Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020
Tytuł projektu: Rozwój kliniczny innowacyjnego kandydata na lek w terapii nowotworów litych
Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1386/20-00

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do działalności Ryvu Therapeutics S.A. kandydata na lek – inhibitora kinaz CDK8/19 w leczeniu guzów litych. Będzie on scharakteryzowany w fazie klinicznej I/II (do pierwszego etapu fazy II ekspansji dawki), stanowiąc szansę na skuteczniejsze i bardziej bezpieczne leczenie pacjentów z nowotworami, którzy wyczerpali możliwości obecnych terapii. Zastosowany produkt leczniczy GMP, jego specyfikacja, formulacja i profil PK jest tożsamy z obecnie stosowanym w toczącym się badaniu klinicznym AML/MDS (zgłoszenie FDA). Kandydat charakteryzuje się korzystną doustną drogą podania w kapsułkach i może być stosowany jako monoterapia lub w kombinacji z chemioterapią, terapiami celowanymi i immunoterapią.

Strategia zakłada prace nad identyfikacją najbardziej obiecujących wskazań terapeutycznych (np. trójujemny rak piersi lub nowotwory prostaty). Planowana jest identyfikacja i rozwój metod służących do pomiarów efektywności PD i markerów wrażliwości w badaniu klin. W ramach badań klinicznych fazy I/II u pacjentów onkologicznych nastąpi wstępna ocena potencjału terapeutycznego dla wybranych wskazań. Planowany jest pomiar markerów PD, które w połączeniu z profilem PK oraz bezpieczeństwa pomogą w zdefiniowaniu rekomendowanej dawki do dalszych badań.

Rezultatem będzie innowacyjny związek, o potencjale leku pierwszego w swojej klasie, przebadany w fazie I/II do etapu ekspansji dawki. Będzie on stanowić spersonalizowaną terapię przeciwnowotworową, o korzystniejszym profilu niż konkurencyjne dostępne obecnie opcje lecznicze w terapii agresywnych guzów litych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka Ścieżka”.

Wartość projektu: 42 696 464,00 zł
Wartość dofinansowania: 18 939 762,79 zł

 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020
Tytuł projektu: Rozwój terapii celowanych opartych na mechanizmie syntetycznej letalności w onkologii
Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0647/19

Celem projektu jest rozwój i wdrożenie do działalności własnej Ryvu Therapeutics S.A. scharakteryzowanego na etapie I fazy badań klinicznych kandydata na lek onkologiczny nowej generacji, będący terapią celowaną opartą na syntetycznej letalności. Poszukiwanie strategii pozwalających na wybiórcze eliminowanie komórek nowotworowych, ma duże znaczenie dla podnoszenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii onkologicznych. Lek będzie wykazywał efektywność przeciwnowotworową wyłącznie w obecności mutacji wywołując fenotyp syntetycznie letalny. Wskazaniem terapeutycznym będą wybrane nowotwory, w których metody leczenia są wysoce nieskuteczne.

Proponowana strategia zakłada pracę nad zdefiniowanymi celami terapeutycznymi obejmującymi helikazy BRM/SMARCA2 oraz WRN. Pozwoli to na wyłonienie kandydata klinicznego o największym potencjale terapeutycznym, największych szansach sukcesu w badaniach klinicznych i partneringu z firmą farmaceutyczną.

Wyselekcjonowany kandydat kliniczny będzie w pełni scharakteryzowany farmakodynamicznie i farmakokinetycznie oraz posiadać będzie pełen pakiet badań toksykologicznych i farmakologii bezpieczeństwa w standardzie GLP . Zaplanowano również syntezę substancji aktywnej w standardzie GMP i przeprowadzenie I fazy badań klinicznych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka Ścieżka”.

Wartość projektu: 55 437 723,25 zł
Wartość dofinansowania: 32 761 152,30 zł

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020
Tytuł projektu: Nowe, małocząsteczkowe leki immunomodulujące w terapii opornych nowotworów
Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1404/19-00

Celem projektu jest wdrożenie do działalności Ryvu Therapeutics S.A. scharakteryzowanego w I fazie klinicznej kandydata na lek – małocząsteczkowego modulatora odpowiedzi immunologicznej pacjenta przeciwko komórkom rakowym. Głównym założeniem jest opracowanie ściśle spersonalizowanej terapii, która będzie miała potencjał przezwyciężenia ograniczeń obecnych immunoterapii, dając szansę na skuteczne i bezpieczne leczenie pacjentów z agresywnymi, opornymi nowotworami.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka Ścieżka”.

Wartość projektu: 35 849 341,25 zł
Wartość dofinansowania: 22 396 399 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020
Tytuł projektu: Nowa terapia celowana nowotworów z delecją genu MTAP
Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0638/18-00

Celem projektu jest rozwój i wdrożenie do działalności własnej Selvita S.A. scharakteryzowanego na poziomie I fazy badań klinicznych kandydata na lek onkologiczny nowej generacji, będący terapią celowaną opartą na syntetycznej letalności. Proponowana strategia projektu opiera się na kodelecji genów p16/MTAP. Znajdują się one w lokus 9p21, którego delecja jest jedną z najczęstszych zmian genetycznych występujących w ludzkich nowotworach. Wytypowano kilka funkcjonalnie powiązanych celów biologicznych syntetycznie letalnych z delecją MTAP. Oznacza to szczególną wrażliwość komórek nowotworowych z delecją MTAP na zahamowanie tych białek i daje nadzieję na stworzenie terapii celowanej dla ogromnej populacji pacjentów onkologicznych (do 15%).

Proponowana strategia zakłada pracę nad zdefiniowanymi celami terapeutycznymi oraz na podejściach fenotypowych. Pozwoli to na wyłonienie kandydata klinicznego o największym potencjale terapeutycznym, największych szansach sukcesu w badaniach klinicznych i partnering z firmą farmaceutyczną.

Dzięki obranej strategii Selvita S.A. planuje opracowanie w projekcie substancji terapeutycznej o charakterze leku pierwszego w swojej klasie lub najlepszego w swojej klasie. Wyselekcjonowany kandydat kliniczny będzie w pełni scharakteryzowany farmakodynamicznie i farmakokinetycznie, oraz posiadać będzie pełen pakiet badań toksykologicznych i farmakologii bezpieczeństwa w standardzie GLP. Zaplanowano również syntezę substancji aktywnej w standardzie GMP i przeprowadzenie I fazy badań klinicznych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka Ścieżka”.

Wartość projektu: 67 876 480,25 zł
Wartość dofinansowania: 39 460 345,16 zł

 

 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020
Tytuł projektu: Nowa generacja immunoterapii nowotworów oparta o aktywację odpowiedzi immunologicznej pacjentów
Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0404/17-00

