Ryvu Therapeutics planuje w grudniu opublikować Prospekt

Ryvu Therapeutics S.A. (GPW:RVU), firma biotechnologiczna, której misją jest odkrywanie i rozwój nowych terapii z obszaru onkologii, planuje opublikować Prospekt związany z ofertą publiczną oraz zamiarem wprowadzenia i dopuszczenia akcji serii J do obrotu giełdowego niezwłocznie po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Planowana oferta publiczna ma posłużyć do sfinansowania przedstawionych w sierpniu 2022 r. planów rozwoju Ryvu Therapeutics na lata 2022-2024. Już wkrótce zaprezentujemy inwestorom więcej szczegółów dotyczących oferty akcji serii J – mówi Paweł Przewięźlikowski, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i Prezes Zarządu Ryvu Therapeutics.

Po publikacji Prospektu  inwestorzy będą mogli się z nim zapoznać na stronie internetowej Spółki – www.ryvu.com/pl – oraz w celach informacyjnych na stronie firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie, Trigon Dom Maklerski.

W latach 2022-2024 Ryvu zamierza znacząco przyspieszyć realizację swojej misji. Plany rozwoju będą skupione na maksymalizacji wartości Spółki dla Akcjonariuszy:

  • szeroki rozwój RVU120,
  • wsparcie rozwoju SEL24 przez grupę Menarini,
  • koncentracja na projektach celujących w mechanizm syntetycznej śmiertelności w nowotworach,
  • przyspieszenie prac w portfolio projektów wczesnej fazy,
  • uzyskiwanie płatności z tytułu kolejnych kamieni milowych w trwających współpracach badawczo-rozwojowych,
  • co najmniej jedna nowa umowa partneringowa rocznie.

Plany rozwoju na lata 2022-2024 zakładają, że łączne nakłady finansowe wyniosą w tym okresie
454-610 mln zł, w zależności od decyzji o zakresie realizacji badań w poszczególnych projektach. Spółka planuje zabezpieczyć środki na realizację przedstawionych planów rozwoju z różnych źródeł (przyznane dotacje, oczekiwane kamienie milowe, nowe dotacje, gotówka, finansowanie dłużne, rynek kapitałowy), mając na celu zmniejszenie ryzyka dla Akcjonariuszy i zminimalizowanie ich ewentualnego rozwodnienia.

W drugiej połowie 2022 r. Spółka wykonała liczne działania, mające na celu zabezpieczenie finansowania m.in. ze źródeł: 1) oczekiwane płatności z tytułu kamieni milowych oraz dotacji – płatności wstępne z tytułu udzielenia licencji do firm Exelixis oraz BioNTech (łącznie 143 mln zł)
oraz 2) finansowanie dłużne – umowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (104 mln zł).

 

Informacje nt. planowanej Oferty

Oferta publiczna Spółki będzie obejmowała nie więcej niż 4,765 mln nowych akcji serii J. Do zainwestowania 20 mln EUR w ramach oferty zobowiązała się europejska firma biotechnologiczna BioNTech. W związku z umownym zobowiązaniem Ryvu do przydziału akcji na rzecz BioNTech bez redukcji ich liczby, po przeprowadzeniu oferty inwestor ten może dysponować jednym z największych pakietów akcji Spółki.

Oferta będzie realizowana z wyłączeniem prawa poboru, jednak akcjonariuszom Spółki będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa, uprawniające do objęcia akcji w ofercie przed innymi inwestorami, w liczbie umożliwiającej utrzymanie udziału akcjonariuszy Spółki w kapitale zakładowym, na poziomie z Dnia Rejestracji, który to dzień zostanie wskazany w Prospekcie i będzie przypadał po publikacji Prospektu.

Warunki oferty akcji serii J zostaną przedstawione w Prospekcie.

Funkcję Firmy Inwestycyjnej i Globalnego Koordynatora będzie pełnić Trigon Dom Maklerski, a funkcję współprowadzącego księgę popytu Biuro Maklerskie mBank. Planowane jest również utworzenie szerokiego konsorcjum dystrybucyjnego domów maklerskich na potrzeby obsługi inwestorów indywidualnych.

Doradcą Prawnym Spółki w projekcie jest Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy.

 

 

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy komunikat służy wyłącznie celom informacyjnym. Niniejszy komunikat nie służy w żaden sposób, bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu oferty, subskrypcji lub nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych, w szczególności akcji Spółki i nie stanowi reklamy, ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego dla potrzeb promocji jakichkolwiek papierów wartościowych, ich subskrypcji lub oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.

Niniejszy komunikat nie może być wykorzystywany ani traktowany oraz nie stanowi ani nie jest częścią oferty lub zaproszenia do złożenia oferty sprzedaży, zakupu, objęcia, wymiany lub przeniesienia jakichkolwiek papierów wartościowych lub zaproszenia do złożenia zapisu na jakiekolwiek papiery wartościowe w Polsce lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, a także nie stanowi reklamy papierów wartościowych w Polsce lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Niniejszy komunikat nie jest podstawą i nie powinien być traktowany jako zachęta lub reklama zawarcia jakiejkolwiek umowy lub przyjęcia jakiegokolwiek zobowiązania. 

