BioNTech i Ryvu Therapeutics rozpoczynają globalną współpracę mającą na celu rozwój i komercjalizację małocząsteczkowych związków modulujących aktywność układu odpornościowego

  • Spółki rozpoczynają współpracę, w ramach której prowadzone będą badania nad wieloma celami terapeutycznymi, mające na celu opracowanie nowych małocząsteczkowych związków modulujących aktywność układu immunologicznego w nowotworach, jak również potencjalnie innych obszarach chorobowych; cele terapeutyczne są wybierane przez spółkę BioNTech;
  • Ponadto, BioNTech otrzyma wyłączne, globalne prawa do rozwoju i komercjalizacji portfolio samodzielnych małocząsteczkowych agonistów STING odkrytych przez Ryvu;
  • Ryvu otrzyma od firmy BioNTech ponad 186 mln PLN (40 milionów EUR), na które składa się płatność z góry w wysokości 93 mln PLN (20 milionów EUR) oraz 93 mln PLN (20 milionów EUR) w ramach inwestycji kapitałowej w Spółkę. BioNTech sfinansuje także badania prowadzone przez Ryvu w ramach współpracy. Dodatkowo, Ryvu jest uprawnione do otrzymania płatności za osiągnięcie kamieni milowych na etapie badań i rozwoju oraz komercjalizacji projektów, a także jednocyfrowych tantiem od sprzedaży leków powstałych w wyniku współpracy;

 

MAINZ, Niemcy oraz KRAKÓW, Polska – 30 listopada 2022 – BioNTech SE (Nasdaq: BNTX, “BioNTech”) oraz Ryvu Therapeutics S.A. (GPW: RVU, “Ryvu”), poinformowały, że nawiązały współpracę w zakresie rozwoju kilku programów badawczych, której celem jest opracowanie małocząsteczkowych związków o potencjale terapeutycznym z wykorzystaniem mechanizmu immunoterapii. Ponadto Spółki zawarły wyłączną umowę licencyjną na rozwój portfolio samodzielnych małocząsteczkowych agonistów STING odkrytych i rozwiniętych przez Ryvu.

Współpraca pomiędzy Spółkami będzie dwuczęściowa. Na mocy zawartej umowy, BioNTech otrzyma globalną, wyłączną licencję na rozwój i komercjalizację portfolio samodzielnych małocząsteczkowych agonistów STING w monoterapii oraz w terapiach skojarzonych. Ponadto BioNTech i Ryvu będą wspólnie prowadzić projekty badawcze, których celem jest opracowanie małocząsteczkowych związków w ramach rozwoju kilku programów ukierunkowanych na cele terapeutyczne wskazane przez firmę BioNTech, skupionych głównie na modulacji immunologicznej w onkologii, z potencjalnym zastosowaniem w innych obszarach chorobowych. BioNTech otrzymał także opcje licencjonowania globalnych praw do rozwoju i komercjalizacji tych programów na etapie kandydata przedklinicznego.

„Małocząsteczkowe związki celujące w nowe ścieżki sygnalizacyjne układu odpornościowego posiadają ogromny potencjał, aby zwiększyć skuteczność immunoterapii stosowanych w leczeniu nowotworów” — podkreśla prof. Ugur Sahin, Prezes Zarządu i współzałożyciel BioNTech. „Współpraca z Ryvu daje nam szansę na dostęp do licznych, innowacyjnych immunomodulujących cząsteczek, które są komplementarne do naszego portfolio immunoterapii.”

„Ryvu jest podekscytowane możliwością wniesienia swojej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie immunoonkologii do współpracy ze światowym liderem w zakresie rozwoju immunomodulacyjnych terapii celowanych” — komentuje Paweł Przewięźlikowski, Prezes Zarządu i współzałożyciel Ryvu Therapeutics. „Doświadczenie BioNTech w obszarze działania mechanizmów modulujących aktywność układu odpornościowego doskonale pasuje do platformy badawczej Ryvu. Jesteśmy pewni, że dzięki naszej połączonej wiedzy uda nam się opracować zróżnicowane, skuteczne terapeutycznie i bezpieczne cząsteczki.”

