Ryvu Therapeutics informuje o postępach w badaniach fazy I RVU120 w guzach litych oraz w AML/HR-MDS, a także przedstawia zaktualizowany plan rozwoju programu RVU120

Ryvu Therapeutics S.A. (GPW:RVU), firma biotechnologiczna, której misją jest odkrywanie i rozwój nowych terapii z obszaru onkologii, przedstawiła zaktualizowane dane kliniczne fazy I dla badania fazy I/II RVU120 u pacjentów z nawrotowymi/opornymi przerzutowymi lub zaawansowanymi guzami litymi, zaprezentowane podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej (ESMO) 2023, który odbywa się w dniach 20-24 października w Madrycie, w Hiszpanii. Spółka poinformowała również o postępach w trwającym badaniu fazy Ib u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (ang. acute myeloid leukemia, AML) i zespołami mielodysplastycznymi wysokiego ryzyka (ang. high-risk myelodysplastic syndromes, HR-MDS), a także przedstawiła zaktualizowany plan rozwoju programu RVU120.

 

W oparciu o aktualne dane z badania fazy I u pacjentów z guzami litymi przedstawione na konferencji ESMO, a także na podstawie danych od pacjentów z AML/HR-MDS, Spółka zaktualizowała plan rozwoju programu RVU120:

 • Oba badania fazy I RVU120 u pacjentów z guzami litymi (AMNYS-51) oraz AML/HR-MDS (RIVER-51) dostarczyły przekonujących danych dotyczących bezpieczeństwa RVU120, skutecznie zmniejszając ryzyko programu związane zarówno z celem molekularnym, jak również samą cząsteczką RVU120, jako pierwszego w swojej klasie inhibitor CDK8/19.
 • Oba badania wykazały istotne poziomy zahamowania celu molekularnego w bezpiecznych dawkach.
 • U pacjentów z AML oraz HR-MDS odnotowano znaczące oznaki aktywności klinicznej, w tym całkowitą remisję u pacjenta z mutacjami NPM1 oraz DNMT3, co jest zgodne z danymi przedklinicznymi opublikowanymi przez Ryvu po raz pierwszy w 2019 roku. Rozpoczęcie rozwoju w ramach fazy II jest zaplanowane na Q4 2023, w dwóch genetycznie zdefiniowanych kohortach pacjentów z AML lub HR-MDS, jako monoterapia (RIVER-52) oraz w terapii skojarzonej z wenetoklaksem (RIVER-81).
 • Indukcja erytropoezy u wielu pacjentów w badaniu RIVER-51, zgodna z mechanizmem działania RVU120, zachęciła Ryvu do finansowego wsparcia dla dedykowanego badania klinicznego fazy II u pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi niskiego ryzyka (ang. low-risk myelodysplastic syndromes, LR-MDS) – badania REMARK. Badanie REMARK będzie prowadzone jako tzw. badanie zainicjowane przez badacza (ang. investigator-initiated trial, IIT), w ramach sieci EMSCO, a rolę Głównego Badacza Koordynującego (ang. Coordinating Principal Investigator, CPI) obejmie prof. Uwe Platzbecker, światowej klasy ekspert w obszarze badań nad LR-MDS. Działania związane z uruchomieniem badania (ang. start-up) mają być rozpoczęte jeszcze w tym roku, a start rekrutacji pacjentów planowany jest w pierwszej połowie 2024 roku.
 • Efekt RVU120 na szpik kostny oraz komórki krwiotwórcze zaobserwowany w badaniu RIVER-51, poparty danymi translacyjnymi uzyskanymi w ramach nawiązanej w 2021 roku współpracy naukowej z prof. Rajitem Rampalem, zachęciły Ryvu do rozpoczęcia nowego, wcześniej nieplanowanego badania u pacjentów z mielofibrozą, tj. włóknieniem szpiku kostnego (ang. myelofibrosis, MF) – badania POTAMI-61. Rozpoczęcie prac przygotowawczych do uruchomienia badania POTAMI-61 zaplanowano na ten rok, a start rekrutacji pacjentów planowany jest na Q2 2024.
 • Pomimo, iż badanie AMNYS-51 wykazało oznaki aktywności RVU120 jako monoterapii w guzach litych, w tym długotrwałą stabilizację choroby u pacjentów z nowotworem gruczołowo-torbielowatym (ang. adenoid cystic carcinoma, AdCC) oraz dowody aktywności na cel terapeutyczny u pacjenta z nowotworem trzustki (ang. pancreatic cancer), na chwilę obecną Ryvu nie otworzy żadnych kohort dla specyficznych typów nowotworów w ramach badania AMNYS-51. Jednakże, biorąc pod uwagę atrakcyjne możliwości rozwoju RVU120 w nowotworach hematologicznych, Ryvu skoncentruje się na wskazanych wyżej badaniach klinicznych RIVER-52, RIVER-81, REMARK oraz POTAMI-61.
 • Badania translacyjne w przypadku nowotworów litych będą kontynuowane, w tym badania w skojarzeniu RVU120 z innymi lekami w wielu rodzajach guzów litych, a także współprace akademickie w obszarze badań nad rdzeniakiem zarodkowym (ang. medulloblastoma, MB) oraz nad mięsakiem (ang. sarcoma).
 • Zaktualizowany plan rozwoju klinicznego RVU120 obejmuje badania, które mogą doprowadzić do trzech zatwierdzeń w latach 2026-2027.
 • Całkowity budżet na rozwój kliniczny fazy II RVU120, obejmujący rekrutację ponad 270 pacjentów w czterech badaniach klinicznych fazy II (RIVER-52, RIVER-81, REMARK oraz POTAMI-61), wynosi około 68 mln EUR. Budżet ten obejmuje również wszelkie niezbędne działania związane z produkcją leku wymagane dla ścieżki rejestracyjnej, finansowanie badań translacyjnych oraz wewnętrzne koszty związane z rozwojem klinicznym RVU120. Całkowity budżet na rozwój kliniczny fazy II RVU120 jest zgodny z początkowymi szacunkami określonymi w Planach Rozwoju Ryvu na lata 2022-2024.
 • Spółka dysponuje obecnie środkami finansowymi do Q1 2026.