W efekcie realizacji projektu Spółka planuje wprowadzić do swojej oferty kandydata na lek umożliwiającego nowatorską immunoterapię nowotworów. Badania te odbędą się w ramach Platformy Immunoonkologicznej, która stanowi znaczący element strategii rozwoju grupy Selvita na lata 2017-2021.
Realizacja przedsięwzięcia ma na celu rozwój małocząsteczkowych terapeutyków działających jako system wczesnego alarmowania układu immunologicznego pacjenta o istnieniu komórek rakowych jako zagrożenia i jego mobilizacji. Prace badawcze będą się skupiać na modulacji ścieżki aktywującej odpowiedź prozapalną zależną od białka STING i innych sensorów kwasów nukleinowych.
Docelowo substancje lecznicze rozwijane przez Selvitę mają pobudzić układ odpornościowy pacjenta do rozpoznania także słabo immunogenicznych, opornych (tzw. zimnych) nowotworów, aktywacji odpowiedzi immunologicznej i samodzielnej eliminacji komórek nowotworowych. Szacuje się, że grupa pacjentów z zimnymi nowotworami nie odpowiadająca na obecną immunoterapię inhibitorami punktów kontrolnych (np. przeciwciała na PD-1 lub CTLA4) stanowi ok. 50% populacji pacjentów. Potencjalne substancje lecznicze rozwinięte w ramach składanego wniosku będą zatem stanowić odpowiedź na silną, niezaspokojoną potrzebę terapeutyczną. Innowacyjność rezultatów projektu stanowić będzie nowość na skalę światową o wysokim potencjale komercyjnym.
Immunoonkologia jest nową dziedziną medycyny, wykorzystującą potencjał własnego układu odpornościowego pacjenta do selektywnego rozpoznawania i atakowania komórek nowotworowych, bez szkody dla zdrowej tkanki oraz możliwość tworzenia długotrwałej pamięci immunologicznej dzięki czemu może on zapobiegać wznowom choroby dając efekt szczepionki przeciwnowotworowej. Stwarza to realną szansę na całkowite wyleczenie raka bez możliwości nawrotów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa
Wartość projektu: 44 008 846,23 zł
Wartość dofinansowania: 29 971 454,63 zł

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020
Tytuł projektu: Rozwój innowacyjnych bibliotek screeningowych znakowanych DNA do odkrywania innowacyjnych terapeutyków w leczeniu chorób cywilizacyjnych
Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.02.00-00-0017/17-00

Celem projektu jest opracowanie i wprowadzenie do działalności Spółki innowacyjnych bibliotek znakowanych DNA (ang. DNA-encoded libraries (“DEL”)), które znajdą zastosowanie w procesie odkrywania innowacyjnych leków w leczeniu chorób cywilizacyjnych. Jest to technologia do identyfikacji nowych substancji aktywnych za pomocą przeszukiwania w bezprecedensowej skali zbiorów milionów małocząsteczkowych związków chemicznych znacznie przewyższających liczebnością i różnorodnością strukturalną standardowe kolekcje przesiewowe. Biblioteki znakowane DNA wykorzystuje się w procesie badań nad innowacyjnymi lekami; łączą one dziedziny chemii obliczeniowej, medycznej oraz biologii molekularnej, stanowiąc bardziej ekonomiczną alternatywę dla wysokoprzepustowych metod przesiewowych. Celem technologii DEL jest przyspieszenie wczesnej fazy odkrywania leków, co optymalizuje proces badawczy i może skutkować bardziej dynamicznym wprowadzaniem kandydatów na lek do badań klinicznych.
Projekt otrzymał wsparcie w ramach programu InnoNeuroPharm – Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 i będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Wartość projektu: 15 431 675,00 zł
Wartość dofinansowania: 10 701 909,02 zł

 

 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020
Tytuł projektu: Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków Ryvu Therapeutics S.A. (dawniej Selvita S.A.)
Nr umowy o dofinansowanie: POIR.02.01.00-00-0292/16-00

Celem projektu jest utworzenie zaplecza laboratoryjno-biurowego dla prowadzenia badań przedklinicznych nad innowacyjnymi lekami onkologicznymi.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Całkowita wartość projektu: 92 126 704,80 zł
Kwota kosztów kwalifikowanych: 74 899 760,00 zł
Wartość dofinansowania: 33 704 892,00 zł

 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020
Tytuł projektu: Rozwój innowacyjnej immunoterapii nowotworów litych celującej w immunosupresyjne mikrośrodowisko guza
Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0987/16-00

Immunoterapia nowotworów to najbardziej dynamicznie rozwijająca się dziedzina farmakoterapii onkologicznej. Polega ona na aktywacji układu odpornościowego pacjenta do zwalczenia raka i tworzenia długotrwałej pamięci immunologicznej zapobiegającej nawrotom i przerzutom. Jedną ze strategii aktywacji immunologicznej jest zmiana charakteru mikrośrodowiska guza poprzez zmniejszenie lokalnych stężeń immunosupresyjnych metabolitów lub blokowanie ich efektów w komórkach odpornościowych. Kluczowym immunometabolitem wywołującym tolerancję immunologiczną w guzie jest adenozyna. Jest ona obecna w zdrowych tkankach w niskich stężeniach, pełniąc różne funkcje fizjologiczne. W nowotworze jej stężenie gwałtownie rośnie, w skutek nadekspresji enzymów produkujących adenozynę, nasilanej dodatkowo przez hypoksję i stan zapalny.
Celem projektu jest rozwój i wdrożenie do działalności własnej Selvity S.A. scharakteryzowanego na poziomie I fazy badań klinicznych kandydata na lek onkologiczny nowej generacji. Proponowana strategia zakłada w etapie przedklinicznym pracę nad trzema celami terapeutycznymi: enzymami szlaku metabolicznego produkującego adenozynę (CD73/CD39) oraz receptorem adenozynowym A2A/B. Pozwoli to na wyłonienie kandydata klinicznego o największym potencjale terapeutycznym, największych szansach sukcesu w badaniach klinicznych i partneringu z firmą farmaceutyczną.
Cele molekularne opracowywane w projekcie substancji dają duże prawdopodobieństwo uzyskania leku pierwszego w swojej klasie (CD73/CD39) lub najlepszego w swojej klasie (A2A/B). W efekcie projektu Selvita wprowadzi do swojej działalności co najmniej jednego eksperymentalnego kandydata na lek. Wyselekcjonowany kandydat kliniczny będzie w pełni scharakteryzowany farmakodynamicznie i farmakokinetycznie, oraz posiadać będzie pełen pakiet badań toksykologicznych i farmakologii bezpieczeństwa w standardzie GLP. Zaplanowano również syntezę substancji aktywnej w standardzie GMP i przeprowadzenie I fazy badań klinicznych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa
Wartość projektu: 39 935 209,50 zł
Wartość dofinansowania: 26 904 363,86 zł

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020
Tytuł projektu: Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Selvita S.A.
Nr umowy o dofinansowanie: POIR.02.01.00-00-0052/15-00

Celem projektu jest rozbudowa centrum badawczo-rozwojowego Selvita S.A., którego istnienie zostało formalnie zatwierdzone decyzją Ministerstwa Gospodarki nr 4/CBR/14 z lipca 2014 r. o nadaniu statusu CBR.
Rozbudowa centrum B+R obejmuje rozwój 4 laboratoriów/modułów: 1. Analitycznego, 2. Chemicznego, 3. Biochemicznego oraz 4. Komórkowego o łączną powierzchnię 750 m2, w tym 550 m2 na terenie obecnej siedziby firmy w Parku Life Science w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 14 oraz 200 m2 w Centrum Zaawansowanych Technologii Poznań, przy ul. Umultowskiej 89 C w Poznaniu.
Projekt przyczyni się do rozwoju badań w dziedzinie projektowania leków zmierzających do opracowania innowacyjnych substancji o aktywności przeciwnowotworowej. Zgodnie z Agendą Badawczą planowane jest wykonanie badań prowadzących do opracowania 3 innowacyjnych substancji – przyszłych leków w oparciu o 3 różne podejścia, biorąc pod uwagę mechanizm powstawania nowotworów:
1. Rozwój nowej generacji spersonalizowanych terapii celujących w metabolizm komórek nowotworowych
2. Immunoterapie chorób nowotworowych oparte na modulacji swoistej odpowiedzi odpornościowej
3. Innowacyjna terapia nowotworów litych ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi i mózgu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu: 24 476 016,00 zł
Wartość dofinansowania: 8 954 640,00 zł

