Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J