Exelixis i Ryvu Therapeutics zawierają wyłączną umowę licencyjną w celu opracowania nowatorskich terapii przeciwnowotworowych opartych na agonistach STING

– umowa daje Exelixis dodatkową możliwość dalszego rozszerzenia portfolio projektów bioterapeutycznych poprzez połączenie podejścia celowanego w leczeniu nowotworów z technologią Ryvu dotyczącą potencjalnie najlepszych w swojej klasie agonistów STING –

 

ALAMEDA, Kalifornia i KRAKÓW, Polska – 7 lipca 2022 r. – Exelixis Inc. (Nasdaq: EXEL) i Ryvu Therapeutics S.A. (GPW: RVU) poinformowały, że zawarły wyłączną umowę licencyjną, której celem jest opracowanie nowatorskich terapii celowanych, wykorzystujących opracowaną przez Ryvu technologię celującą w białko STING (STimulator of INterferon Genes). Umowa rozszerza portfolio projektów bioterapeutycznych Exelixis, poprzez połączenie opatentowanych przez Ryvu małocząsteczkowych agonistów STING, wiedzę spółki z zakresu biologii białka STING z wiedzą ekspercką i zasobami spółki Exelixis w zakresie inżynierii przeciwciał, technologii koniugatów lek-przeciwciało (ang. antibody-drug conjugate, ADC) oraz potwierdzonym doświadczeniem w opracowywaniu terapii onkologicznych i ich komercjalizacji.

Zgodnie z warunkami umowy, Ryvu otrzyma od Exelixis płatność z góry w wysokości 14,04 mln PLN (3 mln USD) w zamian za określone prawa do małocząsteczkowych agonistów STING opracowanych przez Ryvu, które Exelixis zamierza włączyć do terapii celowanych, takich jak koniugaty lek-przeciwciało. Exelixis będzie przewodził wszystkim pracom badawczym, a po wyłonieniu każdego kandydata klinicznego, będzie odpowiadał za jego rozwój i komercjalizację. W ramach współpracy Ryvu zapewni wsparcie eksperckie oraz swój know-how na wczesnym etapie badań, a także będzie upoważnione do otrzymywania płatności za osiągnięcie przez projekt kamieni milowych na etapie rozwoju, dopuszczenia na rynek i komercjalizacji projektu, a także równolegle tantiem od rocznej sprzedaży netto wszystkich produktów, które zostaną z powodzeniem skomercjalizowane w ramach tej współpracy. Ryvu zachowa również wszelkie prawa do rozwoju i komercjalizacji swojego portfolio samodzielnych małocząsteczkowych agonistów STING.

Uzyskanie dostępu do nowatorskich celów molekularnych i technologii jest istotnym elementem naszej strategii rozszerzania portfolio projektów bioterapeutycznych, a ta współpraca pozwala nam na czerpanie korzyści z aktywów i wiedzy Ryvu związanych z białkiem STING – komentuje dr Peter Lamb, Wiceprezes, Dyrektor ds. Strategii Naukowej i Dyrektor Naukowy Exelixis. Portfolio agonistów STING Ryvu obejmuje dokładnie scharakteryzowane związki o różnych lekopodobnych właściwościach (ang. drug-like properties), w tym małocząsteczkowych agonistów wykazujących aktywność wobec wszystkich wariantów białka STING i odpowiednich do koniugacji lek-przeciwciało. Wierzymy, że te właściwości będą wspierać rozwój nowatorskich terapii celowanych STING, które mogą przynieść korzyści większej liczbie pacjentów z różnymi wskazaniami nowotworowymi, co jest priorytetem dla wszystkich w Exelixis.

Ścieżka STING może być aktywowana w komórkach odpornościowych w mikrośrodowisku guza oraz w komórkach nowotworowych i indukuje odporność wrodzoną oraz nabytą poprzez aktywację komórek prezentujących antygen (ang. antigen presenting cells, APCs), cytotoksycznych limfocytów T i komórek NK (natural killer). Ukierunkowane dostarczanie małocząsteczkowych agonistów STING Ryvu może zapewnić różnicujący i nowatorski mechanizm uśmiercania komórek nowotworowych. Agoniści STING Ryvu zostali racjonalnie zaprojektowani w celu różnicowania się od konkurencyjnych związków i powodują zależną od białka STING, trwałą odpowiedź przeciwnowotworową oraz uwalnianie cytokin w modelach przedklinicznych.

