Ryvu Therapeutics prezentuje pozytywne dane kliniczne fazy I dla RVU120 podczas konferencji EHA 2021. Prezentacja danych klinicznych fazy I/II dla SEL24 (MEN1703).

  • RVU120 (inhibitor CDK8/19): w badaniu fazy I na etapie eskalacji dawki zaobserwowano korzystny profil bezpieczeństwa oraz dwie klinicznie istotne odpowiedzi u pierwszych pięciu leczonych pacjentów z AML (ostra białaczka szpikowa) i MDS (zespół mielodysplastyczny), w tym jedną odpowiedź całkowitą (ang. complete response, CR) i jedną odpowiedź erytroidalną (ang. erythroid response).

 

  • SEL24/MEN1703 (dualny inhibitor kinaz PIM/FLT3): trzech z pięciu pacjentów cierpiących na ostrą białaczkę szpikową (AML) z mutacją IDH, leczonych dawką 75-125 mg osiągnęło odpowiedź całkowitą (CR) lub odpowiedź całkowitą z niepełną regeneracją hematologiczną (ang. complete response with incomplete haematological recovery, CRi).

 

Kraków, Polska – 11 czerwca 2021 – Ryvu Therapeutics S.A. (GPW:RVU), skupiająca się na odkrywaniu i rozwoju nowych terapii onkologicznych, ogłosiła dzisiaj publikację on-line posterów oraz prezentacji ustnej demonstrujących aktywność kliniczną oraz przedkliniczną selektywnego inhibitora kinaz CDK8/19 RVU120 (SEL120) i dualnego inhibitora kinaz PIM/FLT3 SEL24 (MEN1703), rozwijanego na mocy wyłącznej licencji przez Grupę Menarini, podczas aktualnie trwającego Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego (EHA).


RVU120: doustny inhibitor kinaz CDK8/19

RVU120 (SEL120) jest wysoce selektywnym, pierwszym w swojej klasie inhibitorem kinaz CDK8/CDK19, który wykazał skuteczność w wielu modelach in vitro i in vivo guzów litych oraz w nowotworach układu krwiotwórczego. Badanie fazy I (first-in-human) dla RVU120 w nawrotowej lub opornej na leczenie postaci ostrej białaczki szpikowej (AML) lub zespołach mielodysplastycznych wysokiego ryzyka (HR-MDS) jest obecnie prowadzone w 5 ośrodkach klinicznych w Stanach Zjednoczonych (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04021368).

Dane prezentowane podczas konferencji EHA 2021 obejmują pierwsze cztery kohorty eskalacji dawki, w których związek RVU120 wykazał zarówno korzystny profil bezpieczeństwa, jak i farmakokinetyczny. Nie zaobserwowano toksyczności ograniczającej dawkę (ang. Dose Limiting Toxicity, DLT), a wszystkie zgłoszone poważne zdarzenia niepożądane (ang. Serious Adverse Event, SAE) oceniono jako mało prawdopodobne lub niezwiązane z badanym lekiem.

Prezentowane wyniki odnoszą się do pierwszych pięciu pacjentów, którym podano RVU120, natomiast klinicznie istotne odpowiedzi zaobserwowano u pacjentów w dwóch kohortach o najwyższych dawkach:

  • Pacjent z kohorty 3 (dawka 50 mg, następnie zwiększona do 75 mg), z HR-MDS, wykazał odpowiedź erytroidalną od cyklu 5 do cyklu 8. Obecnie kontynuuje on leczenie RVU120 w cyklu 13 ze stabilną postacią choroby. Odpowiedź erytroidalna odzwierciedla mniejszą zależność od transfuzji i mniejsze zapotrzebowanie na ilość jednostek krwi w porównaniu z sytuacją wyjściową.
  • Pacjent z kohorty 4 (dawka 75 mg), z nawracającą/oporną na leczenie postacią AML, wykazał odpowiedź od cyklu 2, z utrzymującą się białaczką skóry, która całkowicie ustąpiła w cyklu 7, w następstwie czego uzyskano odpowiedź całkowitą. Pacjent ten był uprzednio oporny na leczenie z zastosowaniem venetoclaxu w połączeniu ze środkami hipometylującymi (ang. hypomethylating agents, HMA), co charakteryzuje populację pacjentów o złym rokowaniu.

Ponadto w ramach prezentacji ustnej zostaną omówione dane przedkliniczne, pokazujące mechanizm działania RVU120, który jest spójny i tłumaczy pierwsze sygnały efektywności obserwowane u pacjentów z AML i MDS, w trwającym badaniu klinicznym. Badania przedkliniczne wykazały wysoką efektywność związku, która objawia się całkowitymi regresjami w modelach zwierzęcych AML. W eksperymentach tych obserwowano również odnowę normalnego układu krwiotwórczego, co jest również celem w terapii AML. Prezentowane dane wykazały szczególnie duży potencjał RVU120 w kierunku różnicowania erytroidalnego w komórkach macierzystych szpiku, które transformowano nowotworowo. Prezentowany mechanizm może korzystnie wpływać na hamowanie niedokrwistości, która jest jednym z najtrudniejszych wyzwań klinicznych w skutecznym leczeniu AML i MDS.