 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020
Tytuł projektu: Kompleksowa ochrona patentowa trzech innowacyjnych związków chemicznych o działaniu terapeutycznym w schorzeniach onkologicznych i autoimmunologicznych
Nr umowy o dofinansowanie: POIR.02.03.04-12-0002/15-00

Ogólnym celem projektu jest uzyskanie właściwej międzynarodowej ochrony własności intelektualnej i praw własności dla wyników prac badawczych prowadzonych w laboratoriach Selvity, posiadających poziom wynalazczy i nadających się do przemysłowego zastosowania. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez dokonanie trzech odrębnych zgłoszeń patentowych w trybie PCT oraz ich walidacja w wybranych krajach.
Zgłoszenia te będą dotyczyły:
1) inhibitorów kinazy MELK,
2) antagonistów receptorów adenozynowych A2A i A2B
3) związków chemicznych o aktywności hamującej enzymy ścieżki syntezy seryny i cyklu kwasu foliowego.
Wstępna ocena obecnego stanu techniki wskazuje, iż nie istnieją obecnie związku o cechach strukturalnych obejmujących zakres żądanej ochrony patentowej. Zgłoszenia patentowe obejmujące swoim zakresem serie związków chemicznych będą główną częścią pakietu oferowanego na rynku własności intelektualnej klientom.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Wartość projektu: 968 558,60 zł
Wartość dofinansowania: 484 279,30 zł

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020
Tytuł projektu: „Ochrona własności intelektualnej dla innowacyjnych związków chemicznych o potencjale terapeutycznym”
Nr umowy o dofinansowanie: POIR.02.03.04-12-0003/15-00

Ogólnym celem projektu jest uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla wynalazków opracowanych w firmie Ryvu Therapeutics. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez dokonanie zgłoszeń patentowych w trybie PCT oraz ich walidację w wybranych krajach. Przedmiotami wynalazków będą grupy związków chemicznych, posiadające poziom wynalazczy i nadające się do wykorzystania przemysłowego, drugie zgłoszenie obejmie modulatorów zewnątrzkomórkowego szlaku adenozyny, a trzecie małocząsteczkowych agonistów STING oraz ich zastosowanie w terapii chorób onkologicznych. Wstępna ocena obecnego stanu techniki wskazuje, iż nie istnieją obecnie związki o cechach strukturalnych obejmujących zakres żądanej ochrony patentowej. Zgłoszenia patentowe obejmujące swoim zakresem serie związków chemicznych będą główną częścią pakietu oferowanego na rynku własności intelektualnej klientom..

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Wartość projektu: 359 900,00 zł
Wartość dofinansowania: 179 950,00 zł

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, INNOMED – Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R
Tytuł projektu: Badania przedkliniczne i kliniczne substancji aktywnych o działaniu przeciwnowotworowym
Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.02.00-00-0032/15

Celem projektu jest opracowanie małocząsteczkowych inhibitorów o potwierdzonym, selektywnym mechanizmie działania. Przeprowadzone dotychczas badania pozwoliły na identyfikację białkowych celów molekularnych, markerów skuteczności i toksyczności oraz kompetentną selekcję pacjentów. W oparciu o tę wiedzę, zostaną rozwinięte nowe cząsteczki aktywne, pozwalające na celowane podejście terapeutyczne. Cząsteczki te, oprócz większej skuteczności, którą zapewnia spersonalizowana farmakoterapia, będą cechowały się wysokim bezpieczeństwem stosowania dzięki specyficzności działania. Wybrane w projekcie cele molekularne dają duże szanse na uzyskanie leku pierwszego w swojej klasie (ang. first-in-class). Rozwijane związki wiodące będą w pełni scharakteryzowane pod kątem farmakodynamicznym i farmakokinetycznym, a dla wyselekcjonowanego kandydata klinicznego zostanie wykonany pakiet badań toksykologicznych i farmakologii bezpieczeństwa w standardzie GLP. W ramach projektu zaplanowano również syntezę substancji aktywnej w wymaganej ilości w standardzie GMP i przeprowadzenie 0 fazy/wczesnej fazy I badań klinicznych. Wskutek realizacji projektu we własnej działalności firmy zostaną rozbudowane nowoczesne metody i narzędzia kluczowe dla rozwoju nowych substancji czynnych, a w przyszłości nowych leków.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa
Wartość projektu: 14 341 004,24 zł
Wartość dofinansowania: 9 997 460,60 zł

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020
Tytuł projektu: Rozwój innowacyjnej spersonalizowanej terapii nowotworów litych
Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1163/15-00

Celem projektu jest wzrost innowacyjności firmy Selvita oraz zwiększenie umiędzynarodowienia badań naukowych i prac rozwojowych poprzez wdrożenie do działalności Spółki nowych cząsteczek potencjalnie stosowanych w terapii nowotworów litych ze szczególny uwzględnieniem nowotworów piersi i mózgu. Z naukowego punktu widzenia będą to małocząsteczkowe inhibitory aktywności kinazy białkowej MELK.  Kinaza MELK przynależy do rodziny kinaz białkowych uczestniczących w przekazywaniu sygnałów wewnątrzkomórkowych, których zaburzenia związane są z procesem nowotworzenia. Jej poziom jest znacznie podwyższony w nowotworach różnego typu – raka piersi, mózgu, jelita grubego, jajników, płuc i wielu innych, przy równoczesnym jej prawie zupełnym braku w komórkach prawidłowych. Jej zwiększony poziom negatywnie koreluje z przeżywalnością pacjentów z nowotworami piersi i mózgu a obniżenie ekspresji lub aktywności skutkuję zahamowaniem proliferacji komórek nowotworowych zarówno in vitro jak i in vivo.  W ramach projektu planujemy rozwój nowych inhibitorów hamujących aktywność kinazy MELK bazując w głównej mierze na serii silnych i selektywnych związków wiodących (inhibitorów MELKa przebadanych głównie w układach komórkowych) rozwiniętych do tej pory w laboratoriach Selvity.
Cząsteczki te oprócz większej skuteczności, którą zapewnia spersonalizowana farmakoterapia, będą cechowały się wysokim bezpieczeństwem stosowania dzięki specyficzności działania. Wybrany cel molekularny daje duże szanse na uzyskanie leku pierwszego w swojej klasie. Rozwijane związki wiodące będą w pełni scharakteryzowane pod kątem farmakodynamicznym i farmakokinetycznym. Dla wyselekcjonowanego kandydata klinicznego zostanie wykonany pełen pakiet badań toksykologicznych i farmakologii bezpieczeństwa w standardzie GLP. W ramach projektu zaplanowano również syntezę substancji aktywnej w wymaganej ilości w standardzie GMP i przeprowadzenie I fazy badań klinicznych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa
Wartość projektu: 43 772 131,04 zł
Wartość dofinansowania: 29 876 956,94 zł

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020
Tytuł projektu: Rozwój nowej generacji spersonalizowanych terapii celujących w metabolizm komórek nowotworowych
Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0673/15-00

Celem projektu będzie hamowanie metabolizmu seryny oraz cyklu kwasu foliowego, z wykorzystaniem małocząsteczkowych inhibitorów o potwierdzonym selektywnym mechanizmie działania. Rozwój badań pozwolił na identyfikację kluczowych punktów węzłowych metabolizmu, białkowych celów molekularnych oraz markerów wrażliwości i selekcji pacjentów. W oparciu o tę wiedzę, zostaną zaprojektowane i rozwinięte nowe cząsteczki aktywne, pozwalające na celowane podejście terapeutyczne. Cząsteczki te oprócz większej skuteczności, którą zapewnia spersonalizowana farmakoterapia, będą cechowały się wysokim bezpieczeństwem stosowania dzięki specyficzności działania. Wybrane w projekcie cele molekularne dają duże szanse na uzyskanie leku pierwszego w swojej klasie (ang.: first-in-class). Rozwijane związki wiodące będą w pełni scharakteryzowane pod kątem farmakodynamicznym i farmakokinetycznym, a pełen pakiet badań toksykologicznych i farmakologii bezpieczeństwa w standardzie GLP zostanie wykonany dla wyselekcjonowanego kandydata klinicznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa
Wartość projektu: 39 696 318,88 zł
Wartość dofinansowania: 27 933 818,41 zł