Zgodnie z warunkami umowy, Ryvu otrzyma od BioNTech płatność z góry w wysokości 93 mln PLN (20 milionów EUR) w zamian za określone prawa do portfolio samodzielnych małocząsteczkowych agonistów STING odkrytych i rozwiniętych przez Ryvu oraz za określone prawa i opcje licencjonowania kilku programów zmierzających do opracowania małocząsteczkowych związków w ramach współpracy badawczej ukierunkowanej na wiele celów terapeutycznych. Ponadto BioNTech zobowiązał się do inwestycji kapitałowej w Spółkę o wartości 93 mln PLN (20 milionów EUR).

W ramach nawiązanej współpracy ukierunkowanej na badania nad wieloma celami terapeutycznymi BioNTech będzie również finansował wszystkie działania badawczo-rozwojowe w projekcie, w tym prace prowadzone przez Ryvu. Ryvu będzie upoważnione do otrzymania płatności za osiągnięcie kamieni milowych na etapie rozwoju, dopuszczenia na rynek i komercjalizacji projektu, a także niskich, jednocyfrowych tantiem od rocznej sprzedaży netto wszelkich produktów, które zostaną pomyślnie skomercjalizowane w ramach współpracy.

 

Agoniści STING

Ścieżka sygnalizacji wewnątrzkomórkowej białka STING odgrywa znaczącą rolę w chorobach zakaźnych i autoimmunologicznych, ale jest także jedną z kluczowych ścieżek regulujących odporność wrodzoną i wpływającej na odporność przeciwnowotworową. W związku z tym, aktywacja ścieżki przez agonistów STING jest potencjalną, nową metodą w leczeniu onkologicznym, ponieważ prowadzi do uruchomienia wrodzonej oraz nabytej odpowiedzi immunologicznej. W badaniach przedklinicznych, agoniści STING Ryvu  działają na wszystkie obecne w populacji haplotypy białka STING, prowadząc do uwolnienia produkcji cytokin prozapalnych oraz powstania długotrwałej odpowiedzi immunologicznej po podaniu systemowym in vivo.

 

O BioNTech

BioNTech (Biopharmaceutical New Technologies) to firma zajmująca się immunoterapią nowej generacji, pionier w zakresie nowatorskich terapii onkologicznych oraz leczenia innych, poważnych chorób. Spółka wykorzystuje szeroki wachlarz platform odkrywania obliczeniowego oraz leków terapeutycznych w celu szybkiego rozwoju nowych biofarmaceutyków. Zróżnicowane portfolio kandydatów na leki onkologiczne obejmuje zindywidualizowane i gotowe terapie oparte na mRNA, innowacyjne chimeryczne receptory antygenowe komórek typu T, bispecyficzne modulatory punktów kontrolnych, przeciwciała przeciwnowotworowe i małocząsteczkowe związki. W oparciu o bogatą wiedzę w zakresie opracowywania szczepionek mRNA oraz własne możliwości produkcyjne, firma BioNTech i jej partnerzy prowadzą badania nad opracowaniem wielu potencjalnych szczepionek mRNA dla szeregu chorób zakaźnych, obok zróżnicowanego portfolio projektów onkologicznych. Spółka nawiązała współprace z wieloma globalnymi firmami farmaceutycznymi, takimi jak Genmab, Sanofi, Genentech, będący częścią Grupy Roche, Regeneron, Genevant, Fosun Pharma i Pfizer.

Więcej informacji na stronie https://www.biontech.com

 

O Ryvu Therapeutics

Ryvu Therapeutics S.A. jest polską firmą biotechnologiczną, rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii. Projekty Ryvu, oparte na bogatej wiedzy z zakresu biologii nowotworów, są rozwijane w ramach prowadzonej platformy badawczo-rozwojowej i skupiają się na nowych celach onkologicznych w obszarze inhibitorów kinaz, syntetycznej śmiertelności i immunoonkologii.

Najbardziej zaawansowanym projektem spółki, do którego posiada ona pełnię praw, jest RVU120 – pierwszy w swojej klasie, małocząsteczkowy inhibitor CDK8/CDK19, znajdujący się obecnie w fazie I badania klinicznego u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML) lub zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (HR-MDS) oraz w badaniu fazy I/II w terapii guzów litych. Drugim klinicznym projektem spółki jest SEL24 (MEN1703), dualny inhibitor kinaz PIM/FLT3, będący aktualnie w fazie II badania klinicznego u pacjentów z oporną lub nawrotową postacią ostrej białaczki szpikowej (AML). Na mocy zawartej umowy licencyjnej projekt jest rozwijany przez Grupę Menarini. W swojej historii Ryvu Therapeutics podpisało umowy partneringowe i licencyjne z międzynarodowymi firmami, m.in. Merck, Menarini Group, Galapagos i Exelixis.