„Cieszymy się widząc wstępne oznaki skuteczności klinicznej RVU120 u pacjentów z AML i HR-MDS, którzy uprzednio byli leczeni wieloma innymi terapiami. Ta grupa pacjentów miała złe rokowania przed podaniem RVU120, dlatego też zakładamy, że RVU120 może mieć zastosowanie jako skuteczna terapia w obszarach, w których obecnie brakuje dostatecznych metod leczenia. Przełożenie różnicowania erytroidów in vitro na potencjalną odpowiedź erytroidalną u pacjentów jest wyjątkową korzyścią kliniczną, ze względu na to, że ta grupa pacjentów będzie wymagać wówczas mniejszej ilości transfuzji czerwonych krwinek” – komentuje dr n. med. Setareh Shamsili, Dyrektor ds. Medycznych, Wiceprezes Zarządu w Ryvu Therapeutics.

Prezentacja ustna: “RVU120/SEL120 CDK8/19 inhibitor – a drug candidate for the treatment of MDS can induce erythroid differentiation in transformed CD34+ hematopoietic progenitor cells” (S164)

  • Numer prezentacji: p412-5
  • Data i godzina: nagranie prezentacji jest już dostępne na stronie konferencji, natomiast sesja pytań i odpowiedzi odbędzie się na żywo w środę, 16 czerwca (13:00 – 13:45 CEST)

Prezentacja posterowa: CLI120-001 Phase1b Study of SEL120/RVU120 in patients with AML or High Risk MDS: Preliminary clinical and PK results from initial dose escalation cohorts” (EP480)

  • Numer abstraktu: EP480

 

SEL24/MEN1703: doustny, dualny inhibitor PIM/FLT3

Poster prezentujący wyniki badania typu „first-in-human” związku SEL24 (MEN1703) prowadzonego w ramach badania klinicznego DIAMOND-01 przez partnera Ryvu, Grupę Menarini, przedstawia cztery obiektywne odpowiedzi na etapie eskalacji dawki (n=25) oraz na etapie ekspansji kohorty (n=23) u pacjentów z ostrą białaczką szpikową, w tym 3 z tych 4 pacjentów posiada mutację IDH. Warto zauważyć, że 3 z 5 pacjentów cierpiących na ostrą białaczkę szpikową z mutacjami IDH leczonych dawkami na poziomie 75-125 mg osiągnęło odpowiedź całkowitą (CR) lub odpowiedź całkowitą z niepełną regeneracją hematologiczną (CRi). Co istotne odpowiedź osiągnięto u pacjenta, u którego uprzednio doszło do nawrotu choroby po podaniu leku enasidenib, będącego inhibitorem IDH. Ponadto pacjent z mutacją IDH1 uzyskał odpowiedź całkowitą z niepełną regeneracją hematologiczną (CRi) oraz przeszedł allogeniczny przeszczep hematopoetycznych komórek macierzystych (HSCT).

SEL24 (MEN1703) w wyznaczonej dawce rekomendowanej (n=30) 125 mg na dobę, wykazał korzystny profil bezpieczeństwa. Większość zdarzeń niepożądanych stopnia 3 lub zdarzenia niepożądane zaistniałe w trakcie leczenia (ang. treatment emergent adverse events, TEAE) miały charakter hematologiczny lub zakaźny.

Wyniki badań otwierają drogę do dalszego rozwoju związku w nowej, genetycznie określonej populacji pacjentów z mutacjami IDH1/2.

Jesteśmy zadowoleni, że możemy podzielić się obiecującymi wynikami z badania SEL24 (MEN1703) w leczeniu pacjentów z ostrą białaczką szpikową” – komentuje Dirk Laurent, Global Therapeutic Area Head – Oncology w Menarini Ricerche, w dziale badawczo-rozwojowym Grupy Menarini. “Wyniki badań, które przedstawiliśmy w formie prezentacji posterowych podczas konferencji EHA oraz ASCO stanowią silną przesłankę do kontynuacji prac nad rozwojem klinicznym SEL24 (MEN1703), w tym możliwości skupienia się na molekularnie zdefiniowanej podgrupie pacjentów, a mianowicie na pacjentach z ostrą białaczką szpikową z mutacjami IDH. To osiągnięcie odzwierciedla nasze stałe zaangażowanie w poprawę warunków życia pacjentów z trudnymi do leczenia nowotworami, a także podkreśla wartość naszego podejścia w postaci onkologii precyzyjnej.

Prezentacja posterowa: “Results from DIAMOND-01 (CLI24-001) TRIAL: First in Human Study of SEL24/MEN1703, a Dual PIM/FLT3 Kinase Inhibitor, in Patients with Acute Myeloid Leukemia” (EP455)

  • Numer abstraktu: EP455

 

Wszystkie prezentowane abstrakty są dostępne on-line i mogą być pobrane ze strony internetowej konferencji: https://eha2021.ehaweb.org/.

