Raport skonsolidowany Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2017