Ryvu Therapeutics podsumowuje osiągnięcia trzeciego kwartału 2020 r.

Kraków, Polska – 19 listopada 2020 – Ryvu Therapeutics S.A. [ticker: RVU], jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie działająca w obszarze odkrywania i rozwoju nowych terapii onkologicznych, zaraportowała wzrost przychodów do wartości 30,0 mln PLN – w tym 15,2 mln PLN z umów partneringowych. W samym trzecim kwartale przychody wyniosły 5,5 mln PLN. Spółka podsumowała postępy w projektach naukowych, kluczowe działania i wydarzenia mające miejsce w raportowanym okresie.

Obecny rok jest jednym z najbardziej intensywnych w naszej historii, taki też był trzeci kwartał. W ramach realizacji celów strategicznych przeprowadziliśmy z sukcesem emisję akcji serii I, z której pozyskaliśmy 143 mln PLN, co potwierdziło uznanie inwestorów giełdowych dla naszej wizji rozwoju Spółki.

Związek SEL24/MEN1703 został podany pierwszym pacjentom w Europie i Stanach Zjednoczonych w ramach trwającego badania fazy II, co stanowi kolejny kluczowy etap rozwoju klinicznego.

Dla naszego flagowego programu SEL120, do którego posiadamy pełnię praw, badania kliniczne fazy Ib dla SEL120 we wskazaniu AML/MDS trwały w sześciu aktywnych ośrodkach w USA.

W celu dywersyfikacji ryzyka związanego z przerwami w rekrutacji, w sierpniu 2020 r. zdecydowaliśmy o rozpoczęciu badań w Europie, z uwzględnieniem ośrodków w Polsce. Akceptację centralnej komisji etycznej w pierwszym europejskim kraju uzyskaliśmy we wrześniu 2020 r.

We wrześniu br. rozpoczęliśmy również projektowanie i przygotowania do fazy I/II badania klinicznego dla SEL120 we wskazaniach w guzach litych. Rozpoczęcie badania spodziewane jest na początek 2021 roku.

Zakończyliśmy przeprowadzkę do naszej nowej siedziby i aktywnie uczestniczymy w licznych wirtualnych konferencjach naukowych oraz biznesowych. Jednocześnie, podejmujemy liczne działania zmniejszające wpływ COVID-19 na prowadzenie przez nas prac badawczych. Wprowadziliśmy najwyższe standardy sanitarne oraz działania prewencyjne mające na celu ochronę naszych pracowników i dbałość o ciągłość prowadzonych projektów. To był kolejny dobry okres w historii naszej firmy – komentuje Paweł Przewięźlikowski, założyciel, największy akcjonariusz i prezes zarządu Ryvu Therapeutics.

 

Najważniejsze osiągnięcia w trzecim kwartale 2020 r.

  • 22 lipca Ryvu Therapeutics – w ramach oferty publicznej skierowanej do polskich i zagranicznych inwestorów – z sukcesem uplasowało wszystkie z 2.384.245 oferowanych akcji serii I po cenie emisyjnej wynoszącej 60 PLN. Spółka pozyskała od inwestorów ponad 143 mln PLN. Zgodnie z celami emisji środki będą przeznaczone przede wszystkim na prowadzone programy badawczo-rozwojowe.
  • W lipcu Spółka zakończyła przeprowadzkę do nowej siedziby – Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków. W tym nowoczesnym budynku znajduje się szereg laboratoriów w tym: chemii medycznej, biochemii, biologii komórkowej i molekularnej, a także chemii analitycznej. W Centrum może pracować docelowo nawet 300 pracowników. Nowy obiekt znajduje się przy ulicy nazwanej imieniem doktora Leona Henryka Sternbacha, absolwenta Uniwersytetu Jagiellońskiego, który odkrył Vallium, najczęściej przepisywany lek w historii przemysłu farmaceutycznego.
  • 15 września Grupa Menarini poinformowała o podaniu SEL24/MEN1703 pierwszemu pacjentowi w europejskim ośrodku klinicznym, w ramach trwającego badania klinicznego fazy II prowadzonego u pacjentów z ostrą białaczką szpikową. Zgodnie z informacją uzyskaną od Menarini, pacjent otrzymał dawkę w ramach rozpoczęcia etapu ekspansji kohorty, po ukończeniu etapu eskalacji dawki.