 

Projekt pn. Terapie epigenetyczne w onkologii (akronim EPTHERON) realizowany w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED” jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków publicznych. Numer umowy: STRATEGMED1/233574/15/NCBR/2015

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych
Tytuł projektu: Innowacyjne leki onkologiczne oddziaływujące na metabolizm komórek nowotworowych
Nr umowy o dofinansowanie: POIG.01.04.00-12-120/12

Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną
Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej
Tytuł projektu: Zapewnienie kompleksowej ochrony patentowej innowacyjnym związkom o działaniu przeciwnowotworowym
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.05.04.01-12-009/12-00

Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną
Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej
Tytuł projektu: Zapewnienie ochrony intelektualnej dla grupy małocząsteczkowych inhibitorów kinazy białkowej CDK8
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.05.04.01-12-012/12-00

Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych – Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Tytuł projektu: Badania i wdrożenie innowacyjnej substancji o działaniu przeciwnowotworowym (PKWiU: 73.10)
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.01.04.00-12-006/09-00 UDA-POIG.04.01.00-12-006/09-00

Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych – Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Tytuł projektu: Badania i wdrożenie innowacyjnej substancji o działaniu przeciwpsychotycznym i prokognitywnym (PKWiU: 73.10)
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.01.04.00-12-007/09-00 UDA-POIG.04.01.00-12-007/09-00

Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych – Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Tytuł projektu: Badania i wprowadzenie na rynek innowacyjnej substancji o działaniu przeciwnowotworowym (PKWiU: 73.10)
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.01.04.00-12-095/09-00 UDA-POIG.04.01.00-12-095/09-00

Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Poddziałanie 6.5.2. POIG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji
Tytuł projektu: Zwiększenie rozpoznawalności marki Selvita oraz promocja usług o potencjale eksportowym 
Nr umowy o dofinansowanie: UDA- POIG.06.05.02-00-053/11-00

Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych – Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Tytuł projektu: Nowa terapia przeciwnowotworowa w oparciu o inhibitory kinaz białkowych
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.01.04.00-12-049/11-00

Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych – Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Tytuł projektu: Nowa farmakoterapia chorób neurodegeneracyjnych z zastosowaniem innowacyjnych inhibitorów kinaz
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.01.04.00-12-048/11-00

Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Projekt celowy
Tytuł projektu: Inhibitory kinaz – badania i wdrożenie leku przeciwnowotworowego najnowszej generacji
Nr umowy o dofinansowanie: 04606/C.ZR10-6/2010

Projekt realizowany w ramach Programu „INNOTECH” w ścieżce programowej HI-TECH
Tytuł projektu: Zastosowanie inhibitorów kinaz białkowych jako celowanych terapii przeciwnowotworowych
Nr umowy o dofinansowanie: INNOTECH – K1/HI1/16/157483/NCBR/12

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Działanie 4.2: Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego osi priorytetowej
4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Tytuł projektu: Zwiększenie potencjału B+R firmy Selvita poprzez rozbudowę laboratorium syntezy organicznej
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.04.02.00-12-010/09

Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Działanie 4.2: Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego osi priorytetowej
4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Tytuł projektu: Uruchomienie syntez w skali półtechnicznej w laboratorium B+R firmy Selvita
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.04.02.00-12-038/09-00

Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 
Działanie 4.2: Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego osi priorytetowej
4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Tytuł projektu: Zwiększenie potencjału laboratorium B+R Selvity
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.04.02.00-12-010/10-00

Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

 

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY, LATA 2007-2013
DZIAŁANIE 2.2.B: Wsparcie komercjalizacji badań naukowych Schemat B: Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R
Tytuł projektu: Zwiększenie potencjału badawczo rozwojowego laboratorium syntezy Selvita Sp. z o.o.
Nr umowy o dofinansowanie: MRPO.02.02.02-12-2-0013-48-10

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY, LATA 2007-2013
DZIAŁANIE 2.2: Wsparcie komercjalizacji badań naukowych Schemat B:Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R
PROJEKT: Wzrost potencjału B+R firmy Selvita Services poprzez utworzenie laboratorium syntezy organicznej w skali technicznej
NR UMOWY O DOFINANSOWANIE: MRPO.02.02.02-12-3-0020-98-12

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY, LATA 2007-2013
DZIAŁANIE 2.2: Wsparcie komercjalizacji badań naukowych Schemat B:Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R
PROJEKT: Utworzenie laboratorium syntezy na potrzeby długoterminowych
projektów B+R
NR UMOWY O DOFINANSOWANIE: MRPO.02.02.02-12-3-0019-97-12

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY, LATA 2007-2013
DZIAŁANIE 2.2: Wsparcie komercjalizacji badań naukowych Schemat B:Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R
PROJEKT: Utworzenie laboratorium biologicznego do badań farmakodynamicznych
NR UMOWY O DOFINANSOWANIE: MRPO.02.02.02-12-3-0018-96-12

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Tytuł projektu: Innowacyjna terapia chorób o podłożu autozapalnym i autoimmunologicznym
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.01.04.00-12-100/11-00
Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Projekt pn. Komputerowa optymalizacja powinowactwa przeciwciała anty-FCGR2B do epitopów
jest realizowany dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Programu Eurostars,
nr projektu: E!5307/08/NCBiR/11, akronim: VACIMMUNE

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Działanie 1.5 Projekty systemowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Tytuł projektu: Wprowadzenie do badań klinicznych nowych, selektywnych inhibitorów kinaz o działaniu przeciwnowotworowym,
Akronim KIND-P1

Nr umowy o dofinansowanie: INNOMED/I/2/NCBR/2014
Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Zapytanie 22 11 2018 H – usługa badawcza

Zapytanie 06 11 2018 A – usługa badawcza

Zapytanie 13 08 2018 B – usługa badawczaaktualizacja treści zapytania z dn. 20.08.2018 TUTAJ

Zaktualizowane Zapytanie ofertowe nr 05 06 2018 GW z dn. 29.06.2018 – wybór Generalnego Wykonawcy inwestycji pn. “Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków Selvita S.A.

Zapytanie ofertowe nr 05 06 2018 GW z dn. 05.06.2018
Zapytanie ofertowe nr 05 06 2018 GW – Załącznik nr 1-5 oraz 8 i 9
Zapytanie ofertowe nr 05 06 2018 GW – Załącznik nr 6
Zapytanie ofertowe nr 05 06 2018 GW – Załącznik nr 7
W przypadku Zapytania 05 06 2018 GW wszelkie pytania odnośnie postępowania należy przesyłać na adres [email protected], natomiast oferty wraz z załącznikami powinny zostać przesłane za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczone osobiście na adres: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Pytania i odpowiedzi do zapytania 05 06 2018 GW – cz.1 z dn. 08.06.2018: udostępniono przedmiary w formacie PDF, dokumentacja jest do pobrania pod poniższym linkiem: https://1drv.ms/u/s!AsazQ6c7xRu5tQZ1sWPgFZOSc18c

Pytania i odpowiedzi do zapytania 05 06 2018 GW – cz.2 z dn. 08.06.2018

Pytania i odpowiedzi do zapytania 05 06 2018 GW – cz.3 z dn. 13.06.2018 oraz Załączniki: TW-02_wymiennikownia_zakres MPEC i MPEC-PDF

