Ryvu informuje o podaniu RVU120 jako monoterapii pierwszemu pacjentowi w ramach badania klinicznego fazy II RIVER-52 w leczeniu r/r AML i HR-MDS

Ryvu Therapeutics S.A. (GPW: RVU), firma biotechnologiczna, której misją jest odkrywanie i rozwój nowych terapii z obszaru onkologii, poinformowała o podaniu pierwszemu pacjentowi leku RVU120 jako monoterapii, w ramach badania klinicznego fazy II w leczeniu nawrotowej/opornej ostrej białaczki szpikowej (ang. relapsed/refractory acute myeloid leukemia, r/r AML) i zespołów mielodysplastycznych wysokiego ryzyka (high-risk myelodysplastic syndromes, HR-MDS) – badanie RIVER-52.

  • Głównym celem badania RIVER-52 będzie ocena bezpieczeństwa i skuteczności RVU120 w szerszej populacji pacjentów w genetycznie zdefiniowanych podtypach AML, w tym z mutacjami NPM1, a także u pacjentów z HR-MDS. Badanie zostanie przeprowadzone w dawce 250 mg podawanej co drugi dzień (ang. Every Other Day; EOD), wyznaczonej w badaniu klinicznym fazy Ib, w którym zaobserwowano liczne oznaki aktywności klinicznej.
  • W początkowym etapie, badanie RIVER-52 będzie prowadzone w ośrodkach klinicznych w Polsce i we Włoszech. Docelowo, planowane jest rozszerzenie badania na inne kraje Unii Europejskiej (UE) oraz kraje spoza UE, obejmując do 80 ośrodków klinicznych na całym świecie. Przewiduje się, że udział w badaniu weźmie maksymalnie ok. 140 pacjentów.
  • Badanie RIVER-52 stanowi istotny element planu rozwoju RVU120, który został zaprezentowany w październiku 2023 r. i jest realizowany w ramach finansowania Ryvu, zabezpieczonego do Q1 2026.
  • W H1 2024 Ryvu planuje rozpoczęcie czterech badań klinicznych fazy II dla RVU120 u pacjentów z r/r AML, HR-MDS, LR-MDS oraz mielofibrozą. Do końca 2024 r., Ryvu zakłada włączenie w ramach wspomnianych badań ponad 100 pacjentów. Na podstawie wyników tych badań, Ryvu zamierza w Q1 2025 określić priorytety dalszego rozwoju RVU120. Badania kliniczne, prowadzone w różnych wskazaniach hematologicznych oraz opcjach terapeutycznych (monoterapia i terapia skojarzona), wzbogacą globalną bazę danych dotyczących bezpieczeństwa RVU120, co jest niezbędne dla ewentualnych przyszłych zatwierdzeń regulacyjnych.

 

RVU120 to opracowany przez Ryvu, selektywny, pierwszy w swojej klasie dualny inhibitor kinaz CDK8/19. Monoterapia RVU120 wykazała aktywność kliniczną w badaniu fazy Ib, w którym 50% ocenianych pacjentów z nawrotową/oporną na leczenie ostrą białaczką szpikową (r/r AML) lub zespołami mielodysplastycznymi wysokiego ryzyka (HR-MDS) osiągnęło korzyści kliniczne, w tym całkowitą odpowiedź, stan morfologicznie wolny od białaczki, stan umożliwiający wykonanie przeszczepu szpiku kostnego, dwuletnią stabilizację choroby, częste, klinicznie istotne redukcje komórek blastycznych, poprawy hematologiczne, jak również redukcję zwłóknienia szpiku kostnego.

Dr Hendrik Nogai, członek zarządu i dyrektor ds. medycznych, powiedział:

– Zgodnie z planami rozwoju przedstawionymi w ubiegłym roku, mamy przyjemność ogłosić rozpoczęcie kolejnego badania fazy II RVU120. Bazując na korzystnym profilu bezpieczeństwa oraz zaobserwowanych oznakach aktywności klinicznej w badaniu fazy Ib u pacjentów z r/r AML lub HR-MDS, pozostajemy liderem w rozwoju pierwszych w swojej klasie inhibitorów CDK8/19. Badanie RIVER-52 stanowi znaczący krok do realizacji naszego celu, którym jest skuteczne leczenie wielu chorób hematologicznych oraz zapewnienie opcji terapeutycznych dla pacjentów z określonymi potrzebami medycznymi.

Dr Kamil Sitarz, członek zarządu i dyrektor ds. operacyjnych, powiedział:

– Dążymy do maksymalizacji efektywnej rekrutacji pacjentów i zapewnienia terminowej realizacji badania RIVER-52 poprzez aktywację do 80 ośrodków klinicznych na całym świecie oraz skupienie się na globalnej działalności operacyjnej. Działania te przybliżą RVU120 do potencjalnej szybkiej ścieżki zatwierdzenia regulacyjnego leku.

 

RIVER-52 to wieloośrodkowe, otwarte badanie kliniczne, którego celem jest ocena działania RVU120 w leczeniu dorosłych pacjentów z r/r AML i HR-MDS, którzy nie mają dostępu do alternatywnych opcji terapeutycznych. Celem badania jest ocena bezpieczeństwa, tolerancji, skuteczności przeciwnowotworowej, farmakokinetyki (PK) i farmakodynamiki (PD) RVU120 jako monoterapii, w wyżej wymienionych populacjach pacjentów.

Badanie składa się z dwóch części. Pierwsza z nich ma na celu ocenę skuteczności przeciwnowotworowej u pacjentów w genetycznie zdefiniowanych podtypach AML, w tym z mutacjami NPM1, oraz u pacjentów z HR-MDS. W oparciu o wyniki części pierwszej, w części drugiej badania ocenione zostaną bezpieczeństwo, tolerancja i skuteczność przeciwnowotworowa w większej grupie pacjentów, w podtypach genetycznych, które wykazują najwyższą wrażliwość na działanie RVU120.

Po złożeniu wniosku o pozwolenie na przeprowadzenie badania klinicznego, zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej dotyczącym Badań Klinicznych (EU-CTR) 536/2014, badanie RIVER-52 otrzymało zgodę od właściwych organów regulacyjnych w Polsce i we Włoszech, a także uzyskało pozytywne opinie odpowiednich Komisji Bioetycznych, umożliwiając rejestrację pacjentów w obu krajach. Jednocześnie trwają działania związane z aktywacją badania w innych krajach UE oraz poza UE.

RIVER-52 jest drugim z czterech badań klinicznych fazy II RVU120, których rozpoczęcie jest zaplanowane na H1 2024 roku. Niezależnie od badania RIVER-52, Ryvu rozpoczęło już badanie RIVER-81, oceniające RVU120 w skojarzeniu z wenetoklaksem w leczeniu pacjentów z r/r AML. W dalszych planach znajduje się także rozpoczęcie badania REMARK, prowadzonego jako tzw. badanie inicjowane przez badacza, oceniające RVU120 jako monoterapię w leczeniu pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi niskiego ryzyka (ang. low-risk myelodysplastic syndromes, LR-MDS), oraz badania POTAMI-61, oceniającego RVU120 zarówno jako monoterapię, jak i w terapii skojarzonej w leczeniu pacjentów z mielofibrozą (ang. myelofibrosis, MF).