Zgłoszenie przez akcjonariusza Selvita S.A. projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 sierpnia 2017 roku