Ryvu Therapeutics zapowiada prezentację posterów podczas konferencji AACR-NCI-EORTC Molecular Targets and Cancer Therapeutics Symposium

Ryvu Therapeutics S.A. (GPW:RVU), firma biotechnologiczna, której misją jest odkrywanie i rozwój nowych terapii z obszaru onkologii, zapowiada prezentację posterów podczas zbliżającej się konferencji AACR-NCI-EORTC Molecular Targets and Cancer Therapeutics Symposium, która odbędzie się w dniach 26-28 października w Barcelonie, w Hiszpanii.

W ramach prezentacji posterowych omówione zostaną:

  • dane kliniczne dla programu RVU120 w nawrotowych/opornych na leczenie przerzutowych lub zaawansowanych guzach litych,
  • dane przedkliniczne wskazujące na potencjał RVU120 do wzmacniania cytotoksyczności komórek NK zależnej od przeciwciał terapeutycznych,
  • najnowsze wyniki z programu MTA-kooperacyjnych inhibitorów PRMT5.

 

„Cieszymy się, że będziemy mogli zaprezentować zaktualizowane dane kliniczne i przedkliniczne dotyczące programu RVU120, a także najnowsze dane dla programu MTA-kooperacyjnych inhibitorów PRMT5, podczas tegorocznego sympozjum AACR-NCI-EORTC” – komentuje dr Hendrik Nogai, Członek Zarządu i Dyrektor ds. Medycznych w Ryvu Therapeutics.

„Prowadzone badania kliniczne niezmiennie potwierdzają korzystny profil bezpieczeństwa RVU120 w monoterapii, a eskalacja dawki postępuje. Obserwujemy również korzyści kliniczne z zastosowania RVU120, w postaci stabilizacji choroby u pacjentów z nawrotowymi/opornymi na leczenie przerzutowymi lub zaawansowanymi guzami litymi. Poza działaniem RVU120 jako monoterapii, wykazaliśmy również, że w modelach przedklinicznych in vitroin vivo, RVU120 wzmacnia cytotoksyczność komórek NK zależną od przeciwciał (ang. antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity, ADCC). Dane te wskazują na potencjał cząsteczki RVU120 w terapii skojarzonej z wieloma przeciwciałami terapeutycznymi wykazującymi mechanizm ADCC. Niewątpliwie jest to podstawa do dalszych badań RVU120 w leczeniu nowotworów hematologicznych i guzów litych” – dodaje dr Hendrik Nogai.

 

Szczegóły prezentacji posterowych:

Tytuł abstraktu: “Phase I/II trial of RVU120, a CDK8/CDK19 inhibitor in patients with relapsed/refractory metastatic or advanced solid tumors”
Numer abstraktu: 67
Tytuł sesji posterowej: Molecular Targeted Agents 1
Data prezentacji: środa, 26 października 2022

Prezentowane dane kliniczne wykazują korzystny profil bezpieczeństwa RVU120 u wszystkich 9 pacjentów włączonych do tej pory do badania przy dawkach na poziomie 75 mg, 100 mg i 125 mg. Po podaniu RVU120 u żadnego z pacjentów nie zaobserwowano toksyczności ograniczającej dawkę (ang. dose limiting toxicity, DLT), poważnych zdarzeń niepożądanych (ang. serious adverse event, SAE), lub działań niepożądanych (ang. adverse event, AE) stopnia 3 lub wyższego, związanych z leczeniem. Stabilizację choroby zaobserwowano u dwóch uprzednio intensywnie leczonych pacjentów. U pierwszego z pacjentów, chorego na nowotwór połączenia żołądkowo-przełykowego, stabilizację choroby obserwowano przez 18 tygodni; u drugiego pacjenta, z nowotworem gruczołowo-torbielowatym, stabilizacja choroby była obserwowana przez 33 tygodnie. Dwóch pacjentów czeka na pierwszą ocenę choroby po rozpoczęciu terapii RVU120. Najczęstszą przyczyną przerwania leczenia była postępująca choroba (5 pacjentów). Jeden z pacjentów wycofał zgodę na dalsze uczestnictwo w badaniu, a 3 pacjentów jest w trakcie badania. Dostępne dane uzasadniają kontynuację eskalacji dawki i dalszego gromadzenia danych klinicznych dla RVU120.

 

Tytuł abstraktu: “RVU120, a small molecule inhibitor of CDK8/19 kinases, enhances rituximab-driven NK cells-mediated cytotoxicity both in vitro and in vivo”
Numer abstraktu: 158
Tytuł sesji posterowej: Combination Therapies
Data prezentacji: czwartek, 27 października 2022

Komórki NK (ang. Natural Killer – „urodzeni zabójcy”) stanowią jeden z najważniejszych składników układu odpornościowego zwalczających komórki nowotworowe. Dane przedkliniczne wykazują, że RVU120 w połączeniu z przeciwciałem anty-CD20 (rytuksymab) powoduje zwiększenie poziomu cytotoksyczności komórek NK przeciwko liniom komórkowym chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL) in vitro oraz in vivo. Terapia skojarzona RVU120 z rytuksymabem była dobrze tolerowana i skutkowała całkowitymi regresjami guza in vivo. Badania te wskazują na potencjał RVU120 w synergistycznym wzmacnianiu cytotoksyczności komórek NK (ADCC), co uzasadnia dalszy rozwój RVU120 w terapiach skojarzonych z wieloma przeciwciałami terapeutycznymi, w nowotworach krwi i guzach litych.

 

Tytuł abstraktu: “Discovery of novel MTA-cooperative PRMT5 inhibitors as targeted therapeutics for MTAP deleted cancers”
Numer abstraktu: 45
Tytuł sesji posterowej: Molecular Targeted Agents 1
Data prezentacji: środa, 26 października 2022

Ryvu zidentyfikowało serię MTA-kooperacyjnych inhibitorów PRMT5 o dobrych właściwościach fizykochemicznych, które blokują aktywność metylotransferazy PRMT5 w stężeniach nanomolowych. Otrzymanie hitu wsparte badaniami strukturalnymi, a następnie optymalizacja pozwoliły na szybką ekspansję i uzyskanie kilku generacji związków o nowatorskim IP, potwierdzonym efekcie na biomarker w komórkach oraz selektywności w liniach komórkowych z delecją genu MTAP.

Związki Ryvu selektywnie hamują wzrost komórek nowotworowych z delecją MTAP w przedłużonej hodowli 3D. Badanie skuteczności in vivo związku wiodącego wykazało zahamowanie wzrostu guza w modelu MTAP -/-, któremu towarzyszyło zahamowanie proksymalnego biomarkera (PD).

 

Wszystkie abstrakty są dostępne na stronie konferencji: https://event.eortc.org/ena2022/