Ryvu Therapeutics prezentuje dane kliniczne i przedkliniczne dla programu RVU120 podczas Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego (EHA) 2024

 • W badaniu fazy I CLI120-001, RVU120 wykazuje obiecującą aktywność kliniczną u pacjentów z nawrotową/oporną ostrą białaczką szpikową (ang. relapsed/refractory acute myeloid leukemia, r/r AML) i zespołami mielodysplastycznymi wysokiego ryzyka (high-risk myelodysplastic syndromes, HR-MDS). Najsilniejsze dowody korzyści klinicznych zaobserwowano u pacjentów z mutacjami NPM1 i DNMT3A, w tym całkowita odpowiedź (CR) oraz w 3 całkowite odpowiedzi w szpiku (ang. marrow CR; mCR) u pacjentów z HR-MDS.
 • Dane przedkliniczne zdecydowanie potwierdzają potencjał terapeutyczny RVU120 w połączeniu z wenetoklaksem u pacjentów z nawrotową/ostrą białaczką szpikową (r/r AML).
 • Najnowsze dane dotyczące efektywności w modelach zwłóknienia szpiku kostnego (ang. myelofibrosis, MF) dowodzą, że RVU120 działa synergistycznie zarówno z inhibitorami JAK, a także inhibitorem BET – pelabresybem. Dane te znacząco rozszerzają możliwości terapeutycznego zastosowania RVU120 u pacjentów z MF. W oparciu o przekonujące wyniki przedkliniczne, Ryvu planuje rozpoczęcie badania klinicznego POTAMI-61 (NCT06397313).
 • Spółka zaprasza na webinar poświęcony omówieniu najnowszych wyników programu RVU120. Spotkanie odbędzie się 14 czerwca o godzinie 9:30. Rejestracja dostępna jest pod adresem: https://ryvu.clickmeeting.com/ryvu-eha-2024-results

Ryvu Therapeutics S.A. (GPW: RVU), firma biotechnologiczna, której misją jest odkrywanie i rozwój nowych terapii z obszaru onkologii, przedstawiła dane kliniczne oraz przedkliniczne dla programu RVU120. Dane będą prezentowane w dniach 13 – 16 czerwca podczas dorocznego Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego (EHA), odbywającego się w tym roku w Madrycie.

“Jesteśmy podekscytowani kolejną możliwością podzielenia się naszymi postępami w badaniach i rozwoju klinicznym RVU120, podkreślając jego znaczący potencjał w zaspokajaniu potrzeb terapeutycznych w hematologii.” – powiedział dr Hendrik Nogai, Dyrektor ds. Medycznych Ryvu Therapeutics. „Jesteśmy dumni z pomyślnego rozpoczęcia naszych badań fazy II.  Motywujące jest to, że pierwsze wyniki bezpieczeństwa RVU120 w skojarzeniu z wenetoklaksem są korzystne, co pozwala nam kontynuować badanie synergii RVU120 i wenetoklaksu u pacjentów. Oprócz AML i HR-MDS intensywnie pracujemy nad nowymi strategiami terapeutycznymi dla pacjentów z nowotworami mieloproliferacyjnymi. W nadchodzących miesiącach spodziewamy się wzrostu liczby rekrutowanych pacjentów i odczytu danych z prowadzonych badań. Niezmiennie jesteśmy zaangażowani w opracowywanie innowacyjnych terapii, które mogą zaoferować realną poprawę rokowań dla pacjentów w potrzebie.” – komentuje dr Nogai.

 

Szczegóły prezentacji:

 

Tytuł posteru: RVU120, a first-in-class CDK8 inhibitor for the treatment of relapsed/refractory AML and high-risk MDS: preliminary results from two ongoing studies.

Numer posteru: P600

Dostępność: Piątek, 14 czerwca (9:00 CET – dostępny na platformie EHA online, 18:00 CET – rozpoczęcie sesji posterowej).

Na posterze prezentowane są zaktualizowane dane z badania fazy I dla 30 pacjentów, którzy mogli zostać ocenieni, spośród łącznie 38 pacjentów, którym podano związek.

