych na całym świecie. Przewiduje się, że udział w badaniu weźmie maksymalnie ok. 98 pacjentów.
  • Badanie RIVER-81 stanowi istotny element planu rozwoju RVU120, który został zaprezentowany w październiku 2023 r. i jest realizowany w ramach finansowania Ryvu, zabezpieczonego do Q1 2026. Przeprowadzenie badania RIVER-81 jest współfinasowane przez grant w wysokości 62,3 mln PLN, przyznany przez Agencję Badań Medycznych (ABM).
  • W H1 2024 Ryvu planuje rozpoczęcie czterech badań klinicznych fazy II dla RVU120 oraz włączenie do nich ponad 100 pacjentów do końca tego roku. Na podstawie wyników tych badań, Ryvu zamierza w Q1 2025 określić priorytety dalszego rozwoju RVU120. Badania kliniczne, prowadzone w różnych wskazaniach hematologicznych oraz opcjach terapeutycznych (monoterapia i terapia skojarzona), wzbogacą globalną bazę danych dotyczących bezpieczeństwa RVU120, co jest niezbędne dla ewentualnych przyszłych zatwierdzeń regulacyjnych.

RVU120 to opracowany przez Ryvu, selektywny, pierwszy w swojej klasie, dualny inhibitor kinaz CDK8/19. Monoterapia RVU120 wykazała pozytywną aktywność kliniczną w badaniu fazy Ib, w którym 50% ocenianych pacjentów z nawrotową/oporną na leczenie ostrą białaczką szpikową (r/r AML) lub zespołami mielodysplastycznymi wysokiego ryzyka (ang. high-risk myelodysplastic syndromes, HR-MDS) osiągnęło korzyści kliniczne, w tym całkowitą odpowiedź, stan morfologicznie wolny od białaczki, częste, klinicznie istotne redukcje komórek blastycznych, poprawy hematologiczne, jak również redukcje zwłóknienia szpiku kostnego.

Dr Hendrik Nogai, członek zarządu i dyrektor ds. medycznych, powiedział:

– Bazując na obiecujących wynikach badania klinicznego fazy Ib RVU120 jako monoterapii w leczeniu pacjentów z r/r AML i HR-MDS, oraz na przekonujących dowodach badań translacyjnych na synergistyczne działanie RVU120 z wenetoklaksem, z optymizmem rozpoczęliśmy badanie fazy II RIVER-81. Pacjenci z AML, którzy nie reagują na obecny standard leczenia oparty na skojarzeniu wenetoklaksu i leku hipometylującego, mają bardzo ograniczone alternatywne opcje terapeutyczne oraz niekorzystne rokowania. Jesteśmy zadowoleni, że możemy rozpocząć nowe badanie fazy II RVU120 w Polsce i we Włoszech, z zamiarem rozszerzenia zakresu nawet do 50 ośrodków klinicznych na całym świecie. Naszym celem jest zapewnienie znaczących korzyści klinicznych pacjentom z AML.

Dr Kamil Sitarz, członek zarządu i dyrektor ds. operacyjnych, powiedział:

– Pomyślnie zweryfikowaliśmy profil bezpieczeństwa RVU120 i obecnie skupiamy się na potwierdzeniu jego skuteczności. Poprzez aktywację licznych ośrodków klinicznych na całym świecie, naszym celem do końca 2024 r. jest podanie RVU120 ponad 100 pacjentom w ramach czterech badań fazy II. Następnie, bazując na dostępnych danych klinicznych, będziemy strategicznie priorytetyzować dalsze kierunki rozwoju. Postępujemy zgodnie z planem rozwoju RVU120 przedstawionym w październiku 2023 r. i realizowanym w ramach finansowania Ryvu, które jest zabezpieczone do Q1 2026.

RIVER-81 to wieloośrodkowe, otwarte badanie kliniczne, którego celem jest ocena bezpieczeństwa, tolerancji, skuteczności, farmakokinetyki (PK) i farmakodynamiki (PD) RVU120 podawanego w skojarzeniu z wenetoklaksem dorosłym pacjentom z AML, u których wystąpił nawrót lub oporność na wcześniejszą terapię wenetoklaksem i lekiem hipometylującym.

Badanie składa się z dwóch części. Pierwsza z nich ma na celu określenie bezpiecznych i tolerowanych dawek RVU120 oraz wenetoklaksu poprzez eskalację dawek obu badanych leków. W części drugiej badania ocenione zostaną bezpieczeństwo i skuteczność wybranych dawek w większej grupie pacjentów.

Po złożeniu wniosku o pozwolenie na przeprowadzenie badania klinicznego, zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej dotyczącym Badań Klinicznych (EU-CTR) 536/2014, badanie RIVER-81 otrzymało zgodę od właściwych organów regulacyjnych w Polsce i we Włoszech, a także uzyskało pozytywne opinie odpowiednich Komisji Bioetycznych, umożliwiając rejestrację pacjentów w obu krajach. Jednocześnie trwają działania związane z aktywacją badania w innych krajach Unii Europejskiej oraz poza UE.

RIVER-81 jest pierwszym z czterech badań klinicznych fazy II RVU120, których rozpoczęcie jest zaplanowane na H1 2024. Kolejnym krokiem będzie rozpoczęcie badania RIVER-52, oceniającego RVU120 jako monoterapię u pacjentów z genetycznie zdefiniowanymi podtypami AML oraz u pacjentów z HR-MDS. W dalszych planach znajduje się także rozpoczęcie badania REMARK, prowadzonego jako tzw. badanie inicjowane przez badacza, oceniające RVU120 jako monoterapię w leczeniu pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi niskiego ryzyka (ang. low-risk myelodysplastic syndromes, LR-MDS), oraz badania POTAMI-61, oceniającego RVU120 zarówno jako monoterapię, jak i w terapii skojarzonej w leczeniu pacjentów z mielofibrozą (ang. myelofibrosis, MF).