Ryvu Therapeutics publikuje wyniki za III kwartał 2021 roku

Kraków, Polska – 10 listopada 2021 r. – Ryvu Therapeutics S.A. [ticker: RVU], firma biotechnologiczna, której misją jest odkrywanie i rozwój nowych terapii onkologicznych, zaprezentowała wyniki finansowe za III kwartał 2021 r. oraz podsumowała istotne zdarzenia korporacyjne i naukowe minionego okresu.

„W trzecim kwartale zrealizowaliśmy kilka istotnych kamieni milowych w rozwoju naszego portfolio badawczego – komentuje Paweł Przewięźlikowski, współzałożyciel, największy akcjonariusz i Prezes Zarządu Ryvu Therapeutics.

„Cieszymy się, że będziemy mogli zaprezentować najnowsze dane kliniczne i translacyjne naszego najbardziej zaawansowanego projektu RVU120 na nadchodzących konferencjach ASH i SABCS. W listopadzie przedstawimy również wyniki przedkliniczne związków HPK1 oraz STING podczas konferencji SITC 2021. Te obiecujące dane dodatkowo potwierdzają istotny potencjał terapeutyczny naszych programów. Dlatego też nie możemy doczekać momentu, w którym nasze odkrycia i badania przełożą się na realną korzyści dla pacjentów z nowotworami” – dodaje Przewięźlikowski.

 

Najważniejsze wydarzenia:

 • Prezentacja wyników programów HPK1 oraz STING podczas konferencji SITC 36th Annual Meeting

Podczas konferencji Ryvu zaprezentuje poster dotyczący innowacyjnych, dostępnych doustnie, inhibitorów kinazy HPK1, które wykazują aktywność w stężeniach nanomolowych, również w środowisku immunosupresyjnym. Omawiane związki charakteryzuje korzystny profil farmakokinetyczny pozwalający na modulację celu terapeutycznego in vivo po podaniu doustnym; wykazują także potencjał w terapii różnorodnych guzów litych.

Drugi z prezentowanych posterów przedstawi RVU-27065, małocząsteczkowy związek, będący agonistą białka STING. Selektywna aktywacja szlaku sygnałowego zależnego od białka STING, przez RVU-27065 pozwala na repolaryzację makrofagów redukując tym samym ich immunosupresyjny charakter, potencjalnie zwiększając immunogenność nowotworu. Korzystne właściwości terapeutyczne oraz dobry profil bezpieczeństwa sprawiają, że związek RVU-27065 może być podawany zarówno parenteralnie, jak i w sposób celowany redukując tym samym potencjalne efekty uboczne terapii.

 • Prezentacja danych klinicznych i translacyjnych RVU120 i SEL24 (MEN1703) podczas 63. edycji konferencji ASH Annual Meeting & Exposition oraz podczas 44. edycji konferencji SABCS

4 listopada Ryvu ogłosiło, że wraz z partnerami z MD Anderson Cancer Center i Menarini Group, zaprezentuje sześć posterów przedstawiających nowe dane omawiające kliniczną i przedkliniczną aktywność RVU120, selektywnego inhibitora kinaz CDK8/19 oraz SEL24 (MEN1703), selektywnego inhibitora kinaz PIM/FLT3 podczas 63. edycji konferencji American Society of Hematology Annual Meeting & Exposition, oraz podczas 44. edycji konferencji San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS).

Postery, które zostaną zaprezentowane przez Ryvu, obejmują:

 • wstępne dane z trwającego badania fazy Ib RVU120, przedstawiające korzystny profil bezpieczeństwa oraz pierwsze oznaki skuteczności związku, w tym całkowitą remisję (ang. complete remission, CR) w pierwszych pięciu kohortach pacjentów;
 • dane z trwającego badania RVU120, będącego na etapie eskalacji dawki u pacjentów z AML i HR-MDS;
 • wyniki badań translacyjnych RVU120, które wykazały silny trend skuteczności związku w komórkach pobranych od pacjentów (ang. patient derived cells, PDCs) z mutacją DNMT3A;
 • modele przedkliniczne wykazujące potencjał kliniczny RVU120 w terapii raka piersi.

Partner Ryvu, Grupa Menarini, przedstawi również wyniki badania „first-in-human” CLI24-001 związku SEL24 (MEN1703), będącego na etapie eskalacji dawki i ekspansji kohorty.