 

Dr Hendrik Nogai, członek zarządu i dyrektor ds. medycznych, powiedział:

– Jesteśmy bardzo blisko zakończenia rozwoju RVU120 w ramach fazy I w 2023 roku, w tym określenia bezpiecznej dawki w zakresie farmakologicznie aktywnym. Biorąc pod uwagę przekonujące dane dotyczące bezpieczeństwa i zaobserwowane oznaki aktywności, planujemy rozpocząć pierwsze badanie potwierdzające skuteczność RVU120 w ramach fazy II w czwartym kwartale 2023 roku, będąc pionierem w rozwoju inhibitorów CDK8/19.

– Jesteśmy zaszczyceni, że przyciągnęliśmy zainteresowanie światowej klasy badaczy. Dzięki ich nieocenionemu wsparciu, opracowaliśmy atrakcyjny plan rozwoju RVU120. W ciągu najbliższych kilku miesięcy spodziewamy się rozpoczęcia czterech badań klinicznych fazy II, potwierdzających skuteczność RVU120 w złośliwych nowotworach hematologicznych: AML/HR-MDS, LR-MDS i mielofibrozie.

Paweł Przewięźlikowski, współzałożyciel, największy akcjonariusz oraz prezes zarządu, powiedział:

– W oparciu o analizę danych klinicznych, nasz wewnętrzny Komitet Kliniczny, wzmocniony wieloma międzynarodowymi autorytetami i ekspertami medycznymi, poparł aktualizację planu rozwoju klinicznego RVU120, priorytetyzując wskazania hematologiczne. Poświęciliśmy również więcej uwagi strategii szybkiego wprowadzania leku na rynek, realizując obecnie trzy ścieżki rozwoju, których celem jest uzyskanie danych klinicznych wspierających potencjalne zatwierdzenia leków w latach 2026-2027.

– W ciągu ostatnich kilku miesięcy z powodzeniem wzmocniliśmy naszą pozycje gotówkową, wydłużając dostępność finansowania do pierwszego kwartału 2026 roku. Przedstawiony plan rozwoju RVU120 jest zgodny z budżetem przedstawionym w Planach Rozwoju Ryvu na lata 2022-2024 i jest ukierunkowany na wielomiliardowy potencjał rynkowy.

