Ryvu Therapeutics prezentuje aktualne dane kliniczne i przedkliniczne dla programu RVU120 podczas konferencji EORTC-NCI-AACR (ENA 2022)

  • Zaktualizowane dane z etapu eskalacji dawki badania fazy I/II RVU120 wskazują na stabilizację choroby u czterech pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi;
  • Dobra tolerowalność RVU120 została potwierdzona we wszystkich przebadanych dawkach; aktualnie eskalacja dawki jest na poziomie kohorty 175mg;
  • Dane przedkliniczne wskazują na potencjał RVU120 w terapii skojarzonej z wieloma przeciwciałami terapeutycznymi;
  • Dane przedkliniczne dla programu MTA-kooperacyjnych inhibitorów PRMT5 wskazują na skuteczność przeciwnowotworową związku oraz zaangażowanie celu w komórkach nowotworowych z delecją genu MTAP.

 

Ryvu Therapeutics S.A. (GPW:RVU), firma biotechnologiczna, której misją jest odkrywanie i rozwój nowych terapii z obszaru onkologii, podczas 34. edycji konferencji EORTC-NCI-AACR Molecular Targets and Cancer Therapeutics Symposium (ENA 2022), zaprezentowała:

  • Zaktualizowane dane kliniczne dla programu RVU120 w nawrotowych/opornych na leczenie przerzutowych lub zaawansowanych guzach litych,
  • Dane przedkliniczne wskazujące potencjał RVU120 do wzmacniania cytotoksyczności komórek NK zależnej od przeciwciał terapeutycznych,
  • Najnowsze wyniki dla programu MTA-kooperacyjnych inhibitorów PRMT5.

 

Zaprezentowane podczas konferencji EORTC-NCI-AACR dane dla programu RVU120 dostarczają nowych dowodów na potencjalne korzyści terapeutyczne ze stosowania RVU120 u pacjentów z przerzutowymi lub zaawansowanymi guzami litymi – komentuje dr Hendrik Nogai, Członek Zarządu i Chief Medical Officer Ryvu Therapeutics.

Dr Hendrik Nogai dodaje: Do tej pory zaobserwowaliśmy stabilizację choroby u czterech uprzednio intensywnie leczonych pacjentów, w tym u trzech z nich, stabilizacja choroby trwała dłużej niż cztery miesiące. RVU120 w monoterapii jak dotąd wykazuje korzystny profil bezpieczeństwa, jest dobrze tolerowany, a eskalacja dawki postępuje, osiągając aktualnie poziom 175 mg. Podczas sympozjum prezentujemy także dane, które wskazują, że w modelach przedklinicznych in vitro oraz in vivo, RVU120 wzmacnia cytotoksyczność komórek NK zależną od przeciwciał (ang. antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity, ADCC). W przypadku tych modeli, zastosowana terapia skojarzona z przeciwciałami spowodowała całkowitą regresję guzów, co stanowi mocne uzasadnienie dla dalszego badania RVU120 w leczeniu nowotworów hematologicznych i guzów litych.

Dodatkowo, w trakcie konferencji prezentujemy dane przedkliniczne dla programu MTA-kooperacyjnych inhibitorów PRMT5, które selektywnie celują w komórki rakowe z delecją genu MTAP, występującą w 10-15% przypadków wszystkich nowotworów. Związki te pokazały skuteczność przeciwnowotworową i wiązanie do celu molekularnego in vivo, wykazując najlepszy w swojej klasie potencjał – mówi dr Krzysztof Brzózka, Wiceprezes Zarządu i Chief Scientific Officer Ryvu Therapeutics.

 

Szczegóły prezentacji posterowych:

Tytuł abstraktu: “Phase I/II trial of RVU120, a CDK8/CDK19 inhibitor in patients with relapsed/refractory metastatic or advanced solid tumors”

Zaktualizowane dane z trwającego etapu eskalacji dawki badania fazy I/II RVU120 w nawrotowych/opornych na leczenie przerzutowych lub zaawansowanych guzach litych, obejmują nowo włączonych do badania pacjentów na poziomie dawki do 175 mg. W ramach prowadzonego badania, RVU120 jest podawane doustnie, co drugi dzień, łącznie w siedmiu dawkach, w trzytygodniowych cyklach leczenia. Mediana wieku pacjentów wynosi 61 lat, a mediana zastosowanych uprzednio linii leczenia wynosi pięć. Spośród 17 pacjentów, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę RVU120, w przypadku 11 pacjentów, leczenie było oceniane pod kątem skuteczności. Jeden pacjent wycofał zgodę przed pierwszą oceną kontrolną, a pięciu pacjentów znajduje się w trakcie leczenia i oczekuje na pierwszą ocenę skuteczności terapii. Stabilizację choroby zaobserwowano u czterech wcześniej intensywnie leczonych pacjentów, a u siedmiu pacjentów wystąpiła progresja choroby. U trzech pacjentów osiągnięto stabilizację choroby trwającą ponad cztery miesiące. U żadnego z pacjentów nie zaobserwowano toksyczności ograniczającej dawkę (ang. dose limiting toxicity, DLT), poważnych zdarzeń niepożądanych (ang. serious adverse event, SAE), lub działań niepożądanych (ang. adverse event, AE) stopnia trzeciego lub wyższego, związanych z leczeniem. Dane farmakodynamiczne wskazują na hamowanie celu molekularnego o ponad 60% w dawkach na poziomie 135 mg. Wyniki te potwierdzają zasadność kontynuacji eskalacji dawki RVU120, która obecnie jest na poziomie 175 mg.


Tytuł abstraktu:
“RVU120, a small molecule inhibitor of CDK8/19 kinases, enhances rituximab-driven NK cells-mediated cytotoxicity both in vitro and in vivo”

Komórki NK (ang. Natural Killer – „urodzeni zabójcy”) stanowią jeden z najważniejszych składników układu odpornościowego zwalczających komórki nowotworowe. Dane przedkliniczne wskazują na potencjał RVU120 do wzmacniania cytotoksyczności komórek NK zależnej od przeciwciał terapeutycznych. RVU120 w połączeniu z przeciwciałem anty-CD20 (rytuksymab) powoduje zwiększenie poziomu cytotoksyczności komórek NK przeciwko liniom komórkowym chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL). Zastosowana terapia skojarzona w modelach in vivo była dobrze tolerowana i skutkowała całkowitą regresją guzów. Prowadzone badania potwierdzają przesłanki do rozwoju RVU120 w terapiach skojarzonych.

 

Tytuł abstraktu: “Discovery of novel MTA-cooperative PRMT5 inhibitors as targeted therapeutics for MTAP deleted cancers”

Otrzymanie pierwszej cząsteczki aktywnej (hitu) wsparte badaniami strukturalnymi, a następnie jego optymalizacja pozwoliły na szybką ekspansję i uzyskanie potencjalnie najlepszych w swojej klasie MTA-kooperacyjnych inhibitorów PRMT5 o dobrych właściwościach fizykochemicznych. Związki te selektywnie hamują w stężeniach nanomolowych wzrost komórek nowotworowych z delecją MTAP w przedłużonej hodowli 3D. Badanie skuteczności związku wiodącego in vivo wykazało efektywność przeciwnowotworową oraz zaangażowanie celu w komórkach nowotworowych z delecją genu MTAP, która występuje w 10-15% przypadków wszystkich nowotworów.

Wszystkie abstrakty są dostępne na stronie Ryvu: https://ryvu.com/investors-media/publications/