Sąd rejestrowy zatwierdza podział Selvita na dwie niezależne spółki oraz zmianę nazwy Selvita na Ryvu Therapeutics. Proces na ostatniej prostej

Decyzja Sądu rejestrowego oznacza dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty – Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.). Pierwsza ze spółek będzie świadczyła kompleksowe usługi badawczo-rozwojowe na rzecz klientów zewnętrznych. Druga z nich będzie kontynuowała rozwój własnych innowacyjnych terapii onkologicznych. Oczekuje się, że 16 października obie spółki będą notowane na głównym rynku warszawskiej giełdy.

Plan podziału został ogłoszony pod koniec marca 2019 r. Selvita w rekordowym tempie zdołała przeprowadzić skomplikowaną procedurę podziału, której kluczową częścią było postępowanie prospektowe przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego.

Od początku narzuciliśmy sobie ambitny harmonogram prac związanych z podziałem spółki. Wszystko wskazuje na to, że zostanie on zrealizowany nawet szybciej niż pierwotnie zakładaliśmy, i to pomimo istotnych zmian w prawie oraz okresu wakacyjnego, kiedy toczyły się prace nad prospektem. To niewątpliwie zasługa naszego zespołu doradców, przychylności KNF wobec tego niestandardowego procesu oraz bardzo dobrze zorganizowanego wewnętrznego zespołu Selvity. Rejestracja podziału przez Sąd była ostatnim, poza formalną procedurą dopuszczenia akcji do obrotu, kamieniem milowym podziału, dlatego myślę, że już dziś wszyscy możemy mówić o dużym sukcesie – komentuje Dawid Radziszewski, Członek Zarządu Selvita S.A. i dyrektor działu prawnego, który w podmiocie usługowym będzie odpowiedzialny m.in. za procesy akwizycyjne.

W wyniku rejestracji zmiany nazwy, dotychczasowa spółka Selvita S.A. zmieniła nazwę na Ryvu Therapeutics S.A., natomiast nowoutworzona spółka Selvita CRO S.A. (do której została wniesiona działalność segmentu usługowego i bioinformatycznego), zmieniła nazwę na Selvita S.A.

Ostatnia prosta – dopuszczenie akcji spółki usługowej do obrotu. Następne kroki.

W najbliższych dniach Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) ustali Dzień Referencyjny. Spółka będzie wnosić, by przypadł on w dniu 10 października. W takim scenariuszu sesja giełdowa 8 października, tj. na dwa dni przed Dniem Referencyjnym, będzie ostatnią, podczas której będzie możliwe nabycie akcji uprawniających do uczestnictwa w podziale*. Na koniec tej sesji nastąpi odcięcie wartości części usługowej (zgodnie z relacją wycen sporządzonych na potrzeby Planu Podziału będzie to 28,13 proc. wartości), w wyniku czego notowania następnego dnia (spółka oczekuje, że będzie to 9 października, jeden dzień przed Dniem Referencyjnym) otworzą się na poziomie o 28,13 proc. niższym niż kurs zamknięcia z sesji poprzedniej. Jednocześnie nastąpi zmiana nazwy identyfikującej emitenta na GPW – z Selvita S.A. na Ryvu Therapeutics S.A. (oraz tickera z [SLV] na [RVU]).

Jeden dzień po Dniu Referencyjnym (w zakładanym scenariuszu 11 października) nastąpi realizowany przez KDPW przydział akcji podziałowych i na rachunkach akcjonariuszy, obok akcji Ryvu Therapeutics S.A. (reprezentujących wartość segmentu innowacyjnego), pojawią się akcje Selvita S.A. (wartość segmentów usługowego i bioinformatycznego). Zgodnie z zakładanym harmonogramem, pierwsze notowanie spółki usługowej – Selvita S.A. – na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych ma nastąpić 16 października. Do tego czasu akcjonariusze będą mieli możliwość pełnego dysponowania akcjami Ryvu Therapeutics S.A. W pierwszym dniu notowania spółki usługowej Selvita S.A. kurs otwarcia będzie równy 28,13 proc. ceny akcji obecnej Selvita S.A. z zamknięcia sesji na dwa dni przed Dniem Referencyjnym.

Nowe możliwości wzrostu

W wyniku podziału, do nowej spółki wydzielona zostanie część usługowa Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.). Będzie ona kontynuować dynamiczny rozwój napędzany wzrostem organicznym, a także w oparciu o akwizycje w Polsce oraz za granicą spółek pozwalających na realizacje założonych celów biznesowych. Jako wiodąca firma na rynku, Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) będzie w znakomitej pozycji do budowania trwałej wartości, dzięki strategii selektywnych i systematycznych przejęć, która będzie możliwa m.in. poprzez finansowanie dłużne, do którego dostęp przed podziałem był utrudniony. Powyższe powinno umocnić przewagi konkurencyjne spółki.

Ryvu Therapeutics S.A. (dotychczasowa część innowacyjna w ramach Selvita S.A.) będzie kontynuowała swoje projekty polegające na odkrywaniu i rozwoju cząsteczek, które mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu chorób onkologicznych. Podstawowymi celami tej spółki w najbliższym czasie będzie prowadzenie badania klinicznego programu SEL120, a także rozwój projektów na etapie przedklinicznym w ramach trzech platform: Platformy Terapii Celowanych, Platformy Metabolizmu Komórek Nowotworowych i Immunometabolizmu oraz Platformy Immunoonkologicznej.

 

Doradcą Prawnym w procesie podziału Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.) jest kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy.

 

* Każdy akcjonariusz w dniu przydziału otrzyma akcje Selvita S.A. w liczbie odpowiadającej ilość akcji Ryvu Therapeutics S.A. zapisanych na rachunku maklerskim na koniec sesji na dwa dni sesyjne przed Dniem Referencyjnym

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama).

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie – Selvita CRO S.A. oraz o Publicznej Ofercie jest Prospekt Emisyjny Emitenta, który został opublikowany w dniu 3 września 2019 roku („Prospekt”) i jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta www.selvitacro.com

Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Akcji Podziałowych. Potencjalni Inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Akcje Podziałowe.
Niniejszy materiał i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii ani wśród rezydentów tych krajów.
Niniejszy materiał nie jest informacją o papierach wartościowych lub warunkach ich nabycia lub objęcia stanowiącą wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych, jak również nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta nabycia lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.