 

Najważniejsze wydarzenia w Q4 2020 r. do momentu publikacji raportu

  • 12 października, w związku z ukończeniem budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego Emitenta, w Rejestrze Przedsiębiorców KRS została zarejestrowana zmiana adresu siedziby Spółki na: ul. Leona Henryka Sternbacha 2, 30-394 Kraków.
  • 20 października Zarząd podjął decyzję o rewizji portfolio projektów przedklinicznych Spółki. W konsekwencji Spółka zdecydowała o zakończeniu projektu rozwoju dualnego antagonisty receptorów adenozynowych (A2A/A2B) oraz projektu w obszarze syntetycznej letalności (SMARCA2). Powyższa decyzja została podjęta po analizie wyników naukowych badań własnych i konkurencji oraz aktualnego i spodziewanego otoczenia konkurencyjnego w ww. wskazaniach. Decyzja pozwoli na koncentrację zasobów finansowych i osobowych na SEL120, będącym w I fazie badań klinicznych, jak również rozwoju portfolio projektów przedklinicznych, w tym nowych celów białkowych w obszarze syntetycznej letalności.

 

Konferencje i kongresy naukowe

Najważniejszym wydarzeniem naukowym trzeciego kwartału była akceptacja abstraktu dotyczącego posteru jaki został zaprezentowany podczas konferencji SITC 2020 w dniach 11-14 listopada 2020 r. przedstawiającego wyniki programu małocząsteczkowych agonistów ścieżki STING, pt. „Development of improved small molecule STING agonists suitable for systemic administration”.

Poza powyższym, Spółka uczestniczyła w Q3 2020 r. również w następujących konferencjach:

H.C. Wainwright & Co. 22nd Annual Global Investment Conference, Erste Group Innovation Conference 2020, Trigon Investor Week, The Finest CEElection Investor Conference by Erste Group oraz jednym z wiodących cyklicznych wydarzeń w biotechnologii – BIO-Europe 2020.

 

Wyniki finansowe Q3 2020 r. wg MSSF

W okresie pierwszych trzech kwartałów br. Ryvu Therapeutics wypracowało 30,0 mln PLN przychodów, co stanowi 16% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. W raportowanym okresie Spółka uzyskała 15,2 mln PLN przychodów z tytułu umów partneringowych (3,2 mln PLN w Q3 YTD 2019 r.). Przychody ze sprzedaży w Q3 2020 wyniosły 5,5 mln PLN, co było wartością niższą o 32% w porównaniu do 8,1 mln PLN a trzecim kwartale 2019 r. Wpływ na spadek kwartalnych przychodów miał niższa wartość otrzymanych grantów i przychodów z umów partneringowych.

Koszty operacyjne związane głównie z wydatkami na badania i rozwój nad nowymi kandydatami na leki wyniosły w okresie III kwartałów 2020 r. 54,2 mln PLN wobec 60,1 mln PLN w analogicznym okresie przed rokiem. Strata operacyjna zmniejszyła się do 24,2 mln PLN wobec 34,3 mln PLN w Q3 YTD 2020.

W trzecim kwartale 2020 r. koszty operacyjne Spółki wyniosły 17,9 mln PLN wobec 21,5 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego. Strata operacyjna w Q3 2020 zmniejszyła się do 12,4 mln PLN wobec 13,3 mln PLN w Q3 2019 r.

Na koniec września 2020 środki pieniężne i ekwiwalenty wyniosły 164,2 mln PLN, zaś na dzień 12 listopada 2020 r. 151,8 mln PLN – spadek wynika głównie z kosztów działalności i wydatków inwestycyjnych.