Pytania i odpowiedzi do zapytania 05 06 2018 GW – cz.4 z dn. 18.06.2018 oraz Załączniki: K-31 zbrojenie ścian poz +5-dach; K-31 specyfikacja; K-08 specyfikacja

Pytania i odpowiedzi do zapytania 05 06 2018 GW – cz.5 z dn. 21.06.2018

Pytania i odpowiedzi do zapytania 05 06 2018 GW – cz.6 z dn. 25.06.2018 oraz Załączniki: KONSTRUKCJA_czcionki do cad oraz Posadzka w magazynie_specyfikacja_wkladka do opisu

Pytania i odpowiedzi do zapytania 05 06 2018 GW – cz.7 z dn. 27.06.2018 oraz Załącznik: Kraków ul. Podole_Geologia

Pytania i odpowiedzi do zapytania 05 06 2018 GW – cz.8 z dn. 29.06.2018

Pytania i odpowiedzi do zapytania 05 06 2018 GW – cz.9 z dn. 04.07.2018

Pytania i odpowiedzi do zapytania 05 06 2018 GW – cz.10 z dn. 05.07.2018

 

Zapytanie 25 05 2018 A – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 17 05 2018 D – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 11 05 2018 F – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 11 05 2018 B – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 27 04 2018 H – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 25 04 2018 B – zaktualizowane – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 25 04 2018 B – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 20 04 2018 D – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 16 04 2018 B – zaktualizowane – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 16 04 2018 B – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 10 04 2018 C – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 04 04 2018 J – zakup odczynników chemicznychZałącznik I

Wersja .sfd Załącznika I dostępna po uprzednim wysłaniu prośby na adres [email protected]

Zapytanie 04 04 2018 G – zakup odczynników chemicznychZałącznik IZałącznik II
Wersja .sfd Załącznika I dostępna po uprzednim wysłaniu prośby na adres [email protected]

Zapytanie 03 04 2018 C – zakup materiałów laboratoryjnych

Zapytanie 30 03 2018 A – zakup materiałów laboratoryjnych

Zapytanie 23 03 2018 B – zakup odczynników biologicznych i materiałów laboratoryjnych

Zapytanie ofertowe nr 19 03 2018 GW nie zostało rozstrzygnięte.

Zapytanie 19 03 2018 GW – wybór Generalnego Wykonawcy inwestycji pn.
“Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków Selvita S.A.” – aktualizacja z dn. 23.04.2018
Termin nadsyłania ofert wydłużony do dn. 09-05.2018

Zapytanie 19 03 2018 GW – wybór Generalnego Wykonawcy inwestycji pn.
“Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków Selvita S.A.” – aktualizacja z dn. 06.04.2018

Zapytanie 19 03 2018 GW – Załącznik nr. 1 – Pozostałe warunki udziału w postępowaniu – aktualizacja z dn. 06.04.2018

Zapytanie 19 03 2018 GW – wybór Generalnego Wykonawcy inwestycji pn.
“Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków Selvita S.A.”
– aktualizacja z dn. 29.03.2018

Zapytanie 19 03 2018 GW – wybór Generalnego Wykonawcy inwestycji pn.
“Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków Selvita S.A.”

Zapytanie 19 03 2018 GW – Załącznik nr. 1 – Pozostałe warunki udziału w postępowaniu

Zapytanie 19 03 2018 GW – Załącznik nr. 2 – Wzór umowy o zachowaniu poufności

Zapytanie 19 03 2018 GW – Załącznik nr. 3 – Treść gwarancji drogowej AGH

Zapytanie 19 03 2018 GW – Załącznik nr. 4 – Formularz aktu umowy

Zapytanie 19 03 2018 GW – Załącznik nr. 5 – Wzór umowy o roboty budowlane

Zapytanie 19 03 2018 GW – Załącznik nr. 8 – Formularz oferty

W przypadku Zapytania 19 03 2018 GW wszelkie pytania odnośnie postępowania należy przesyłać na adres [email protected], natomiast oferty wraz z załącznikami powinny zostać przesłane za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczone osobiście na adres: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków.

Zapytanie 19 03 2018 C – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 14 03 2018 I – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 12 03 2018 D – zakup odczynników i materiałów laboratoryjnych

Zapytanie 02 03 2018 G – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 01 03 2018 A – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 28 02 2018 C – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 26 02 2018 A – zakup odczynników chemicznych + Załącznik Order_9077_63 (wersja .xlsx załącznika dostępna po uprzednim wysłaniu prośby na [email protected])

Zapytanie 23 02 2018 F – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 20 02 2018 D – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 20 02 2018 G – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 16 02 2018 B – zakup odczynników chemicznych + Załącznik Order_9077_51 (wersja .xlsx załącznika dostępna po uprzednim wysłaniu prośby na [email protected]) – postępowanie anulowane

Zapytanie 15 02 2018 C – zakup związków chemicznych

Zapytanie 13 02 2018 G – zakup odczynników biologicznych i materiałów laboratoryjnych

Zapytanie 07 02 2018 D – zakup związków chemicznych

Zapytanie 07 02 2018 C – zakup odczynników biologicznych i materiałów laboratoryjnych

Zapytanie 07 02 2018 A – zakup odczynników biologicznych i materiałów laboratoryjnych

Zapytanie 06 02 2018 A – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 01 02 2018 A – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 26 01 2018 B – zakup odczynników chemicznych + Załącznik 9800_Order_130 (wersja .xlsx załącznika dostępna po uprzednim wysłaniu prośby na [email protected])

Zapytanie 25 01 2018 A – zakup linii komórkowej

Zapytanie 23 01 2018 D – zakup związków chemicznych

Zapytanie 22 01 2018 A- zakup odczynników biologicznych i materiałów laboratoryjnych aktualizacja z dn. 29.01.2018 TUTAJ

Zapytanie 17 01 2018 D – zakup związków chemicznych

Zapytanie 17 01 2018 A – zakup odczynników chemicznych + Załącznik 9165_Order_28 (wersja .xlsx załącznika dostępna po uprzednim wysłaniu prośby na [email protected])

Zapytanie 12 01 2018 G – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 11 01 2018 G – zakup pipet

Zapytanie 11 01 2018 F – zakup związków chemicznych

Zapytanie 10 01 2018 B- zakup odczynników biologicznych i materiałów laboratoryjnychaktualizacja z dn. 12.01.2018 TUTAJ

Zapytanie 09 01 2018 H- zakup związków chemicznych

Zapytanie 05 01 2018 D- zakup związków chemicznych

Zapytanie 28 12 2017 A – zakup odczynników biologicznych i materiałów zużywalnych aktualizacja z dn. 04.01.2018 TUTAJ

Zapytanie 19 12 2017 B – zakup związków chemicznych

Zapytanie 15 12 2107 B – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 13 12 2017 E – zakup związków chemicznych

Zapytanie 13 12 2017 B – zakup odczynników biologicznych i materiałów laboratoryjnych

Zapytanie 12 12 2017 B – zakup związków chemicznych

Zapytanie 12 12 2017 A – zakup związków chemicznych

Zapytanie 11 12 2017 C – zakup akcesoriów laboratoryjnych

Zapytanie 08 12 2017 E – zakup odczynników chemicznych + Załącznik 8270_Order_182 (wersja .xlsx dostępna po uprzednim wysłaniu prośby na [email protected])

Zapytanie 08 12 2017 D – zakup odczynników chemicznych + Załącznik 6849_Order_320 (wersja .xlsx dostępna po uprzednim wysłaniu prośby na [email protected]) – ANULOWANO dn. 10.01.2018

Zapytanie 08 12 2017 C – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 07 12 2017 E – zakup związków chemicznych

