Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selvita S.A.

Zarząd spółki Selvita S.A. z siedzibą Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 367359 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) w zw. z art. 399 § 1 KSH oraz 402 KSH, zwołuje na dzień 5 lipca 2011 r. godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selvita S.A., które odbędzie w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 14, tj. w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2010.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 14. Zamknięcie obrad.

Paweł Przewięźlikowski – Prezes Zarządu
Bogusław Sieczkowski – Wiceprezes Zarządu
Nicolas Beuzen – Wiceprezes Zarządu