Zawarcie istotnych umów przez Selvita S.A. oraz spółkę od niej zależną tj. BioCentrum sp. z o.o.