Zapytanie 06 12 2017 G – zakup odczynników chemicznych + Załącznik 8796_Order_20 (wersja .xlsx dostępna po uprzednim wysłaniu prośby na [email protected])

Zapytanie 06 12 2017 F – zakup odczynników chemicznych + Załącznik 8810_8871_Order (wersja .xlsx dostępna po uprzednim wysłaniu prośby na [email protected])

Zapytanie 06 12 2017 A – zakup odczynników chemicznych + Załącznik 8422_Order_1 (wersja .xlsx dostępna po uprzednim wysłaniu prośby na [email protected])

Zapytanie 05 12 2017 H – zakup odczynników chemicznych + Załącznik 8775_Order_2 (wersja .xlsx dostępna po uprzednim wysłaniu prośby na [email protected])

Zapytanie 05 12 2017 G – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 05 12 2017 E – zakup odczynników biologicznych – ANULOWANO – brak ofert

Zapytanie 04 12 2017 A – zakup związków chemicznych

Zapytanie 01 12 2017 G – zakup związków chemicznych

Zapytanie 01 12 2017 F – zakup związków chemicznych

Zapytanie 01 12 2017 C – zakup związków chemicznych

Zapytanie 30 11 2017 B – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 29 11 2017 J – zakup odczynników chemicznych + Załącznik 8226_Order_61 (wersja .xlsx dostępna po uprzednim wysłaniu prośby na [email protected])

Zapytanie 29 11 2017 G – zakup związków chemicznych

Zapytanie 29 11 2017 E – zakup związków chemicznych

Zapytanie 29 11 2017 C – zakup odczynników biologicznych i materiałów laboratoryjnych

Zapytanie 28 11 2017 A – zakup odczynników chemicznych + Załącznik 8601_Order_5 (wersja .xlsx dostępna po uprzednim wysłaniu prośby na [email protected])

Zapytanie 24 11 2017 B – zakup odczynników biologicznych i materiałów laboratoryjnych

Zapytanie 24 11 2017 A – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 23 11 2017 H – zakup odczynników biologicznych i materiałów laboratoryjnych

Zapytanie 23 11 2017 G – zakup odczynników biologicznychaktualizacja z dn. 29.11.2017

Zapytanie 23 11 2017 F – realizacja usługi: kinase assay panelaktualizacja z dn. 30.11.2017

Zapytanie 23 11 2017 B – zakup związków chemicznych

Zapytanie 22 11 2017 C – zakup odczynników biologicznych i materiałów laboratoryjnych

Zapytanie 21 11 2017 C – zakup związków chemicznych

Zapytanie 17 11 2017 A – zakup związków chemicznych

Zapytanie 16 11 2017 K – zakup związków chemicznych

Zapytanie 16 11 2017 J – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 16 11 2017 I – zakup związków chemicznych

Zapytanie 16 11 2017 F – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 16 11 2017 A – zakup materiałów laboratoryjnych

Zapytanie 15 11 2017 A – zakup pipet laboratoryjnych

Zapytanie 14 11 2017 H – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 14 11 2017 J – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 14 11 2017 E – zakup drukarki do etykietaktualizacja TUTAJ

Zapytanie 14 11 2017 D – zakup vorteksu

Zapytanie 13 11 2017 F – zakup wag

Zapytanie 13 11 2017 D – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 13 11 2017 A – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 10 11 2017 B – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 09 11 2017 D – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 09 11 2017 E – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 06 11 2017 B – zakup odczynników biologicznych i materiałów laboratoryjnych

Zapytanie 03 11 2017 A – zakup odczynników biologicznych i materiałów laboratoryjnych

Zapytanie 31 10 2017 I – zakup odczynników chemicznych + Załącznik 6701_Order_218 (wersja .xlsx dostępna po uprzednim wysłaniu prośby na [email protected])

Zapytanie 30 10 2017 B – zakup odczynników biologicznych i materiałów laboratoryjnych

Zapytanie 25 10 2017 E – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 23 10 2017 H – zakup pipet

Zapytanie 23 10 2017 I – zakup odczynników chemicznych + Załącznik 7504_Order_DG90 (wersja .xlsx dostępna po uprzednim wysłaniu prośby na [email protected])

Zapytanie 23 10 2017 C – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 20 10 2017 D – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 12 10 2017 A – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 10 10 2017 E – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 09 10 2017 B – zakup odczynników i materiałów biologicznych

Zapytanie 03 10 2017 C – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 02 10 2017 G – zakup materiałów laboratoryjnych

Zapytanie 02 10 2017 E – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 28 09 2017 D – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 27 09 2017 C – Załącznik 7604_Order_NB5 – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 26 09 2017 C – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 22 09 2017 F – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 22 09 2017 E – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 22 09 2017 D – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 22 09 2017 C – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 22 09 2017 A – zakup odczynników biologicznych + Pytania i odpowiedzi z dnia 26.09.2017 TUTAJ

Zapytanie 21 09 2017 C – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 20 09 2017 A – zakup licencji na bazę danych + Pytania i odpowiedzi z dnia 02.10.2017 TUTAJ

Zapytanie 19 09 2017 E – zakup spektrofotometru z matrycą diodowa + Pytania i odpowiedzi z dnia 18.10.2017 TUTAJ

Zapytanie 18 09 2017 B – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 18 09 2017 A – zakup odczynników i materiałów laboratoryjnych

Zapytanie 13 09 2107 A – zakup odczynników biologicznych i materiałów laboratoryjnych

Zapytanie 11 09 2017 H – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 11 09 2017 G – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 07 09 2017 G – zakup biblioteki związków chemicznych

Zapytanie 04 09 2017 D – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 01 09 2017 C – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 31 08 2017 A- zakup odczynników biologicznych i materiałów laboratoryjnych aktualizacja treści zapytania z dn. 06.09.2017 TUTAJ

Zapytanie 28 08 2017 H – zakup związków chemicznych + Załącznik Order_6928_DG261

Zapytanie 28 08 2017 E – zakup związków chemicznych + Załącznik Order_6701_DG5

Zapytanie 24 08 2017 K – zakup związków chemicznych + Załącznik 6701_Order_DG4

Zapytanie 24 08 2017 J – zakup związków chemicznych + Załącznik 6701_Order_DG3 – ANULOWANO

Zapytanie 24 08 2017 I – zakup związków chemicznych + Załącznik 6701_Order_DG2 – ANULOWANO

Zapytanie 24 08 2017 H – zakup związków chemicznych + Załącznik 6701_Order_DG1

Zapytanie 18 08 2017 A- zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 01-08-17 – realizacja usługi

Zapytanie 11 08 2017 E – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie ofertowe nr 10 08 2017 C – wybór inżyniera kontraktu + Pytania i odpowiedzi do zapytania z dn. 29.08.2017 + Pytania i odpowiedzi do zapytania z dn. 05.09.2017
ZAŁĄCZNIK NR 1 – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA 10 08 2016 C

ZAŁĄCZNIK NR 2 – POZOSTAŁE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DO ZAPYTANIA 10 08 2016 C

ZAŁĄCZNIK NR 3 – WZÓR UMOWY DO ZAPYTANIA 10 08 2016 C

ZAŁĄCZNIK NR 4 – PROJEKTY DO ZAPYTANIA 10 08 2016 C

Zapytanie 09 08 2017 A- zakup odczynników biologicznych i materiałów laboratoryjnych

Zapytanie 07 08 2017 F – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 04 08 2017 B – zakup odczynników biologicznych i materiałów zużywalnych

Zapytanie 01 08 2017 D – zakup biblioteki związków chemicznych – ANULOWANO

Zapytanie 01 08 2017 c – zakup materiałów laboratoryjnych

Zapytanie 01 08 2017 B – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 26 07 2017 C – zakup akcesoriów laboratoryjnych

Zapytanie 25 07 2017 E – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 21 07 2017 A – zakup konstruktów genetycznych

Zapytanie 20 07 2017 G – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 19 07 2017 B – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 12 07 2017 E – zakup materiałów zużywalnych

Zapytanie 10 07 2017 A – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 06 07 2017 D – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 05 07 2017 B – zakup odczynników biologicznych i materiałów laboratoryjnych aktualizacja treści zapytania z dn. 07.07.2017 TUTAJ

Zapytanie 03 07 2017 A – zakup związków chemicznych; załącznik Order_5896_DG24.

