Ryvu Therapeutics przedstawi najnowsze wyniki swoich programów onkologicznych podczas AACR 2022 Annual Meeting

Kraków, Polska – 8 marca 2022 – Ryvu Therapeutics S.A. (GPW:RVU), firma biotechnologiczna, której misją jest odkrywanie i rozwój nowych małocząsteczkowych terapii onkologicznych, zapowiada prezentację najnowszych wyników projektów onkologicznych podczas nadchodzącej konferencji AACR Annual Meeting, która odbędzie się w dniach 8 – 13 kwietnia 2022 r., w Nowym Orleanie, w Stanach Zjednoczonych.

W ramach prezentacji posterowych omówione zostaną dane z programu RVU120, którego celem jest rozwój selektywnego inhibitora kinaz CDK8/19, jako skutecznej terapii w leczeniu nowotworów hematologicznych i guzów litych, a także wyniki projektu, którego celem jest rozwój MTA-kooperacyjnych inhibitorów PRMT5, jako terapii syntetycznie letalnej w leczeniu nowotworów z delecją genu MTAP.

„Jesteśmy zadowoleni, że możemy przedstawić najnowsze dane przedkliniczne dotyczące naszego najbardziej zaawansowanego programu, RVU120, w badaniu raka piersi. Ten selektywny inhibitor CDK8/19, będący w trakcie fazy 1b badania klinicznego u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML), zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (HR-MDS), oraz przerzutowymi lub zaawansowanymi guzami litymi, do tej pory dostarczył bardzo obiecujących wyników” – komentuje dr Krzysztof Brzózka, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Naukowy w Ryvu Therapeutics.

„W ostatnim czasie poczyniliśmy także duże postępy w obszarze syntetycznej letalności i rozwoju programu opartego na MTA-kooperacyjnych inhibitorach PRMT5, dlatego bardzo cieszymy się, że możemy zaprezentować aktualne wyniki tego projektu przedstawicielom społeczności naukowej podczas AACR Annual Meeting” – dodaje dr Brzózka.

 

Szczegóły prezentacji posterowych:

Tytuł: RVU120, a selective CDK8/CDK19 inhibitor, demonstrates efficacy against hormone-independent breast cancer cells in vitro and in vivo 

Numer abstraktu: 2647

RVU120 jest wysoce specyficznym i selektywnym inhibitorem CDK8/19, będącym w trakcie badania fazy Ib, „first-in-human”, prowadzonego u pacjentów z przerzutowymi lub zaawansowanymi guzami litymi, którzy uprzednio byli leczeni innymi metodami (ClinicalTrials.gov: NCT05052255).

Badania przeprowadzone na liniach komórkowych reprezentujących różne typy raka piersi wykazały, że komórki potrójnie ujemnego raka piersi (and. Triple-Negative Breast Cancer, TNBC) były wysoce wrażliwe na działanie związku RVU120. Molekularna charakteryzacja linii TNBC wrażliwych na RVU120 wykazała cechy komórek macierzystych oraz mezenchymalnych.

Skuteczność RVU120 jako monoterapii w TNBC została potwierdzona w podskórnych heteroprzeszczepach in vivo. Przedstawione wyniki badań uzasadniają dalszy rozwój RVU120 u pacjentów z potrójnie ujemnym rakiem piersi.

Tytuł sesji posterowej: Novel Targets and Pathways

Data prezentacji: 12 kwietnia 2022 (wtorek), godz.: 09:00 – 12:30 ET

Miejsce: sekcja posterowa 24

 

Tytuł: Discovery of novel MTA-cooperative PRMT5 inhibitors as a targeted therapeutic for MTAP deleted cancers

Numer abstraktu: 1117

Celowanie w białko PRMT5 w guzach z delecją genu MTAP w oparciu o zjawisko syntetycznej letalności stanowi obiecującą strategię terapeutyczną w przypadku licznych typów nowotworów. W trakcie prowadzonych badań Ryvu zidentyfikowało serię MTA-kooperacyjnych inhibitorów PRMT5 o dobrych właściwościach fizykochemicznych, które blokują aktywność metylotransferazy w stężeniu nanomolowym. Związki rozwijane przez Ryvu, selektywnie hamują wzrost komórek nowotworowych z delecją MTAP w przedłużonej hodowli 3D, co koreluje z zahamowaniem w tych komórkach, zależnej od PRMT5 symetrycznej dimetylacji reszt argininy (SDMA) licznych białek. Omówione wyniki uzasadniają dalszą optymalizację zidentyfikowanej serii chemicznej w celu wyłonienia kandydata klinicznego.

Tytuł sesji posterowej: Drug Targets

Data prezentacji: 11 kwietnia 2022 (poniedziałek), godz.: 13:30 – 17:00 ET

Miejsce: sekcja posterowa 23

 

Tytuł: RVU120 SOL-021: An open-label, single agent, phase I/II trial of RVU120 (SEL120) in patients with relapsed/refractory metastatic or advanced solid tumors

Numer abstraktu: 8023

Badanie kliniczne SOL-021 fazy I/II związku RVU120 prowadzone w grupie pacjentów z nawrotowymi/opornymi na leczenie, przerzutowymi lub zaawansowanymi guzami litym, którzy wyczerpali już dostępne metody leczenia, jest obecnie realizowane w ośrodkach klinicznych w Polsce i Hiszpanii (ClinicalTrials.gov: NCT05052255).

Badanie zostało zaprojektowane w dwóch fazach. Część pierwsza badania, to faza eskalacji dawki zaprojektowana według standardowego schematu 3+3. Głównym celem tej części badania jest ocena bezpieczeństwa oraz tolerancji związku RVU120 jako monoterapii u pacjentów z nowotworami litymi, oraz ustalenie dawki rekomendowanej do fazy II (RP2D). W fazie II, badanie będzie prowadzone u pacjentów z konkretnymi wskazaniami nowotworowymi, a celem tego etapu będzie określenie skuteczności RVU120 jako monoterapii. Na dzień 11 lutego 2022 r., do pierwszej części badania zostało włączonych 5 pacjentów, u których po podaniu RVU120 nie zaobserwowano toksyczności ograniczającej dawkę (ang. Dose Limiting Toxicity, DLT).

Poster został przygotowany we współpracy z Ośrodkiem Badań Klinicznych Wczesnych Faz Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, Early Drug Development Unit (UITM) Vall d’Hebron Institute of Oncology (VHIO), Vall d’Hebron University Hospital w Barcelonie, Dep. of Internal Medicine III, Univ. Clinic w Bonn oraz z Narodowym Instytutem Onkologii – Państwowym Instytutem Badawczym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Tytuł sesji posterowej: Phase II Trials in Progress

Data prezentacji: 11 kwietnia 2022 (poniedziałek), godz.: 09:00 – 12:30 ET

Miejsce: sekcja posterowa 34

 

O AACR Annual Meeting

AACR Annual Meeting to konferencja, która co roku przyciąga uczestników z całego świata i jest postrzegana jako główne forum prezentacji i dyskusji na temat najnowszych odkryć naukowych w dziedzinie badań nad nowotworami, między innymi z obszaru biologii nowotworów, badań translacyjnych, a także badań klinicznych. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele setek firm prowadzących badania nad nowymi terapiami onkologicznymi, a także uznani eksperci ze świata nauki i medycyny. Więcej informacje na temat konferencji, pod adresem: https://www.aacr.org.