Ryvu Therapeutics zaprezentuje dane kliniczne i przedkliniczne dla RVU120 podczas Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego (EHA) 2023

  • Zaktualizowane dane kliniczne z etapu eskalacji dawki w trwającym badaniu fazy Ib RVU120 u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (ang. Acute Myleoid Leukemia, AML) lub zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (ang. High-Risk Myelodysplastic Syndromes, HR-MDS), wykazują korzystny profil bezpieczeństwa i obiecujące oznaki skuteczności;
  • W ramach prezentacji posterowej Spółka przedstawi dane wskazujące na synergiczne działanie RVU120 w terapii skojarzonej z Ruxolitinibem w leczeniu nowotworów mieloproliferacyjnych (ang. Myeloproliferative Neoplasms).

Ryvu Therapeutics S.A. (GPW:RVU), firma biotechnologiczna, której misją jest odkrywanie i rozwój nowych terapii z obszaru onkologii, poinformowała, że podczas Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego (EHA), zaprezentuje zaktualizowane dane kliniczne z etapu eskalacji dawek w badaniu fazy Ib RVU120, u pacjentów z AML i HR-MDS, którego celem jest określenie bezpieczeństwa i skuteczności działania. Ponadto, Spółka przedstawi dane przedkliniczne z badania RVU120 w terapii skojarzonej z inhibitorem JAK1/2, Ruxolitinibem (RUX) w modelach chorób mieloproliferacyjnych (MPN). Tegoroczna konferencja EHA odbędzie się w dniach 8-11 czerwca we Frankfurcie, w Niemczech.

 

Dr Hendrik Nogai, Dyrektor ds. Medycznych, Członek Zarządu Ryvu Therapeutics, komentuje:

Jesteśmy bardzo zadowoleni z danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności RVU120 z trwającego badania fazy Ib u pacjentów z AML i HR-MDS, uprzednio intensywnie leczonych. Do lutego 2023 r., zastosowanie RVU120 jako monoterapii, doprowadziło do całkowitej remisji u jednego pacjenta, wzrostu poziomu hemoglobiny i liczby płytek krwi u czterech pacjentów oraz redukcji komórek blastycznych szpiku u pięciu pacjentów, w tym u pacjenta z całkowitą utratą funkcji TP53, o szczególnie niekorzystnych rokowaniach. Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki aktywności klinicznej, korzystny profil bezpieczeństwa i brak toksyczności ograniczającej dawkę, planujemy kontynuować etap eskalacji dawki i spodziewamy się dalszego wzrostu aktywności przeciwbiałaczkowej RVU120 przy wyższych dawkach oraz zwiększonego dojrzewania komórek erytroidalnych przy leczeniu niedokrwistości, która towarzyszy AML i MDS.

Ponadto, nasze dane sugerują efektywność i silne synergistyczne działanie RVU120 z Ruxolitinibem (RUX) w modelach zespołów mieloproliferacyjnych (MPN) in vitro oraz in vivo. Wyniki tych badań nominują cząsteczkę RVU120 jako kandydata w celowanym leczeniu MPN, w skojarzeniu z inhibitorami JAK1/2. Z niecierpliwością czekamy na sposobność podzielenia się naszymi wynikami podczas tegorocznego kongresu EHA i na dalszy rozwój RVU120.

 

Szczegóły prezentacji posterowych:

Tytuł abstraktu: “Preclinical and Clinical Signs of RVU120 Efficacy, a Specific CDK8/19 Inhibitor in DNMT3A Mutation Positive AML and HR-MDS”
Numer abstraktu: #P450
Data prezentacji: 9 czerwca, piątek, godzina 18:00-19:00 CEST

W ramach prezentacji posterowej przedstawione zostaną zaktualizowane dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności RVU120 z etapu eskalacji dawki, trwającego badania fazy Ib u pacjentów z nawrotową/oporną na leczenie ostrą białaczką szpikową (AML) i zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (HR-MDS) (NCT04021368). Dane pochodzące z badania pacjentów otrzymujących dawkę do 110 mg wykazały korzystny profil bezpieczeństwa RVU120. W punkcie odcięcia dla danych, 28 lutego 2023 r., do badania włączono 22 pacjentów. U 10 z 19 ocenianych pacjentów wykazano korzyści kliniczne: jeden pacjent z AML, leczony dawką 75 mg, uzyskał całkowitą remisję choroby (CR); u trzech pacjentów z AML, leczonych dawką 100 mg oraz u jednego pacjenta z HR-MDS, leczonego dawką 75 mg, zaobserwowano znaczny wzrost poziomu hemoglobiny i liczby płytek krwi; u czterech pacjentów z niekorzystnym ryzykiem cytogenetycznym, leczonych dawkami pomiędzy 10 mg a 100 mg, stwierdzono redukcję komórek blastycznych, jednocześnie u jednego pacjenta z AML, leczonego dawką 110 mg, na początku czwartego cyklu terapii, zaobserwowano redukcję liczby komórek blastycznych szpiku o 70%. Ponadto, nie zaobserwowano toksyczności ograniczającej dawkę, a także nie przerwano podawania RVU120 pacjentom z powodu działań niepożądanych. Wyniki te uzasadniają kontynuowanie dalszego badania RVU120 w AML i HR-MDS, a obecnie trwa rekrutacja pacjentów do kohorty z dawką 135 mg.


Tytuł abstraktu:
“Combination JAK1/2 and CDK8/19 inhibition demonstrates enhanced efficacy in myeloproliferative neoplasms”
Numer abstraktu: #P986
Data prezentacji: 9 czerwca, piątek, godzina 18:00-19:00 CEST

Prezentacja posterowa przedstawia wyniki efektywności RVU120 – wysoce selektywnego, dualnego inhibitora CDK8/19 w terapii skojarzonej z Ruxolitinibem (RUX) – inhibitorem JAK1/2 modelach MPN. Badania, prowadzone we współpracy z grupą prof. Raajita Rampala z Memorial Sloan Kettering Cancer Center, wykazały wysoką efektywność RVU120 i synergistyczne działanie z RUX in vitro oraz in vivo. Terapia RVU120, szczególnie w skojarzeniu z RUX, znacząco zmniejsza objawy choroby – frakcje komórek zmutowanych, splenomegalię i różnicowanie do megakariocytów in vivo. Wyniki tych badań nominują RVU120 jako kandydata w celowanym leczeniu MPN, w skojarzeniu z inhibitorami JAK1/2.

 

Omawiane abstrakty są dostępne online na stronie konferencji: https://ehaweb.org/.