 

W piątek, 11 czerwca o godzinie 13:00 CEST (7:00 ET), Ryvu Therapeutics zorganizuje telekonferencję, podczas której omówione zostaną wyniki badań klinicznych i przedklinicznych projektów Spółki zaprezentowane podczas konferencji EHA 2021.
Zapraszamy do rejestracji: live.ryvu.com.

 

O RVU120 (SEL120)

RVU120 (SEL120) jest odkrytym i rozwiniętym przez Ryvu Therapeutics, selektywnym, pierwszym w swojej klasie inhibitorem CDK8/CDK19, który wykazał się skutecznością działania w nowotworach onko-hematologicznych, jak i w modelach in vitro oraz in vivo w wielu rodzajach guzów litych. Obecnie trwają badania fazy I (first-in-human) dla RVU120 (SEL120) w nawrotowej lub opornej na leczenie ostrej białaczce szpikowej (AML) lub zespole mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (HR-MDS), dla których prowadzona jest rekrutacja pacjentów w pięciu ośrodkach w Stanach Zjednoczonych (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04021368).

Aktualne wyniki badań translacyjnych RVU120 (SEL120) sugerują, iż związek ten jest szczególnie aktywny w przypadku niezróżnicowanych nowotworów charakteryzujących się podwyższoną ekspresją STAT5. Podanie RVU120 (SEL120) w dobrze tolerowanych dawkach w modelach heteroprzeszczepów pochodzących od ortotopowego pacjenta z AML zmniejszyło rozmiar guza do poziomu niewykrywalnego we krwi obwodowej, zmniejszyło powiększoną śledzionę i spowodowało częściową regenerację szpiku kostnego, zapewniając tym samym mocne uzasadnienie dla rozwoju klinicznego RVU120 (SEL120) w leczeniu ostrej białaczki szpikowej i potencjalnie innych nowotworów hematologicznych. Ponadto RVU120 (SEL120) wykazał skuteczność jako monoterapia w wielu modelach guzów litych.

28 maja 2021 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL), jak i Niezależna Komisja Bioetyczna wyraziły zgodę na przeprowadzenie w Polsce badania fazy I/II z zastosowaniem pojedynczego leku, prowadzone metodą otwartej próby, oceniające bezpieczeństwo i skuteczność cząsteczki RVU120 (SEL120) u pacjentów z nawrotowymi lub opornymi na leczenie, przerzutowymi lub zaawansowanymi guzami litymi.

25 marca 2020 r. amerykański regulator – FDA (ang. Food and Drug Administration) przyznał RVU120 (SEL120) możliwość uzyskania statusu leku sierocego (ang. Orphan Drug Designation, ODD) w leczeniu pacjentów z ostrą białaczką szpikową.

7 kwietnia 2021 r. amerykańska agencja FDA częściowo wstrzymała (ang. partial clinical hold) badanie kliniczne fazy Ib RVU120 (SEL120) u pacjentów z nawrotową/oporną na leczenie postacią ostrej białaczki szpikowej (AML) i zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (HR-MDS). Pacjenci, którzy obecnie przyjmują RVU120, mogą kontynuować leczenie. Ryvu ściśle współpracuje z agencją starając się o jak najszybsze wznowienie badania klinicznego.

RVU120 (SEL120) został opracowany przez naukowców Ryvu Therapeutics i otrzymał wsparcie od Leukemia & Lymphoma Society Therapy Acceleration Program® (TAP), będącej strategiczną inicjatywą polegającą na bezpośrednim partnerstwie z innowacyjnymi firmami biotechnologicznymi i wiodącymi instytucjami badawczymi w celu przyśpieszenia rozwoju obiecujących nowych terapii nowotworów hematologicznych. Więcej informacji: https://www.lls.org/therapy-acceleration-program.

 

O SEL24 (MEN1703)

SEL24 (MEN1703), pierwszy w swojej klasie, doustny, inhibitor kinaz PIM/FLT3 odkryty przez Ryvu Therapeutics, aktualnie rozwijany na mocy wyłącznej licencji przez Grupę Menarini. Związek SEL24 (MEN1703) jest rozwijany w ramach badania klinicznego DIAMOND-01 (CLI24-001; identyfikator Clinical Trials.gov NCT03008187) typu „first-in-human” fazy I/II na etapie eskalacji dawki i ekspansji kohorty. SEL24 (MEN1703) jest obecnie badany w zastosowaniu w postaci monoterapii u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML).

Na etapie eskalacji dawki w badaniu DIAMOND-01, związek SEL24 (MEN1703) wykazał dopuszczalny profil bezpieczeństwa, aż do rekomendowanej dawki na poziomie 125 mg na dobę. W badaniu wykazano wstępne oznaki aktywności w monoterapii przeciwbiałaczkowej, zwłaszcza u pacjentów z ostrą postacią białaczki szpikowej z mutacją IDH. Wyniki te uzasadniają dalsze badania nad rozwojem klinicznym SEL24 (MEN1703) w AML, w tym potencjału do skupienia się na molekularnie zdefiniowanej podgrupie pacjentów.