Spółka Ryvu Therapeutics została założona w 2007 r., a jej siedziba znajduje się w Krakowie. Ryvu Therapeutics S.A. jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Więcej informacji: www.ryvu.com, Twitter, Linkedin

 

Zastrzeżenie prawne BioNTech

Niniejszy komunikat zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości firmy BioNTech w rozumieniu ustawy o reformie postępowania sądowego w sprawie prywatnych papierów wartościowych z 1995 r. (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Niniejsze stwierdzenia odnoszące się do przyszłości mogą zawierać, między innymi, stwierdzenia dotyczące: współpracy firmy BioNTech z Ryvu Therapeutics; zdolność portfolio agonistów STING do rozwinięcia kilku programów immunoterapii opartych na związkach małocząsteczkowych modulujących aktywność układu odpornościowego; oraz zdolność firmy BioNTech do dalszego rozwijania i komercjalizacji tych programów immunoterapii, w przypadku pomyślnego ich opracowania. Jakiekolwiek stwierdzenia odnoszące się do przyszłości w niniejszym komunikacie opierają się na aktualnych oczekiwaniach i przekonaniach firmy BioNTech dotyczących przyszłych zdarzeń i są obciążone ryzykiem i niepewnością, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się istotnie i niekorzystnie różnić od tych przedstawionych lub sugerowanych w takich stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości. Omówienie tych oraz innych czynników ryzyka i niepewności znajduje się w raporcie kwartalnym firmy BioNTech na formularzu 6-K za kwartał zakończony 30 września 2022 r. (Quarterly Report as Form 6-K for the quarter ended September 30, 2022) zgłoszony w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w dniu 7 listopada 2022 r., dostępnym na stronie SEC pod adresem www.sec.gov. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym komunikacie są aktualne na dzień jego wydania, a firma BioNTech nie zobowiązuje się do aktualizacji tych informacji, chyba że wymaga tego prawo.

Zastrzeżenie prawne Ryvu Therapeutics

Niniejszy komunikat służy wyłącznie celom informacyjnym. Niniejszy komunikat nie służy w żaden sposób, bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu oferty, subskrypcji lub nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych, w szczególności akcji Spółki i nie stanowi reklamy, ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego dla potrzeb promocji jakichkolwiek papierów wartościowych, ich subskrypcji lub oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.

Niniejszy komunikat nie może być wykorzystywany ani traktowany oraz nie stanowi ani nie jest częścią oferty lub zaproszenia do złożenia oferty sprzedaży, zakupu, objęcia, wymiany lub przeniesienia jakichkolwiek papierów wartościowych lub zaproszenia do złożenia zapisu na jakiekolwiek papiery wartościowe w Polsce lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, a także nie stanowi reklamy papierów wartościowych w Polsce lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Niniejszy komunikat nie jest podstawą i nie powinien być traktowany jako zachęta lub reklama zawarcia jakiejkolwiek umowy lub przyjęcia jakiegokolwiek zobowiązania. 

Niniejszy komunikat nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, ani żadnej innej oferty lub zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki, ani zachęty do składania ofert nabycia lub subskrypcji papierów wartościowych Spółki. Niniejszy komunikat nie stanowi informacji o papierach wartościowych Spółki i warunkach ich nabycia ani nie daje wystarczających podstaw do podjęcia decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki.

Niniejszy komunikat nie jest skierowany ani przeznaczony do rozpowszechniania lub wykorzystania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot będący obywatelem lub rezydentem, lub znajdujący się w jakiejkolwiek lokalizacji, stanie, kraju lub innej jurysdykcji, w której taka dystrybucja, publikacja, dostępność lub wykorzystanie byłyby sprzeczne z prawem lub przepisami lub które wymagałyby jakiejkolwiek rejestracji lub licencji w ramach takiej jurysdykcji, w tym między innymi w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Wielkiej Brytanii lub Japonii.