Niniejszy komunikat nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, ani żadnej innej oferty lub zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki, ani zachęty do składania ofert nabycia lub subskrypcji papierów wartościowych Spółki. Niniejszy komunikat nie stanowi informacji o papierach wartościowych Spółki i warunkach ich nabycia ani nie daje wystarczających podstaw do podjęcia decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki.

Niniejszy komunikat nie jest skierowany ani przeznaczony do rozpowszechniania lub wykorzystania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot będący obywatelem lub rezydentem, lub znajdujący się w jakiejkolwiek lokalizacji, stanie, kraju lub innej jurysdykcji, w której taka dystrybucja, publikacja, dostępność lub wykorzystanie byłyby sprzeczne z prawem lub przepisami lub które wymagałyby jakiejkolwiek rejestracji lub licencji w ramach takiej jurysdykcji, w tym między innymi w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Wielkiej Brytanii lub Japonii.

Informacje i opinie przedstawione lub zawarte w niniejszym komunikacie (w tym stwierdzenia dotyczące przyszłości) są aktualne na dzień publikacji niniejszego komunikatu (o ile nie określono inaczej) i podlegają aktualizacji, rewizji, weryfikacji i zmianom bez powiadomienia przekazanego do publicznej wiadomości. Informacje oraz opinie mogą ulec istotnym zmianom. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, doradcy Spółki ani żadna inna osoba nie są zobowiązani do poprawiania, aktualizowania lub utrzymywania jako aktualnych informacji zawartych w niniejszym komunikacie ani do publicznego ogłaszania lub informowania o wyniku wszelkich zmian do informacji oraz opinii zawartych w niniejszym komunikacie, z wyjątkiem sytuacji, gdy byłoby to wymagane na mocy obowiązującego prawa. Niniejszy komunikat został sporządzony przy wyraźnym założeniu, że nie zawiera wszystkich informacji, które mogą być wymagane do oceny Spółki, jej działalności lub jakichkolwiek jej papierów wartościowych. Żadna część niniejszego komunikatu, ani fakt jego rozpowszechniania, nie powinny stanowić podstawy ani nie można na nich polegać w związku z żadną umową, zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną z nimi związaną, ani nie stanowi rekomendacji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki.

Informacje oraz opinie zawarte w niniejszym komunikacie mogą stanowić oraz zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które odzwierciedlają obecne poglądy Zarządu Spółki dotyczące przyszłych wydarzeń, strategii oraz wyników finansowych i operacyjnych Spółki. Stwierdzenia dotyczące przyszłości obejmują stwierdzenia dotyczące planów, celów, strategii, przyszłych wydarzeń lub wyników i leżących u ich podstaw założeń oraz inne stwierdzenia, które nie są stwierdzeniami dotyczącymi faktów historycznych. Słowa „przewidywać”, „uważać”, „oceniać”, „oczekiwać”, „prognozować”, „zamierzać”, „może”, „projekt”, „powinien”, „będzie” i podobne wyrażenia identyfikują stwierdzenia dotyczące przyszłości. Inne wyrażenia tego typu mogą zostać zidentyfikować na podstawie kontekstu, w którym zostały użyte. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z różnymi założeniami, znanymi i nieznanymi zagrożeniami, ryzykami, szacunkami i innymi czynnikami, na które Spółka nie ma wpływu i które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od tych wyrażonych lub dorozumianych na podstawie stwierdzeń dotyczących przyszłości, niezależnie od tego, czy nastąpiło to w wyniku nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub wyników, lub w inny sposób. Nie ma pewności, że stwierdzenia dotyczące przyszłości okażą się dokładne, jako iż rzeczywiste wyniki i przyszłe wydarzenia mogą znacznie różnić się od przewidywanych w takich stwierdzeniach. Żadne stwierdzenie zawarte w niniejszym komunikacie nie jest i nie powinno być intepretowane jako prognoza zysków. Ponadto, nawet jeśli wyniki i rezultaty osiągane przez Spółkę będą zgodne ze stwierdzeniami odnoszącymi się do przyszłości, mogą one nie być odpowiednio przewidywalne dla wyników lub rozwoju w przyszłości. Wśród czynników, które mogą powodować różnice jest to, że oczekiwania Spółki dotyczące rozwijanych programów mogą nie być prawidłowe ze względu na nieodłączną niepewność związaną z badaniami klinicznymi i działaniami związanymi z rozwojem projektów, oraz wymaganiami dotyczącymi zatwierdzeń regulacyjnych, zależnością Spółki od współpracy z osobami trzecimi, oraz szacowaniem potencjału komercyjnego programów rozwojowych.

Ani Spółka ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, doradcy Spółki ani żadna inna osoba nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z jakichkolwiek informacji lub opinii przedstawionych lub zawartych w niniejszym komunikacie, jak również nie biorą na siebie żadnej odpowiedzialności, ani nie składają żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych lub dorozumianych, co do prawdziwości, pełności, dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym komunikacie (lub co do tego czy jakiekolwiek informacje zostały pominięte w niniejszym komunikacie) lub jakichkolwiek innych informacji dotyczących Spółki, w jakiejkolwiek formie, przekazanych lub udostępnionych, lub za jakiekolwiek straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystania tego komunikatu lub jego zawartości, lub w inny sposób powstałe w związku z nim.