Ryvu Therapeutics z umową na dofinansowanie prac nad projektem z obszaru syntetycznej letalności

Kraków, Polska – 21 lutego 2020 – Ryvu Therapeutics zawarło umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na dofinansowanie projektu „Rozwój terapii celowanych opartych na mechanizmie syntetycznej letalności w onkologii” na kwotę ponad 32,7 mln złotych. Prace, które Spółka już prowadzi mają zaowocować wyłonieniem kandydata na lek na etapie I fazy klinicznej, skierowanego na nowotwory, w terapii których aktualne metody leczenia są wysoce nieskuteczne.

Wartość całkowita netto projektu to ponad 55,4 mln zł, a realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na okres listopad 2019 – grudzień 2023. NCBiR przyznało Spółce dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 „Szybka Ścieżka”. Projekt otrzymał najwyższą ocenę na liście rankingowej.

Ryvu Therapeutics tym samym będzie kontynuowało rozpoczęte wcześniej badania nad wybranymi celami z obszaru syntetycznej letalności, które potwierdziły ich wysoki potencjał terapeutyczny, co było jednocześnie przesłanką do złożenia wniosku do NCBiR.

Celem prac prowadzonych w projekcie jest wyłonienie kandydata na lek na etapie I fazy klinicznej o mechanizmie działania opartym na zjawisku syntetycznej letalności. Jego istota polega na obserwacji, że jednoczesne mutacje niektórych par genów mogą prowadzić do śmierci komórki, podczas gdy uszkodzenie każdego osobno nie wywołuje efektu letalnego (śmiertelnego). Fundamentem obranej strategii jest wykazywanie przez lek efektywności przeciwnowotworowej wyłącznie w obecności mutacji, wywołując zespół cech śmiertelnych dla komórek nowotworowych (syntetycznie letalnych). Wskazaniem terapeutycznym będą wybrane nowotwory, w których aktualne metody leczenia są wysoce nieskuteczne.

Rozwijamy projekty celujące w genetycznie określone typy nowotworów, które ze względu na rodzaj mutacji nie były uwzględnione w typowych strategiach racjonalnego rozwoju leków – opowiada dr Krzysztof Brzózka, dyrektor ds. naukowych i wiceprezes Ryvu Therapeutics. Zjawisko syntetycznej letalności jest bardzo obiecującą strategią terapeutyczną, która ze względu na swą charakterystykę i selektywny mechanizm działania daje szansę na stworzenie skutecznej terapii dla pacjentów ze ściśle określonymi mutacjami opornych na leczenie standardowymi podejściami”.

Analiza publicznie dostępnych oraz komercyjnych baz danych wykazała, iż małocząsteczkowe związki rozwijane przez Ryvu, dla których prace są aktualnie najbardziej zaawansowane, nie mają bezpośredniej konkurencji. Dzięki realizacji projektu Spółka wprowadzi do badań klinicznych potencjalny lek i zabezpieczy prawa do własności intelektualnej za pomocą zgłoszeń patentowych.

***

O Ryvu Therapeutics

Ryvu Therapeutics jest polską firmą biotechnologiczną rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita), obecnie zatrudnia 150 naukowców, z których 80 posiada stopień naukowy doktora. Główna siedziba Spółki znajduje się w Krakowie.

Ryvu rozwija innowacyjne terapie w obszarach, w których brakuje dostatecznych metod leczenia nowotworów. W Ryvu bogata wiedza naukowa łączy się z efektywnym i nowoczesnym zarządzaniem projektami badawczymi. Najbardziej zaawansowanym projektem Spółki, do którego posiada pełnię praw jest SEL120, pierwszy w swojej klasie, małocząsteczkowy inhibitor CDK8, znajdujący się obecnie w fazie 1 badania klinicznego u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML) lub zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (HR-MDS). Drugim klinicznym projektem jest SEL24/MEN1703, dualny inhibitor kinaz PIM/FLT3, będący w fazie I/II badań klinicznych u pacjentów z oporną postacią ostrej białaczki szpikowej (AML). Na mocy zawartej umowy licencyjnej projekt jest obecnie rozwijany przez włoską Grupę Menarini. Pozostałe projekty Ryvu, rozwijane w ramach prowadzonej platformy badawczo-rozwojowej, skupiają się na nowych celach onkologicznych w obszarze inhibitorów kinaz, syntetycznej letalności, immunoonkologii oraz metabolizmu i immunometabolizmu nowotworów.

Ryvu Therapeutics (RVU) jest notowane na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Więcej informacji:
Andrzej Szurek | InnerValue Investor Relations
+48 504 317 545
[email protected]
Natalia Baranowska (corporate)
+48 784 069 418
na[email protected]