Ponad 100 mln zł od Europejskiego Banku Inwestycyjnego na badania i rozwój nowych terapii nowotworowych Ryvu Therapeutics

  • Ryvu Therapeutics, innowacyjna firma biotechnologiczna, otrzyma od Europejskiego Banku Inwestycyjnego wsparcie finansowe przeznaczone na przyspieszenie prac badawczych nad nowatorskimi terapiami nowotworów hematologicznych oraz guzów litych, w tym na dalszy rozwój będącego w fazie I badań klinicznych, pozostającego w 100% własnością spółki projektu RVU120.
  • Udzielone finansowanie stanowi istotne wsparcie dla realizowanych przez Ryvu średnioterminowych planów rozwoju.
  • Finansowanie jest objęte gwarancją Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) – filaru finansowego planu inwestycyjnego dla Europy.

 

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzieli spółce Ryvu Therapeutics – zajmującej się odkrywaniem i rozwojem innowacyjnych małocząsteczkowych związków o potencjale terapeutycznym w onkologii – finansowania w wysokości 22 mln EUR (ponad 100 mln PLN). Środki te zostaną udostępnione przez EBI w ramach finansowania venture debt, dostosowanego do specyficznych potrzeb finansowych szybko rozwijających się, innowacyjnych firm. Finansowanie jest objęte gwarancją Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), będącego częścią planu inwestycyjnego dla Europy.

Wiceprezes EBI Teresa Czerwińska powiedziała: – Finansowanie projektów w obszarze badań, rozwoju i innowacji jest jednym z priorytetowych działań Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Znaczenie innowacji w dziedzinie biotechnologii objawiło się szczególnie silnie w okresie kryzysu pandemicznego. Cieszymy się, że możemy pomóc tak ambitnej spółce jak Ryvu Therapeutics, która ma już na swoim koncie znaczące sukcesy w dziedzinie opracowywania i rozwoju leków. Inwestycja EBI pozwoli wzmocnić potencjał i konkurencyjność Ryvu w obszarze badań, rozwoju i innowacji, co w ostatecznym rozrachunku przełoży się na korzyść dla pacjentów.

Innowacje, badania naukowe, gospodarka cyfrowa i rozwój kapitału ludzkiego to dla Grupy EBI kwestie priorytetowe. W 2021 roku inwestycje Grupy EBI w obszarze innowacji, gospodarki cyfrowej i rozwoju kapitału ludzkiego wyniosły na całym świecie 20,7 mld EUR, z czego 1,5 mld EUR trafiło do Polski (w 2020 roku kwota ta wynosiła 1,2 mld EUR).

Wsparcie EBI pomoże Ryvu w rozwoju projektów, których celem jest opracowanie nowatorskich terapii, będących odpowiedzią na niezaspokojone potrzeby medyczne w obszarze leczenia nowotworów hematologicznych i guzów litych, od etapu odkrywania aż do badań klinicznych.

Paweł Przewięźlikowski, Prezes Zarządu Ryvu Therapeutics S.A., powiedział: – Jesteśmy bardzo zadowoleni z otrzymania wsparcia od Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który odgrywa tak istotną rolę w zapewnianiu pomocy finansowej innowacyjnym firmom, takim jak Ryvu, pracującym nad nowymi, potencjalnie ratującymi życie lekami. Bardzo dziękujemy Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu za współpracę. Otrzymane fundusze pomogą przyspieszyć realizację projektów onkologicznych Ryvu, zarówno tych na wczesnych etapach rozwoju, jak i programów w fazie badań klinicznych, w tym projektu RVU120, który wykazuje wczesne oznaki skuteczności w leczeniu nowotworów hematologicznych i guzów litych.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis powiedział: – Informacja o inwestycji EBI w spółkę Ryvu Therapeutics w ramach planu inwestycyjnego dla Europy to znakomita wiadomość dla budowy konkurencyjności Europy i jej pozycji jako ośrodka badań nad innowacjami, które zmieniają i ratują ludzkie życie. To dodatkowe wsparcie zostanie przeznaczone na odkrywanie, badania i rozwój innowacyjnych terapii leczenia pacjentów chorych na nowotwory. Inwestycja ta będzie również wspierać regionalną gospodarkę i przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy dla osób wysoko wykwalifikowanych.

