Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A.