 • Partner Ryvu, Grupa Menarini, otrzymał od FDA możliwość uznania SEL24 (MEN1703) za lek sierocy w leczeniu ostrej białaczki szpikowej

4 listopada Grupa Menarini ogłosiła, że otrzymała od FDA informację o możliwości nadania statusu leku sierocego (ang. orphan drug designation, ODD) dla SEL24 (MEN1703), pierwszego w swojej klasie, podawanego doustnie, dualnego inhibitora PIM/FLT3, rozwijanego przez Grupę Menarini na mocy wyłącznej licencji udzielonej przez Ryvu. Obecnie SEL24 (MEN1703) znajduje się w badaniu klinicznym typu „first-in-human” fazy I/II eskalacji dawki i ekspansji kohorty w ramach DIAMOND-01 jako monoterapia w leczeniu pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML).

 • Podanie RVU120 (SEL120) pierwszemu pacjentowi w ramach badania klinicznego fazy I/II w nawracających/opornych na leczenie przerzutowych lub zaawansowanych guzach litych

25 sierpnia Ryvu poinformowało o podaniu RVU120 (SEL120) pierwszemu pacjentowi w ramach badania klinicznego fazy I/II w nawracających/opornych na leczenie przerzutowych lub zaawansowanych guzach litych. Rekrutacja pacjentów do badania fazy I/II z zastosowaniem pojedynczego leku, prowadzonego metodą otwartej próby, prowadzona jest obecnie w Polsce. Ryvu pracuje również nad włączeniem do badania ośrodków badawczych znajdujących się w Hiszpanii.

 • Publikacja wyników badań nad inhibitorami MCT4 w Journal of Medicinal Chemistry

8 sierpnia zespół naukowców z firm Ryvu oraz Merck opublikował wyniki współpracy badawczej, w wyniku której opracowano i zoptymalizowano selektywne inhibitory MCT4. Artykuł zatytułowany „Discovery of 5-{2-[5-Chloro-2-(5-ethoxyquinoline-8-sulfonamido)phenyl]ethynyl}-4-methoxypyridine-2-carboxylic Acid, a Highly Selective in Vivo Useable Chemical Probe to Dissect MCT4 Biology” ukazał się magazynie Journal of Medicinal Chemistry.

W trzecim kwartale 2021 r., Ryvu uczestniczyło w następujących konferencjach i wydarzeniach inwestorskich:

 • Morgan Stanley 19th Annual Global Healthcare Conference (9 – 15 września br.). Podczas wydarzenia Vatnak Vat-Ho, Chief Business Officer w Ryvu, brał udział w panelu dyskusyjnym, a także w indywidualnych spotkaniach z inwestorami.
 • C. Wainwright 23rd Annual Global Investment Conference (13 – 15 września br.). Podczas konferencji Ryvu wygłosiło prezentację korporacyjną, a także uczestniczyło w spotkaniach z inwestorami.

 

Wyniki finansowe za III kwartał 2021 r.

W okresie ostatnich dziewięciu miesięcy 2021 r., Ryvu zaraportowało 19,6 mln PLN przychodów, z czego ponad 90% to granty (18,2 mln PLN), a pozostałą część stanowią przychody uzyskane z tytułu umów partneringowych (0,5 mln PLN), inne przychody (0,5 mln PLN), oraz pozostałe przychody operacyjne (0,4 mln PLN).

Koszty operacyjne, z wyłączeniem niegotówkowych kosztów programu motywacyjnego, wyniosły 66,2 mln PLN; składały się na nie głównie koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową. Niegotówkowy koszt programu motywacyjnego w okresie dziewięciu miesięcy 2021 r. wyniósł 15,0 mln PLN. Strata operacyjna z wyłączeniem programu motywacyjnego wyniosła 46,6 mln PLN wobec 24,2 mln PLN w porównywalnym okresie 2020 r. Strata netto z wyłączeniem programu motywacyjnego za dziewięć miesięcy 2021 r. wyniosła 45,6 mln PLN wobec 20,7 mln PLN w porównywalnym okresie 2020 r.

Raportowane wyniki finansowe wpisują się w założenia strategii Ryvu Therapeutics. Spółka obecnie koncentruje się na wzroście wartości prowadzonych projektów, planując ich komercjalizację na późniejszych etapach rozwoju, w których będą mogły wygenerować znacznie wyższe przychody.

Na dzień 31 października 2021 r. Ryvu Therapeutics posiadało 84,9 mln PLN środków pieniężnych i ich ekwiwalentów oraz inwestycji krótkoterminowych.