Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2015 i 2016