Ryvu Therapeutics prezentuje dane kliniczne i przedkliniczne dla RVU120 podczas Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego (EHA) 2023

 • Zaktualizowane dane kliniczne z etapu eskalacji dawki w trwającym badaniu fazy Ib RVU120, jako monoterapii, u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (ang. Acute Myleoid Leukemia, AML) lub zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (ang. High-Risk Myelodysplastic Syndrome, HR-MDS), wykazują korzyść kliniczną i korzystny profil bezpieczeństwa;
 • Etap eskalacji dawki jest kontynuowany, a obecnie trwa rekrutacja pacjentów do kohorty z dawką 175 mg;
 • Dane in vivo wskazują na synergistyczne działanie RVU120 w terapii skojarzonej z Ruxolitinibem (RUX) w leczeniu nowotworów mieloproliferacyjnych (ang. Myeloproliferative Neoplasms, MPN);

Ryvu Therapeutics S.A. (GPW:RVU), firma biotechnologiczna, której misją jest odkrywanie i rozwój nowych terapii z obszaru onkologii, poinformowała, że podczas Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego (EHA), zaprezentuje zaktualizowane dane kliniczne z etapu eskalacji dawki w badaniu fazy Ib RVU120, u pacjentów z AML i HR-MDS, dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności działania. Ponadto, Spółka przedstawi dane przedkliniczne z badania RVU120 w terapii skojarzonej z inhibitorem JAK1/2, Ruxolitinibem (RUX) w modelach chorób mieloproliferacyjnych (MPN). Tegoroczna konferencja EHA odbywa się we Frankfurcie, w Niemczech, w dniach 8-11 czerwca.

 

Dr Hendrik Nogai, Dyrektor ds. Medycznych, Członek Zarządu Ryvu Therapeutics, komentuje:

Najnowsze dane pochodzące od 24 uprzednio intensywnie leczonych pacjentów z AML i HR-MDS, którzy zostali włączeni i ocenieni w etapie eskalacji dawki trwającego badania fazy Ib RVU120 jako monoterapii, wykazują korzystny profil bezpieczeństwa oraz obiecujące dowody aktywności przeciwbiałaczkowej RVU120, poparte korzyścią kliniczną obserwowaną u 11 spośród 24 badanych pacjentów.

– Przy wyższych dawkach RVU120 zakładamy dalszy wzrost poziomu zahamowania naszego celu molekularnego, co według naszych przewidywań, powinno jeszcze zwiększyć korzyści kliniczne obserwowane u pacjentów z AML i HR-MDS, w miarę postępu eskalacji dawki. Równocześnie, zaobserwowaliśmy, że terapia RVU120 indukuje erytropoezę, co przemawia za kontynuowaniem badań u pacjentów z niedokrwistością. Ponadto, jesteśmy zadowoleni, że RVU120, jako monoterapia, jest nadal dobrze tolerowane we wszystkich dawkach. Dane te utwierdzają nas w przekonaniu, że RVU120 może stać się wartościową terapią dla pacjentów z AML i HR-MDS.

– Zbadaliśmy również potencjalne efekty synergistycznego działania RVU120 z Ruxolitinibem (RUX) w modelach chorób mieloproliferacyjnych (MPN). Nasze dane sugerują, że skojarzenie RVU120 z RUX prowadzi do znacznego zmniejszenia objawów choroby w modelach in vivo oraz in vitro. Jesteśmy pod wrażeniem poziomu zmniejszenia zwłóknienia w szpiku kostnym, które nie jest obserwowane w obecnie dostępnych terapiach. Wyniki tych badań wskazują na potencjał skojarzenia inhibitora CDK8/19 z inhibitorem JAK1/2 w celowanym leczeniu nowotworów mieloproliferacyjnych.

 

Szczegóły prezentacji posterowych:

Tytuł abstraktu: “Preclinical and Clinical Signs of RVU120 Efficacy, a Specific CDK8/19 Inhibitor in DNMT3A Mutation Positive AML and HR-MDS”

Numer abstraktu: #P450

Data prezentacji: 9 czerwca, piątek, godzina 18:00-19:00 CEST

Poster kliniczny przedstawia zaktualizowane dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności RVU120 z etapu eskalacji dawki, trwającego badania fazy Ib u pacjentów z nawrotową/oporną na leczenie ostrą białaczką szpikową (AML) i zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (HR-MDS) (NCT04021368).