Zapytanie 30 06 2017 D – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 29 06 2017 C – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 27 06 2017 C – zakup odczynników biologicznych – anulowano

Zapytanie 23 06 2017 A – zakup odczynników biologicznych, aktualizacja treści zapytania z dnia 14.06.2017 TUTAJ

Zapytanie 21 06 2017 A – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 19 06 2017 F – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 13 06 2017 G – zakup odczynników chemicznych– ANULOWANO

Zapytanie 13 06 2017 A- zakup odczynników biologicznych, aktualizacja treści zapytania z dnia 14.06.2017 TUTAJ

Zapytanie 12 06 2017 G – zakup odczynników chemicznych– ANULOWANO

Zapytanie 12 06 2017 E – zakup związków chemicznych + załącznik SLV.20170612E-PG.

Zapytanie 12 06 2017 B- zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 09 06 2017 D- zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 09 06 2017 B- zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 09 06 2017 A- realizacja usługi – rutynowe analizy NMR

Zapytanie 08 06 2017 E – realizacja usługi – specjalistyczne analizy NMR

Zapytanie 08 06 2017 D – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 08 06 2017 C – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 08 06 2017 A – zakup odczynników i materiałów laboratoryjnych

Zapytanie 06 06 2017 G – zakup odczynników/materiałów chemicznych

Zapytanie 06 06 2017 C – zakup materiałów laboratoryjnych

Zapytanie 06 06 2017 A – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 05 06 2017 I – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 05 06 2017 E – zakup materiałów zużywalnych

Zapytanie 05 06 2017 B – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 01 06 2017 H – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 01 06 2017 F – zakup materiałów laboratoryjnych

Zapytanie 01 06 2017 C – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 31 05 2017 A – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 30 05 2017 K – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 30 05 2017 J – zakup odczynników chemicznych + załącznik SLV30052017J_AB – ANULOWANO

Zapytanie 30 05 2017 F – zakup odczynników chemicznych + załącznik SLV.20170530F.DG36.

Zapytanie 30 05 2017 I – zakup odczynników chemicznych, aktualizacja treści zapytania z dnia 30.05.2017 TUTAJ

Zapytanie 30 05 2017 H – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 30 05 2017 G – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 30 05 2017 E – zakup odczynników laboratoryjnych, aktualizacja treści zapytania z dnia 06.06.2017 TUTAJ – ANULOWANY

Zapytanie 30 05 2017 D – zakup materiałów laboratoryjnych, aktualizacja treści zapytania z dnia 06.06.2017 TUTAJ

Zapytanie 29 05 2017 E – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 29 05 2017 D – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 29 05 2017 B – zakup konstruktu genetycznego, aktualizacja treści zapytania z dnia 05.06.2017 TUTAJ

Zapytanie 29 05 2017 A – zakup konstruktu genetycznego, aktualizacja treści zapytania z dnia 05.06.2017 TUTAJ

Zapytanie 26 05 2017 A – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 25 05 2017 B – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 24 05 2017 B – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 24 05 2017 A – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 23 05 2017 F- zakup konstruktów genetycznych

Zapytanie 23 05 2017 C – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 23 05 2017 A – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 19 05 2017 F – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 19 05 2017 B – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 19 05 2017 A – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 18 05 2017 H – zakup oprogramowania do analiz cytometrycznychzaktualizowana treść dostępna TUTAJ, przedłużony do 30 maja 2017

Zapytanie 18 05 2017 F – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 18 05 2017 E – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 18 05 2017 B – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 18 05 2017 A – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 17 05 2017 D – zakup materiałów laboratoryjnych

Zapytanie 17 05 2017 E – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 17 05 2017 A – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 16 05 2017 A – zakup związków chemicznych – lista związków: załącznik SLV-16052017A-1.pdf

Zapytanie 15 05 2017 G – zakup odczynników biologicznych – uaktualnienie

Zapytanie 15 05 2017 D – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 15 05 2017 B – zakup konstruktów genetycznych

Zapytanie 12 05 2017 G – zakup odczynników biologicznych i materiałów zużywalnych

Zapytanie 12 05 2017 F – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 12 05 2017 E – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 12 05 2017 D – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 12 05 2017 B – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 11 05 2017 A – zakup odczynników biologicznych i materiałów laboratoryjnych

Zapytanie 09 05 2017 A – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 04 05 2017 D – zakup materiałów zużywalnych

Zapytanie 04 05 2017 C – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 28 04 2017 G – zakup związków chemicznych – lista związków: załącznik Selvita28042017G_4A2.pdf – ANULOWANO

Zapytanie 28 04 2017 D – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 28 04 2017 C – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 27 04 2017 E – zakup związków chemicznych – lista związków: załącznik Selvita27042017E_2A2B.pdf – ANULOWANO

Zapytanie 27 04 2017 A – zakup materiałów zużywalnych

Zapytanie 26 04 2017 D – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 26 04 2017 C – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 26 04 2017 B – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 26 04 2017 A – zakup związków chemicznych – lista związków: załącznik SLV20170426_KB.pdf

Zapytanie 25 04 2017 B – zakup wytrząsarki do mikropłtek (3 szt.)pytania i odpowiedzi 1

Zapytanie 25 04 2017 A – zakup związków chemicznych – lista związków: załącznik Selvita25042017A_AB22.pdf – ANULOWANO

Zapytanie 24 04 2017 B – zakup oprogramowania do analiz cytometrycznychaktualizacja z dnia 04.05.2017 – ANULOWANO

Zapytanie 21 04 2017 H – zakup odczynników biologicznych – anulowano

Zapytanie 21 04 2017 G – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 21 04 2017 F – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 21 04 2017 E – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 21 04 2017 A – zakup odczynników biologicznych uaktualnienie nr 1 z dn. 26.04.2017 uaktualnienie nr 2 z dn. 26.04.2017 PL, uaktualnienie nr 2 z dn. 26.04.2017 ENG, uaktualnienie nr 3. z dn. 28.04.2017 ENG, uaktualnienie nr 3. z dn. 28.04.2017 PL

Zapytanie 20 04 2017 B – zakup materiałów zużywalnych

Zapytanie 19 04 2017 E – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 19 04 2017 D – zakup odczynników

Zapytanie 19 04 2017 B – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 18 04 2017 D – zakup związków chemicznych – lista związków: załącznik Selvita18042017D_A2B2.pdf – ANULOWANO

Zapytanie 14 04 2017 H – zakup związków chemicznych – lista związków: załącznik Selvita14042017H_AB2.pdf – anulowano

Zapytanie 14 04 2017 G – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 14 04 2017 E – zakup związków chemicznychlista związków: załącznik Selvita14042017D_AB.pdf

Zapytanie 14 04 2017 B – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 13 04 2017 C – zakup odczynników biologicznych i materiałów laboratoryjnych

Zapytanie 13 04 2017 B – realizacja usługi biologicznej “diversity pharmacology profile” uaktualnienie z dn. 20.04.2017

Zapytanie 12 04 2017 E – zakup związków chemicznychzałącznik Selvita12042017E_AB.pdf

