Ryvu Therapeutics publikuje wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2022 roku i podsumowuje istotne zdarzenia korporacyjne

Kraków, Polska – 18 maja 2022 r. – Ryvu Therapeutics S.A. (GPW:RVU), firma biotechnologiczna, której misją jest odkrywanie i rozwój nowych terapii z obszaru onkologii, opublikowała wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2022 roku oraz podsumowała istotne zdarzenia korporacyjne minionego okresu.

„Nieustannie pracujemy nad realizacją naszej misji, której celem jest rozwój nowych, innowacyjnych terapii, mających wpływ na poprawę jakości życia pacjentów z nowotworami. Aby to było możliwe, jeszcze w tym roku zamierzamy osiągnąć kilka istotnych kamieni milowych w rozwoju naszych programów klinicznych” – komentuje Paweł Przewięźlikowski, Prezes Zarządu w Ryvu Therapeutics.

„Z niecierpliwością czekamy, aby zaprezentować najnowsze dane przedkliniczne oraz kliniczne dla RVU120, selektywnego inhibitora kinaz CDK8/19, a także programu SEL24 (MEN1703) podczas nadchodzącego Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego (EHA) 2022 oraz tegorocznej konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Onkologii Klinicznej (ASCO Annual Meeting).

Te wczesne dane dostarczą nam cennych informacji, które pomogą zoptymalizować strategię rozwoju klinicznego wiodących programów Ryvu.”

 

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA DO DNIA PUBLIKACJI RAPORTU

Prezentacja posterowa podczas AACR 2022 Annual Meeting

W kwietniu bieżącego roku, w ramach prezentacji posterowych, omówiono dane z trwającego badania klinicznego programu RVU120 u pacjentów z nawrotowymi/opornymi na leczenie przerzutowymi lub zaawansowanymi guzami litymi, a także dane in vitro oraz in vivo potwierdzające skuteczność RVU120 w leczeniu hormononiezależnego raka piersi. Ponadto przedstawiono wyniki projektu, którego celem jest rozwój MTA-kooperacyjnych inhibitorów PRMT5, jako terapii syntetycznie letalnej w leczeniu nowotworów z delecją genu MTAP.


Dr Hendrik Nogai nowym dyrektorem ds. medycznych

Dr Hendrik Nogai wniósł do Spółki 10-letnie doświadczenie w leczeniu nowotworów hematologicznych i guzów litych oraz 17-letnie doświadczenie branżowe w obszarze rozwoju klinicznego. Hendrik Nogai odpowiada za badania kliniczne, wszelkie kwestie medyczne i regulacyjne związane z rozwojem platformy badawczej Ryvu.

 

Nadchodzące zdarzenia naukowe i korporacyjne

RVU120

  • Przedstawienie zaktualizowanych danych klinicznych dla programu RVU120 (SEL120) z badania fazy 1b eskalacji dawki, prowadzonego u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML) lub zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (HR-MDS) oraz danych przedklinicznych wskazujących na różnicową wrażliwość komórek AML pochodzących od pacjentów (ang. patient derived cells, PDCs) z mutacjami w genach DNMT3A i NPM1 na podanie RVU120, zarówno in vitro, jak i in vivo, w ramach prezentacji posterowych podczas nadchodzącego kongresu EHA 2022.
  • Aktualizacja danych z badania klinicznego RVU120 fazy 1/2 prowadzonego u pacjentów z nawrotowymi/opornymi na leczenie przerzutowymi lub zaawansowanymi guzami litymi, zostanie opublikowana w formie księgi abstraktów podczas zbliżającej się konferencji ASCO 2022. Program RVU120 jest obecnie rozwijany w ramach badania klinicznego fazy 1/2 z zastosowaniem pojedynczego leku, prowadzonego metodą otwartej próby, oceniającej bezpieczeństwo, tolerancję oraz wstępną skuteczność tej cząsteczki na etapie eskalacji dawki u pacjentów z nawrotowymi/opornymi na leczenie, przerzutowymi lub zaawansowanymi guzami litymi.


SEL24 (MEN1703)

  • Prezentacja aktualnych danych z badania fazy 1/2 SEL24 (MEN1703), pierwszego w swojej klasie dualnego inhibitora kinaz PIM/FLT3, u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML) z mutacjami IDH1/2, przez partnera Ryvu – Menarini Group, podczas konferencji ASCO 2022. Związek SEL24 (MEN1703) jest rozwijany w ramach badania klinicznego DIAMOND-01 fazy 1/2, oceniającego jego zastosowanie jako monoterapii u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML).
  • Omówienie przez Menarini wstępnych danych klinicznych z badania fazy 1/2 programu SEL24 (MEN1703) u pacjentów z AML z mutacjami genów IDH1/2 podczas kongresu EHA 2022.

 

Syntetyczna letalność

  • Najbardziej zaawansowany program Spółki z obszaru syntetycznej letalności, PRMT5, znajduje się obecnie w fazie odkrycia na etapie optymalizacji cząsteczki wiodącej. Potwierdzenie zakładanego mechanizmu działania tego projektu w modelach in-vivo spodziewane jest w drugiej połowie 2022 r.
  • Identyfikacja nowych celów molekularnych

 

WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU

W pierwszym kwartale 2022 r. Ryvu zaraportowało 7,1 mln PLN przychodów, z czego 6,8 mln PLN stanowią granty, a pozostałe przychody to 0,3 mln PLN.

Koszty operacyjne, z wyłączeniem niegotówkowego kosztu programu motywacyjnego, wyniosły 25,7 mln PLN; i dotyczyły głównie kosztów związanych z działalnością badawczo-rozwojową Spółki. Niegotówkowy koszt programu motywacyjnego w okresie pierwszych trzech miesięcy 2022 r. wyniósł 8,1 mln PLN. Strata operacyjna (EBIT) z wyłączeniem programu motywacyjnego wyniosła 18,6 mln PLN wobec 15,7 mln PLN w porównywalnym okresie 2021 r. Strata netto z wyłączeniem programu motywacyjnego w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosła 18,4 mln PLN wobec 13,6 mln PLN w porównywalnym okresie 2021 r.

Raportowane wyniki finansowe wpisują się w założenia strategii Ryvu Therapeutics. Spółka obecnie koncentruje się na wzroście wartości prowadzonych projektów, planując ich komercjalizację na późniejszych etapach rozwoju, w których będą mogły wygenerować znacznie wyższe przychody.

Na dzień 31 marca 2022 r. Ryvu Therapeutics posiadało 64,8 mln PLN środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.