Do punktu odcięcia danych, tj. 25 maja 2023 r., do badania włączono 29 pacjentów, z medianą wieku 71 lat oraz z medianą trzech zastosowanych uprzednio linii leczenia. Dane pochodzące z badania RVU120 u pacjentów otrzymujących dawkę do 135 mg wykazały korzystny profil bezpieczeństwa i korzyść kliniczną u 11 z 24 ocenianych pacjentów:

 • Jeden pacjent z AML z mutacją NMP1, leczony dawką 75 mg, uzyskał całkowitą remisję;
 • Jeden pacjent z AML, oporny na wcześniejsze linie leczenia, zakwalifikował się do allogenicznego przeszczepu komórek macierzystych, po terapii dawką 110 mg;
 • Jeden pacjent z wtórną ostrą białaczką szpikową pozostaje w badaniu ponad 16 miesięcy ze stabilną postacią choroby oraz poprawą hematologiczną;
 • U dwóch pacjentów z HR-MDS i trzech pacjentów z AML wykazano istotną redukcję komórek blastycznych szpiku, co pozwoliło im utrzymać stabilne parametry hematologiczne. Jeden z pacjentów z AML z utratą funkcji TP53 i bardzo złym rokowaniem osiągnął trwałą redukcję komórek blastycznych szpiku o 70%, ale przerwał leczenie z powodu gorączki neutropenicznej;
 • Trzech pacjentów z AML i jeden pacjent z HR-MDS spełniło kryteria Chesona dotyczące odpowiedzi erytroidalnej oraz/lub płytkowej;
 • U sześciu pacjentów stwierdzono zwiększone różnicowanie erytroidalne, ze wzrostem markerów CD71 i/lub CD235a mierzonych za pomocą cytometrii przepływowej;
 • Nie zaobserwowano toksyczności ograniczającej dawkę (ang. Dose Limiting Toxicity, DLT), nie przerwano również podawania RVU120 z powodu działań niepożądanych. Najczęstsze zdarzenia niepożądane zaistniałe w trakcie leczenia (ang. Treatment Emergent Adverse Events, TEAEs) to nudności i wymioty, w większości przypadków stopnia 1. i 2.;
 • W fazie eskalacji dawki nie zaobserwowano tendencji do zwiększonej toksyczności przy wyższych dawkach;
 • Prezentowane dane uzasadniają dalsze badanie RVU120 w AML i HR-MDS, a obecnie trwa rekrutacja pacjentów do kohorty z dawką 175 mg.

 

Tytuł abstraktu: “Combination JAK1/2 and CDK8/19 inhibition demonstrates enhanced efficacy in myeloproliferative neoplasms”

Numer abstraktu: #P986

Data prezentacji: 9 czerwca, piątek, godzina 18:00-19:00 CEST

Prezentacja posterowa, przygotowana we współpracy z grupą prof. Raajita Rampala z Memorial Sloan Kettering Cancer Center, przedstawia wyniki efektywności RVU120 w terapii skojarzonej z Ruxolitinibem (RUX) – inhibitorem JAK1/2 w przedklinicznych modelach MPN. Monoterapia RVU120 oraz terapia w skojarzeniu z RUX, znacząco wpływają na zmniejszenie objawów choroby – zmniejszenie liczby białych krwinek, odsetek komórek zmienionych nowotworowo, powiększenie śledziony, zwłóknienia szpiku kostnego/śledziony oraz stymuluje prawidłową hematopoezę. Wyniki tych badań uzasadniają dalszy rozwój kliniczny RVU120 w skojarzeniu z inhibitorami JAK1/2, w celowanym leczeniu nowotworów mieloproliferacyjnych (MPN).

 

Omawiane abstrakty są dostępne online na stronie konferencji: https://ehaweb.org/.