– Ryvu wykorzystało swoją szeroką wiedzę dotyczącą struktury białka STING, aby racjonalnie zaprojektować związki małocząsteczkowe, które różnią się strukturalnie od znanych agonistów STING, a ich aktywność w testach na komórkach odpornościowych in vitro przewyższa tę obserwowaną dla większości potencjalnie konkurencyjnych związków – podsumował dr Krzysztof Brzózka, Dyrektor ds. Naukowych w Ryvu Therapeutics. Doświadczenie spółki Exelixis w opracowywaniu celowanych terapii przeciwnowotworowych oraz ich rosnące zasoby i aktywa biologiczne sprawiają, że jest to odpowiedni partner do wykorzystania potencjału naszej technologii celującej w białko STING, jako podstawy dla nowatorskich terapii przeciwnowotworowych, a także stanowi kolejne znaczące potwierdzenie naszej wiedzy i doświadczenia w obszarze immunoonkologii oraz walidację platformy badawczej Ryvu. Cieszymy się, że możemy współpracować z wiodącą firmą onkologiczną, która podziela naszą pasję do innowacji, dąży do poprawy opieki nad pacjentami i przesuwa granice rozwoju terapii onkologicznych.

 

O Exelixis

Założona w 1994 r. spółka Exelixis Inc. (Nasdaq: EXEL) jest firmą biotechnologiczną skoncentrowaną na obszarze onkologii, odnoszącą sukcesy komercyjne, która dąży do przyspieszenia odkrywania, opracowywania i komercjalizacji nowych terapii w obszarze nowotworów o ograniczonych możliwościach leczenia. Po początkowych badaniach nad genetyką modeli zwierzęcych Spółka stworzyła szeroką platformę do odkrywania i opracowywania leków, która posłużyła jako podstawa do dostarczania potrzebującym pacjentom nowych terapii przeciwnowotworowych. Prace badawcze zaowocowały wprowadzeniem na rynek czterech produktów: CABOMETYX® (kabozantynib), COMETRIQ® (kabozantynib), COTELLIC® (kobimetinib) i MINNEBRO® (esakserenon). Nawiązanie współpracy z wiodącymi firmami farmaceutycznymi przyczyniły się do wprowadzenia na rynek tych ważnych dla pacjentów na całym świecie leków. Przychody ze sprzedaży i współprac, pozwalają na rozważne reinwestowanie w działalność spółki, przyczyniając się do maksymalizacji potencjału portfolio projektów. Exelixis uzupełnia istniejące aktywa terapeutyczne o ukierunkowane działania na rzecz rozwoju biznesu i wewnętrzne odkrywanie leków — wszystko po to, aby dostarczyć leki nowej generacji i pomóc pacjentom wyzdrowieć i żyć dłużej. Exelixis wchodzi w skład indeksu Standard & Poor’s (S&P) MidCap 400, który mierzy wyniki rentownych spółek średniej wielkości. Więcej informacji o Exelixis: www.exelixis.com, @ExelixisInc (Twitter), Exelixis, Inc. (Facebook).

 

O Ryvu Therapeutics

Ryvu Therapeutics S.A. jest polską firmą biotechnologiczną rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii.

Najbardziej zaawansowanym projektem Spółki, do którego posiada pełnię praw, jest RVU120, pierwszy w swojej klasie, małocząsteczkowy inhibitor CDK8/CDK19, znajdujący się obecnie w fazie Ib badania klinicznego u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML) lub zespołem mielodysplastycznym (MDS) oraz w badaniu fazy I/II w terapii guzów litych. Drugim klinicznym projektem Spółki jest SEL24 (MEN1703), dualny inhibitor kinaz PIM/FLT3, będący aktualnie w fazie II badania klinicznego u pacjentów z oporną lub nawrotową postacią ostrej białaczki szpikowej (AML). Na mocy zawartej umowy licencyjnej projekt jest rozwijany przez Grupę Menarini. Pozostałe projekty Ryvu, rozwijane w ramach prowadzonej platformy badawczo-rozwojowej, skupiają się na nowych celach onkologicznych w obszarze inhibitorów kinaz, syntetycznej letalności i immunoonkologii.

Spółka Ryvu Therapeutics została założona w 2007 r., a jej siedziba znajduje się w Krakowie. Ryvu Therapeutics S.A. jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz wchodzi w skład indeksu sWIG80. Więcej informacji: www.ryvu.com, @RyvuTx (Twitter), RyvuTx (Facebook).

 