Podczas kongresu ESMO 2023 Ryvu przedstawiło zaktualizowane dane kliniczne fazy I dla badania fazy I/II RVU120 w nawrotowych/opornych przerzutowych lub zaawansowanych guzach litych.

 • W badaniu RVU120 zaobserwowano 12 przypadków stabilizacji choroby przy dobrym profilu bezpieczeństwa w niewyselekcjonowanej, uprzednio intensywnie leczonej grupie pacjentów.
 • Dawka 250 mg jest bezpieczna i dobrze tolerowana, a także pozwala na uzyskanie stężenia RVU120 w zakresie farmakologicznie aktywnym, dlatego zakłada się, że może skutkować wysoką efektywnością terapeutyczną u wybranych pacjentów. Obecnie trwa dalsza optymalizacja dawki, a ostateczne wyniki mogą zostać wykorzystane w przyszłych, dodatkowych badaniach klinicznych w guzach litych, w zależności od pozyskanych danych translacyjnych w różnych wskazaniach terapeutycznych.

Dane zostały przedstawione w ramach prezentacji posterowej: “Phase I/II trial of RVU120, a CDK8/CDK19 inhibitor, in patients with relapsed/refractory metastatic or advanced solid tumors”, z datą odcięcia danych na dzień 26 września 2023 roku.

Dr Hendrik Nogai, członek zarządu i dyrektor ds. medycznych, dodaje:

Jesteśmy zadowoleni, że możemy podzielić się pozytywnymi, zaktualizowanymi danymi badania fazy I/II dla RVU120 u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi podczas tegorocznego kongresu ESMO. RVU120 jako monoterapia niezmiennie wykazuje korzystny profil bezpieczeństwa w populacji pacjentów onkologicznych eksponowanych wcześniej na liczne terapie. Stabilizację choroby zaobserwowano u 12 pacjentów z uprzednio postępującą chorobą, przy czym u 8 pacjentów, czas trwania leczenia przy użyciu RVU120 przekroczył długość wcześniejszej terapii.

Wyniki na dzień odcięcia danych 26 września 2023 r:

 • 39 pacjentów z przerzutowymi lub zaawansowanymi guzami litymi otrzymało leczenie RVU120 w ramach 8 kohort, z dawkami RVU120 w zakresie od 75 do 400 mg.
 • Mediana wieku pacjentów wynosi 58 lat, a mediana zastosowanych wcześniejszych linii terapii wynosi 5 (pacjenci sklasyfikowani jako uprzednio intensywnie leczeni).
 • 12 pacjentów osiągnęło stabilizację choroby (ang. stable disease, SD), a u 8 z 12 pacjentów czas trwania terapii przy użyciu RVU120 był dłuższy niż w przypadku wcześniej zastosowanej linii leczenia. U pacjentów z nowotworem gruczołowo-torbielowatym (AdCC) zaobserwowano tendencję do dłuższego czasu pozostawania w leczeniu.
 • RVU120 był ogólnie dobrze tolerowany. Najczęstsze zdarzenia niepożądane (ang. adverse events, AEs) były związane z układem pokarmowym (nudności/wymioty) i występowały wkrótce po podaniu początkowej dawki RVU120 (średni czas do wystąpienia objawów nieco ponad 1 godzinę po podaniu).
 • Zaobserwowano silny związek pomiędzy ekspozycją na RVU120 a zahamowaniem markera PD:
  • Analiza komórek eksponowanych na próbki osocza pacjenta po leczeniu RVU120 wykazała, że zahamowanie markera pSTAT5 ściśle korelowało z osiągniętą ekspozycją (Cmax, AUC), na poziomie przekraczającym 50% przy dawkach 250 mg i wyższych.

Prezentacja posterowa będzie dostępna w sekcji Publikacje na stronie internetowej Ryvu.

Więcej informacji na temat badania fazy I/II można znaleźć na stronie www.clinialtrails.gov (identyfikator badania NCT05052255).

 

Webinarium poświęcone omówieniu dalszego planu rozwoju RVU120

Spółka zaprasza na webinarium poświęcone omówieniu zaktualizowanego planu rozwoju programu RVU120. Spotkanie odbędzie się już dzisiaj, w poniedziałek, 23 października, o godzinie 9:00.
Rejestracja dostępna pod adresem: https://ryvu.clickmeeting.com/ryvu-esmo-2023-results-rvu120-development-plans/register.