 • W badaniu pierwszej fazy CLI120-001 (RIVER-51) u pacjentów z nawrotową i lekooporną chorobą AML i HR-MDS zaobserwowano kliniczne korzyści podania RVU120. Dowody na skuteczność związku obserwowano szczególnie wśród chorych na AML z mutacjami NPM1, DNMT3A (w tym 1 CR) oraz w HR-MDS (w tym 3 przypadki mCR). Zaobserwowano również przypadki poprawy hematologicznej oraz dodatkowe przypadki znaczącej redukcji blastów.
 • Zaraportowano rekrutację pierwszych pacjentów z r/r AML oraz HR-MDS w badaniu fazy II RIVER-52. W momencie składania posteru, dane dotyczące efektywności terapeutycznej nie były jeszcze dostępne.
 • Dodatkowi pacjenci włączeni do badań RIVER-51 oraz RIVER-52 potwierdzają korzystny profil bezpieczeństwa dla rekomendowanej dawki RVU120 250mg, podawanej co drugi dzień. Najczęstsze działania niepożądane to objawy ze strony układu pokarmowego – łagodne i o średnim nasileniu.

Tytuł posteru: Synergistic potential of RVU120, a first-in-class CDK8/CDK19 inhibitor, with venetoclax in AML: preclinical and initial clinical insights.

Numer posteru: P525

Dostępność: Piątek, 14 czerwca (9:00 CET – dostępny na platformie EHA online, 18:00 CET – rozpoczęcie sesji posterowej).

 • Zaprezentowano wyniki pokazujące mechanizm synergistycznego działania RVU120 z wenetoklaksem.
 • RVU120 w skojarzeniu z wenetoklaksem prowadzi do zależnej od kaspaz degradacji anty-apoptotycznego białka MCL-1. Dodatkowo, obserwowano zahamowanie ekspresji genów prozapalnych oraz onkogennych ścieżek sygnałowych w AML.
 • Synergistyczne działanie RVU120 i wenetoklaksu wywołuje cytotoksyczne i różnicujące efekty na białaczkowe komórki macierzyste w modelach odzwierciedlających hierarchiczną strukturę choroby.
 • Mechanizm działania oparty na obniżaniu poziomu MCL-1 oraz zwalczaniu komórek macierzystych, może być skuteczną strategią terapeutyczną w pierwszej linii leczenia AML, jak również w chorobie nawrotowej i lekoopornej.
 • Wstępne dane z toczącego się badania klinicznego RIVER-81 wskazują, że na początkowym poziomie dawki, kombinacja RVU120 oraz wenetoklaksu jest dobrze tolerowana u pacjentów z r/r AML. Obecnie trwa rekrutacja pacjentów do kohorty 2.

 

Tytuł posteru:CDK8/19 Inhibition: A Promising Therapeutic Strategy in Myeloproliferative Neoplasms.

Numer posteru: P1018

Dostępność: Piątek, 14 czerwca (9:00 CET – dostępny na platformie EHA online, 18:00 CET – rozpoczęcie sesji posterowej).

 • Zaobserwowano bardzo skuteczną redukcję objawów związanych z zespołami mieloproliferacyjnymi po zastosowaniu RVU120 jako monoterapii, jak również w skojarzeniu z ruksolitynibem (RUX), w mysich modelach choroby.
 • Wykazano silne synergistyczne działanie RVU120 w połączniu z inhibitorami kinazy JAK jako klasą oraz inhibitorem BET – pelabresybem. Odkrycia te otwierają nowe możliwości terapeutycznego zastosowania RVU120 w leczeniu zespołów mieloproliferacyjnych, w tym mielofibrozy.
 • Mechanizm synergistycznego działania RVU120 z ruksolitynibem związany jest z hamowaniem ekspresji genów ścieżki sygnałowej JAK/STAT oraz genów prozapalnych.
 • Na podstawie przekonujących wyników przedklinicznych, Ryvu uruchamia nowe badanie kliniczne POTAMI-61 (NCT06397313), którego celem jest ocena skuteczności terapeutycznej RVU120 u pacjentów z MF, zarówno jako monoterapii, jak również w kojarzeniu z RUX.

 

Webinar poświęcony projektom realizowanym w ramach programu RVU120

Spółka zaprasza na webinar, w którym omówione zostaną najnowsze dane programu RVU120. Spotkanie odbędzie się 14 czerwca o godzinie 9:30. Rejestracja dostępna jest pod adresem: https://ryvu.clickmeeting.com/ryvu-eha-2024-results