FDA zezwala Ryvu Therapeutics na wznowienie częściowo zawieszonego badania klinicznego fazy Ib RVU120 (SEL120) w ostrej białaczce szpikowej i zespole mielodysplastycznym

Kraków, Polska – 14 lipca 2021 – Ryvu Therapeutics S.A. (GPW:RVU), firma biotechnologiczna, której misją jest odkrywanie i rozwój nowych terapii onkologicznych, poinformowała o uzyskaniu zgody od amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration, FDA) na wznowienie częściowo zawieszonego badania klinicznego (ang. partial clinical hold) fazy Ib eskalacji dawki RVU120 (znanego również jako SEL120) u pacjentów z nawrotową/oporną ostrą białaczką szpikową (AML) i zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (HR-MDS), które prowadzone jest w Stanach Zjednoczonych. O częściowym zawieszeniu badania klinicznego Spółka informowała 8 kwietnia 2021 r.

„Jesteśmy wdzięczni Agencji za jej zaangażowanie, sprawną i interaktywną współpracę, dzięki czemu przeprowadziliśmy analizę wyników badania i wprowadziliśmy zmiany do protokołu. Wierzymy, że wstępnie wykazana skuteczność RVU120 jako monoterapii u pacjentów z AML i MDS, w połączeniu ze zmodyfikowanym protokołem badania, doprowadzą do bezpiecznego, szybkiego i pomyślnego zakończenia badania klinicznego RVU120. Będziemy ściśle współpracować z badaczami i ośrodkami klinicznymi, aby uzyskać akceptację komisji bioetycznych (ang. Institutional Review Board, IRB) odnośnie zmian w protokole i wznowienie rekrutacji pacjentów w III kwartale 2021 r.” – komentuje Paweł Przewięźlikowski, Prezes Zarządu Ryvu Therapeutics.

W oparciu o zalecenia FDA, badanie zostanie wznowione na poziomie dawki 75 mg (dawkowanie co drugi dzień, ang. Every Other Day, EOD) według standardowego schematu 3+3, zgodnie ze zmodyfikowanym protokołem mającym na celu zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów. Zakres zmian w protokole obejmuje min. kryteria wykluczenia, zakres monitorowania i częstotliwości testów laboratoryjnych. Po skompletowaniu danych dla pacjentów z kohorty na poziomie dawki 75 mg, Ryvu we współpracy z Agencją ustali strategię dalszej eskalacji dawki w badaniu. Ponadto Ryvu planuje zastosowanie dawki 75 mg jako początkowej również w nowo otwartym badaniu fazy I/II, oceniającym bezpieczeństwo i skuteczność RVU120 u pacjentów z nawrotowymi/opornymi na leczenie przerzutowymi lub zaawansowanymi guzami litymi, do którego rekrutacja pacjentów rozpocznie się w III kwartale bieżącego roku.

Decyzja FDA o częściowym zawieszeniu badania klinicznego RVU120 była następstwem zgłoszenia przez Spółkę pierwszego poważnego zdarzenia niepożądanego (ang. Serious Adverse Event), z którym związana była śmierć pacjenta, mogąca mieć potencjalny związek z leczeniem RVU120. Rekrutacja do udziału w badaniach została zawieszona, natomiast pacjenci już leczeni RVU120 w ramach prowadzonego badania klinicznego mogli kontynuować terapię. Na dzień 14 lipca 2021 r. w badaniu bierze dalej udział jeden pacjent.

Wstępne dane dotyczące profilu bezpieczeństwa i skuteczności RVU120 w pierwszych czterech kohortach prowadzonego badania klinicznego przedstawiono podczas wirtualnej edycji Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego (EHA) w dniu 11 czerwca 2021 r. RVU120 wykazał korzystny profil bezpieczeństwa; zaobserwowano także dwie klinicznie istotne odpowiedzi u pierwszych pięciu pacjentów z AML i HR-MDS, w tym jedną odpowiedź całkowitą (ang. complete response, CR) i jedną odpowiedź erytroidalną (ang. erythroid response).

 

O RVU120 (SEL120)

RVU120 (SEL120) jest odkrytym i rozwiniętym przez Ryvu Therapeutics, selektywnym, pierwszym w swojej klasie inhibitorem CDK8/CDK19, który wykazał się skutecznością działania w nowotworach onko-hematologicznych, jak i w modelach in vitro oraz in vivo w wielu rodzajach guzów litych. Obecnie trwają badania fazy I (first-in-human) dla RVU120 (SEL120) w nawrotowej lub opornej na leczenie ostrej białaczce szpikowej (AML) lub zespole mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (HR-MDS), dla których wznowiona będzie rekrutacja pacjentów w pięciu ośrodkach w Stanach Zjednoczonych (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04021368). Uruchomienie dodatkowych ośrodków w Polsce planowane jest w III kwartale 2021 r.

Wstępne dane dotyczące profilu bezpieczeństwa i skuteczności RVU120 w pierwszych czterech kohortach prowadzonego badania klinicznego przedstawiono podczas wirtualnej edycji Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego (EHA) w dniu 11 czerwca 2021 r. RVU120 wykazał korzystny profil bezpieczeństwa, a także zaobserwowano dwie klinicznie istotne odpowiedzi u pierwszych pięciu pacjentów z AML i HR-MDS, w tym jedną odpowiedź całkowitą (ang. complete response, CR) i jedna odpowiedź erytroidalną (ang. erythroid response).

Aktualne wyniki badań translacyjnych RVU120 (SEL120) sugerują, iż związek ten jest szczególnie aktywny w przypadku niezróżnicowanych nowotworów charakteryzujących się podwyższoną ekspresją STAT5. Podanie RVU120 (SEL120) w dobrze tolerowanych dawkach w modelach heteroprzeszczepów pochodzących od ortotopowego pacjenta z AML zmniejszyło rozmiar guza do poziomu niewykrywalnego we krwi obwodowej, zmniejszyło powiększoną śledzionę i spowodowało częściową regenerację szpiku kostnego w dobrze tolerowanych dawkach.

Ponadto RVU120 (SEL120) wykazał skuteczność jako monoterapia w wielu modelach guzów litych. 28 maja 2021 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL), jak i Niezależna Komisja Bioetyczna wyraziły zgodę na przeprowadzenie w Polsce badania fazy I/II z zastosowaniem pojedynczego leku, prowadzone metodą otwartej próby, oceniające bezpieczeństwo i skuteczność cząsteczki RVU120 (SEL120) u pacjentów z nawrotowymi lub opornymi na leczenie, przerzutowymi lub zaawansowanymi guzami litymi.

25 marca 2020 r. amerykański regulator – FDA (ang. Food and Drug Administration) przyznał RVU120 (SEL120) możliwość uzyskania statusu leku sierocego (ang. Orphan Drug Designation, ODD) w leczeniu pacjentów z ostrą białaczką szpikową.

RVU120 (SEL120) został opracowany przez naukowców Ryvu Therapeutics i otrzymał wsparcie od Leukemia & Lymphoma Society Therapy Acceleration Program® (TAP), będącej strategiczną inicjatywą polegającą na bezpośrednim partnerstwie z innowacyjnymi firmami biotechnologicznymi i wiodącymi instytucjami badawczymi w celu przyśpieszenia rozwoju obiecujących nowych terapii nowotworów hematologicznych. Więcej informacji: https://www.lls.org/therapy-acceleration-program.