Spółka Ryvu Therapeutics, która prowadzi działalność badawczo-rozwojową w Krakowie, już teraz jest jednym z głównych pracodawców dla wysoko wykwalifikowanych naukowców w dziedzinie biotechnologii w całej Polsce. Dodatkowa inwestycja w krakowską spółkę przyczyni się do stworzenia nowych, wyspecjalizowanych miejsc pracy i będzie sprzyjać wzrostowi gospodarczemu w regionie.

 

Uwagi dla redakcji

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. Bank zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej. Bank finansuje projekty w czterech obszarach priorytetowych. Są to: infrastruktura, innowacyjność, klimat i środowisko oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). W 2021 roku Grupa EBI udzieliła kredytów w wysokości 6,5 mld EUR na finansowanie projektów realizowanych w Polsce. Część tego finansowania, o równowartości 1,5 mld EUR, wsparła projekty bezpośrednio związane z innowacjami, badaniami, transformacją cyfrową i rozwojem kapitału ludzkiego.

 

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) jest głównym filarem planu inwestycyjnego dla Europy. Zapewnia gwarancje z tytułu pierwszej straty („first loss guarantee”), dzięki czemu Grupa EBI może inwestować w projekty obarczone wyższym ryzykiem. Dotychczas projekty i umowy zatwierdzone do finansowania w ramach EFIS umożliwiły uruchomienie inwestycji o wartości ponad 524,3 mld EUR i udzielenie wsparcia ponad 1,4 mln małych i średnich przedsiębiorstw. Plan inwestycyjny dla Europy został zastąpiony programem InvestEU, chociaż niektóre wcześniej zatwierdzone operacje mogą być nadal podpisywane.

 

Ryvu Therapeutics jest polską firmą biotechnologiczną, rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii. Projekty Ryvu, oparte na bogatej wiedzy z zakresu biologii nowotworów, są rozwijane w ramach prowadzonej platformy badawczo-rozwojowej i skupiają się na nowych celach onkologicznych w obszarze inhibitorów kinaz, syntetycznej letalności i immunoonkologii.

Najbardziej zaawansowanym projektem spółki, do którego posiada ona pełnię praw, jest RVU120 – pierwszy w swojej klasie, małocząsteczkowy inhibitor CDK8/CDK19, znajdujący się obecnie w fazie I badania klinicznego u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML) lub zespołem mielodysplastycznym (MDS) oraz w badaniu fazy I/II w terapii guzów litych. Drugim klinicznym projektem spółki jest SEL24 (MEN1703), dualny inhibitor kinaz PIM/FLT3, będący aktualnie w fazie II badania klinicznego u pacjentów z oporną lub nawrotową postacią ostrej białaczki szpikowej (AML). Na mocy zawartej umowy licencyjnej projekt jest rozwijany przez Grupę Menarini. W swojej historii Ryvu Therapeutics podpisało 10 umów partnerskich i licencyjnych z międzynarodowymi firmami, m.in. Merck, Menarini Group, Galapagos i Exelixis.

Spółka Ryvu Therapeutics została założona w 2007 r., a jej siedziba znajduje się w Krakowie. Ryvu Therapeutics S.A. jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Więcej informacji: www.ryvu.com, Twitter, Linkedin

 

Kontakt dla mediów

  • Grupa EBI:

Katarzyna Karpiuk, [email protected], tel.: +48 22 3100522, tel. kom.: +48 502 355 687

Andrea Morawski, [email protected], tel.: +352 4379 83427, tel. kom.: +352 691 284 349

Serwis internetowy: www.eif.orgwww.eib.org/press – Biuro prasowe: +352 4379 21000 – [email protected]

Twitter: Twitter@eif_eu

  • Komisja Europejska:

Flora Matthaes, [email protected], tel.: +32 460 755148

Serwis internetowy: https://investeu.europa.eu #InvestEU

  • Ryvu Therapeutics:

Inwestorzy: Piotr Książek, Blume Advisory, tel. kom. +48 501 988 693, [email protected]

Firma: Natalia Baranowska, Ryvu Therapeutics, tel. kom. +48 784 069 418, [email protected]

Media społecznościowe: LinkedIn: Ryvu Therapeutics; Twitter: @RyvuTx