Zastrzeżenie prawne Exelixis

Niniejszy komunikat zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości, w tym, między innymi, stwierdzenia dotyczące: przekonania firmy Exelixis, że współpraca z Ryvu stwarza dodatkowe możliwości dla Exelixis w zakresie dalszego rozszerzania jej portfolio projektów bioterapeutycznych; obecnych oraz przyszłych zobowiązań Exelixis, między innymi zobowiązań finansowych, wynikających z umowy licencyjnej z Ryvu; potencjału ukierunkowanego dostarczania agonistów STING firmy Ryvu w celu zapewnienia zróżnicowanego i nowatorskiego mechanizmu działania w zakresie niszczenia komórek nowotworowych; przekonanie Exelixis, że współpraca obu firm będzie wspierać rozwój nowych terapii ukierunkowanych na STING, które mogą przynieść korzyści większej liczbie pacjentów w szeroka diagnostyce nowotworów; oraz plany Exelixis dotyczące reinwestowania w swoją działalność w celu maksymalizacji potencjału projektów firmy, w tym poprzez ukierunkowane działania w zakresie rozwoju biznesu oraz wewnętrzne prace firmy nad odkrywaniem leków. Wszelkie stwierdzenia odnoszące się do oczekiwań, prognoz lub innych cech przyszłych zdarzeń lub okoliczności są stwierdzeniami odnoszącymi się do przyszłości i opierają się na obecnych planach, założeniach, przekonaniach, oczekiwaniach, szacunkach i prognozach Exelixis. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości wiążą się z ryzykiem i niepewnością. Rzeczywiste wyniki i czas zdarzeń mogą się istotnie różnić od przewidywanych w stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości w wyniku tych czynników ryzyka i niepewności, które obejmują, między innymi: wysokość kosztów związanych z komercjalizacją, badaniami i rozwojem, nabywaniem licencji lub nabywaniem potencjalnych produktów przez Exelixis oraz innymi działaniami; niepewność nieodłącznie związaną z procesem odkrywania leków i opracowywania produktów; zależność Exelixis od relacji z Ryvu, w tym przestrzeganie przez Ryvu zobowiązań wynikających z umowy licencyjnej; złożoność i nieprzewidywalność procesów regulacyjnych w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach; stałe przestrzeganie przez Exelixis i Ryvu obowiązujących wymogów prawnych i regulacyjnych; zdolność Exelixis i Ryvu do ochrony praw własności intelektualnej; konkurencja rynkowa; zmiany warunków ekonomicznych i biznesowych, w tym w wyniku pandemii COVID-19 i innych wydarzeń globalnych; oraz inne czynniki mające wpływ na Exelixis i jej programu rozwoju produktów, omówione w rozdziale „Czynniki ryzyka” w raporcie kwartalnym Exelixis na formularzu 10-Q złożonym w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w dniu 10 maja 2022 r. oraz w przyszłych dokumentach składanych przez Exelixis w SEC. Wszystkie stwierdzenia odnoszące się do przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie prasowym opierają się na informacjach dostępnych firmie Exelixis w dniu publikacji niniejszego komunikatu prasowego, a tym samym Exelixis zrzeka się obowiązku aktualizowania lub weryfikacji jakichkolwiek stwierdzeń odnoszących się do przyszłości zawartych w niniejszym komunikacie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przepisami prawa.

 

Zastrzeżenie prawne Ryvu Therapeutics

Niniejszy komunikat zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości, w tym, między innymi, stwierdzenia dotyczące wyników mogących zaistnieć w przyszłości. Ryvu Therapeutics S.A. (“Ryvu”) ostrzega czytelnika, że stwierdzenia wybiegające w przyszłość nie stanowią obietnicy realizacji wskazanych przyszłych wyników. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości wiążą się ze znanym i nieznanym ryzykiem, niepewnością oraz innymi czynnikami, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki, w tym wyniki finansowe, zdarzenia, warunki lub okoliczności, a także osiągnięte rezultaty Ryvu, lub sytuacja na rynku, będą znacząco różne od jakichkolwiek przeszłych wyników, warunków lub okoliczności. Ponadto, nawet jeśli wyniki i rezultaty osiągane przez Ryvu będą zgodne ze stwierdzeniami odnoszącymi się do przyszłości, mogą one nie być odpowiednio przewidywalne dla wyników lub rozwoju w przyszłości. Wśród czynników, które mogą powodować różnice jest to, że oczekiwania Ryvu dotyczące rozwijanych programów mogą nie być prawidłowe ze względu na nieodłączną niepewność związaną z badaniami klinicznymi i działaniami związanymi z rozwojem projektów, oraz wymaganiami dotyczącymi zatwierdzeń regulacyjnych, zależnością Ryvu od współpracy z osobami trzecimi, oraz szacowaniem potencjału komercyjnego programów rozwojowych. Biorąc pod uwagę te zdarzenia przyszłe i niepewne, zaleca się czytelnikowi, aby nie polegał nadmiernie na takich stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości. Stwierdzenia wybiegające w przyszłość odnoszą się wyłącznie do daty publikacji niniejszego dokumentu. Ryvu wyraźnie zrzeka się obowiązku aktualizowania jakichkolwiek stwierdzeń odnoszących się do przyszłości zawartych w niniejszym dokumencie w celu odzwierciedlenia jakichkolwiek zmian w swoich oczekiwaniach w odniesieniu do nich lub jakichkolwiek zmian w zdarzeniach, warunkach lub okolicznościach, na których opierają się takie stwierdzenia lub które mogą wpłynąć na prawdopodobieństwo, że rzeczywiste wyniki będą się różnić od tych określonych w stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości, chyba, że jest to wyraźnie wymagane przez prawo lub przepisy.


COTELLIC jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Genentech Inc.

MINNEBRO jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Daiichi Sankyo Company Limited.

# # #