Informacje i opinie przedstawione lub zawarte w niniejszym komunikacie (w tym stwierdzenia dotyczące przyszłości) są aktualne na dzień publikacji niniejszego komunikatu (o ile nie określono inaczej) i podlegają aktualizacji, rewizji, weryfikacji i zmianom bez powiadomienia przekazanego do publicznej wiadomości. Informacje oraz opinie mogą ulec istotnym zmianom. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, doradcy Spółki ani żadna inna osoba nie są zobowiązani do poprawiania, aktualizowania lub utrzymywania jako aktualnych informacji zawartych w niniejszym komunikacie ani do publicznego ogłaszania lub informowania o wyniku wszelkich zmian do informacji oraz opinii zawartych w niniejszym komunikacie, z wyjątkiem sytuacji, gdy byłoby to wymagane na mocy obowiązującego prawa. Niniejszy komunikat został sporządzony przy wyraźnym założeniu, że nie zawiera wszystkich informacji, które mogą być wymagane do oceny Spółki, jej działalności lub jakichkolwiek jej papierów wartościowych. Żadna część niniejszego komunikatu, ani fakt jego rozpowszechniania, nie powinny stanowić podstawy ani nie można na nich polegać w związku z żadną umową, zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną z nimi związaną, ani nie stanowi rekomendacji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki.

Informacje oraz opinie zawarte w niniejszym komunikacie mogą stanowić oraz zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które odzwierciedlają obecne poglądy Zarządu Spółki dotyczące przyszłych wydarzeń, strategii oraz wyników finansowych i operacyjnych Spółki. Stwierdzenia dotyczące przyszłości obejmują stwierdzenia dotyczące planów, celów, strategii, przyszłych wydarzeń lub wyników i leżących u ich podstaw założeń oraz inne stwierdzenia, które nie są stwierdzeniami dotyczącymi faktów historycznych. Słowa „przewidywać”, „uważać”, „oceniać”, „oczekiwać”, „prognozować”, „zamierzać”, „może”, „projekt”, „powinien”, „będzie” i podobne wyrażenia identyfikują stwierdzenia dotyczące przyszłości. Inne wyrażenia tego typu mogą zostać zidentyfikować na podstawie kontekstu, w którym zostały użyte. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z różnymi założeniami, znanymi i nieznanymi zagrożeniami, ryzykami, szacunkami i innymi czynnikami, na które Spółka nie ma wpływu i które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od tych wyrażonych lub dorozumianych na podstawie stwierdzeń dotyczących przyszłości, niezależnie od tego, czy nastąpiło to w wyniku nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub wyników, lub w inny sposób. Nie ma pewności, że stwierdzenia dotyczące przyszłości okażą się dokładne, jako iż rzeczywiste wyniki i przyszłe wydarzenia mogą znacznie różnić się od przewidywanych w takich stwierdzeniach. Żadne stwierdzenie zawarte w niniejszym komunikacie nie jest i nie powinno być intepretowane jako prognoza zysków. Ponadto, nawet jeśli wyniki i rezultaty osiągane przez Spółkę będą zgodne ze stwierdzeniami odnoszącymi się do przyszłości, mogą one nie być odpowiednio przewidywalne dla wyników lub rozwoju w przyszłości. Wśród czynników, które mogą powodować różnice jest to, że oczekiwania Spółki dotyczące rozwijanych programów mogą nie być prawidłowe ze względu na nieodłączną niepewność związaną z badaniami klinicznymi i działaniami związanymi z rozwojem projektów, oraz wymaganiami dotyczącymi zatwierdzeń regulacyjnych, zależnością Spółki od współpracy z osobami trzecimi, oraz szacowaniem potencjału komercyjnego programów rozwojowych.

Ani Spółka ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, doradcy Spółki ani żadna inna osoba nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z jakichkolwiek informacji lub opinii przedstawionych lub zawartych w niniejszym komunikacie, jak również nie biorą na siebie żadnej odpowiedzialności, ani nie składają żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych lub dorozumianych, co do prawdziwości, pełności, dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym komunikacie (lub co do tego czy jakiekolwiek informacje zostały pominięte w niniejszym komunikacie) lub jakichkolwiek innych informacji dotyczących Spółki, w jakiejkolwiek formie, przekazanych lub udostępnionych, lub za jakiekolwiek straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystania tego komunikatu lub jego zawartości, lub w inny sposób powstałe w związku z nim.

 

Kontakty:

Ryvu Therapeutics 

Natalia Baranowska (media)
Ryvu Therapeutics
+48 784 069 418
[email protected]     

Piotr Książek (relacje inwestorskie)
Blume Advisory
M: +48 501 988 693
[email protected]

BioNTech

Sylke Maas, Ph.D. (relacje inwestorskie)
+49 (0)6131 9084 1074
[email protected]

Jasmina Alatovic (media)
+49 (0)6131 9084 1513
[email protected]