Zapytanie 12 04 2017 C – realizacja usługi biologicznej “hERG automated patch clamp IC50 service”uaktualnienie z dn. 20.04.2017

Zapytanie 12 04 2017 B – realizacja usługi biologicznej “Caco-2 permeability service” uaktualnienie z dn. 20.04.2017

Zapytanie 12 04 2017 A – realizacja usługi biologicznej “cellular functional and binding service” uaktualnienie z dn. 20.04.2017

Zapytanie 12 04 2017 D – zakup odczynników i materiałów laboratoryjnych

Zapytanie 02-04-17 – realizacja usługi pt. Badanie in vivo

Zapytanie 11 04 2017 B – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 11 04 2017 A – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 10 04 2017 C – zakup odczynników i materiałów laboratoryjnych

Zapytanie 10 04 2017 A – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 07 04 2017 D – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 07 04 2017 B – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 06 04 2017 F – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 06 04 2017 D – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 06 04 2017 C – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 06 04 2017 B – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 06 04 2017 A – zakup akcesoriów laboratoryjnych

Zapytanie 05 04 2017 E – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 05 04 2017 A – zakup odczynników biologicznych – uaktualnienie z dn. 05.04.2017

Zapytanie 04 04 2017 A – zakup związków chemicznychzałącznik Selvita03042017G_AR.pdf

Zapytanie 03 04 2017 G – zakup związków chemicznychzałącznik Selvita03042017G_AB.pdf

Zapytanie 03 04 2017 A – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 31 03 2017 G – zakup kolumn

Zapytanie 31 03 2017 F – zakup kolumn

Zapytanie 31 03 2017 D – zakup odczynników biologicznych – uaktualnienie z dn. 31.03.2017

Zapytanie 31 03 2017 B – zakup odczynników biologicznych – uaktualnienie z dn. 31.03.2017

Zapytanie 31 03 2017 A – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 30 03 2017 B – zakup kolumn

Zapytanie 29 03 2017 E – zakup odczynników biologicznych uaktualnienie z dn. 05.04.2017 TUTAJ

Zapytanie 28 03 2017 J – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 28 03 2017 I- zakup materiałów zużywalnych

Zapytanie 27 03 2017 F – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 24 03 2017 A – zakup odczynników biologicznych i materiałów laboratoryjnych pytania i odpowiedzi

Zapytanie 23 03 2017 F – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 23 03 2017 C – zakup odczynników biologicznych – uaktualnienie z dn. 29.03.2017

Zapytanie 23 03 2017 B – zakup odczynników biologicznych i materiałów laboratoryjnych – pytania i odpowiedziquestions and answers

Zapytanie 22 03 2017 E – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 22 03 2017 C – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 22 03 2017 B – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 21 03 2017 D – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 17 03 2017 B – zakup akcesoriów laboratoryjnych

Zapytanie 09 03 2017 A – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 08 03 2017 E – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 06 03 2017 A – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 03 03 2017 B – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 02 03 2017 C – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 28 02 2017 B – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 22 02 2017 A – zakup materiałów zużywalnych

Zapytanie 21 02 2017 C na wybór projektanta projektu budowlanego i wykonawczegopytania i odpowiedzi cz.1; pytania i odpowiedzi cz.2;

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 21 02 2017 C – Wytyczne do projektowania

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 21 02 2017 C – Koncepcja PF

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 21 02 2017 C – mapa

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 17 02 2017 B – Umowa ne prace projektowe

Zapytanie 17 02 2017 B – na wybór projektanta projektu budowlanego i wykonawczego – ANULOWANY

Zapytanie 10 02 2017 B – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 09 02 2017 E – zakup materiałów laboratoryjnych

Zapytanie 08 02 2017 B – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 01 02 2017 E – zakup odczynników chemicznych-anulowany

Zapytanie 18 01 2017 F – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 31 01 2017 A – zakup odczynników chemicznychZałącznik SLV210117Auaktualnienie zapytania z dn. 06.02.2017

Zapytanie 18 01 2017 J – zakup materiałów biologicznych

Zapytanie 16 01 2017 E – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 13 01 2017 C – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 09 01 2017 A – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 04 01 2017 A – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 03/12/16 – for a delivery of BALB/c and BALB/nude female mice

Zapytanie 20 12 2016 A – zakup odczynników biologicznych i materiałów zużywalnych – powtórnie zaktualizowane

Zapytanie 16 12 2016 E – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 14 12 2016 J – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 14 12 2016 A – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 02B/12/16 – for a delivery of female mice of three immunodeficient strains

Zapytanie 02A/12/16 – realizacja usługi pt. Badanie in vivo – testowy ksenograft linii białaczkowych

Zapytanie 01B/12/16 – for a delivery of female mice of the SCID/beige strain

Zapytanie 01A/12/16 – realizacja usługi pt. Badanie in vivo – ksenograf dwóch linii ludzkich komórek nowotworowych

Zapytanie 07 12 2016 C – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 05 12 2016 C – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 05 12 2016 B – zakup odczynników chemicznychzałącznik Selvita05122016B_AS

Zapytanie 30 11 2016 B – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 29 11 2016 C – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 25 11 2016 H – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 23 11 2016 A – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 22 11 2016 L – zakup materiałów laboratoryjnych zaktualizowane

Zapytanie 22 11 2016 F – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 22 11 2016 C – zakup odczynników biologicznych i materiałów zużywalnych zaktualizowane

Zapytanie 21 11 2016 F – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 14 11 2016 F – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 14 11 2016 E – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 14 11 2016 D – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 10 11 2016 B – zakup materiałów laboratoryjnych

Zapytanie 09 11 2016 B – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 08 11 2016 A – zakup materiałów laboratoryjnych

Zapytanie 07 11 2016 F – zakup materiałów laboratoryjnych – anulowano (brak ofert)

Zapytanie 03 11 2016 E – zakup materiałów laboratoryjnych – anulowano

Zapytanie 03 11 2016 D – zakup odczynników biologicznych i materiałów zużywalnych

Zapytanie 28 10 2016 B – zakup materiałów zużywalnych

Zapytanie 24 10 2016 E – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 24 10 2016 D – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 24 10 2016 B – zakup odczynników biologicznych i materiałów zużywalnych

Zapytanie 21 10 2016 C – zakup odczynników i materiałów zużywalnych

Zapytanie 21 10 2016 B – zakup odczynników

Zapytanie 10 10 2016 A – zakup materiałów zużywalnych

Zapytanie 04/09/2016 – for non-GLP toxicology study in mice

Zapytanie 06 10 2016 R – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 04 10 2016 B – zakup odczynników biologicznych i materiałów zużywalnych

Zapytanie 20 09 2016 E – zakup odczynników chemicznych
Zapytanie 30 09 2016 Z – zakup zestawów komputerowych zapytanie zaktualizowano 04.10.2016

Zapytanie 30 09 2016 K – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 30 09 2016 J – zakup wagi precyzyjnej

Zapytanie 22 09 2016 H – zakup ultrawirówki podłogowej z wyposażeniempytania i odpowiedzi

Zapytanie 03B/09/16 for a delivery of female mice of the six different strains

Zapytanie 03A/09/16 na realizację usługi pt. Badanie in vivo – badanie toksykologiczne związków

Zapytanie 20 09 2016 D – zakup dyspensera mikropłytkowego

Zapytanie 20 09 2016 B – zakup zamrażarki niskotemperaturowejpytania i odpowiedzi

Zapytanie 20 09 2016 A – zakup materiałów laboratoryjnych

Zapytanie 19 09 2016 H – zakup komory laminarnejpytania i odpowiedziaktualizacja z dn. 28.10.2016 do zapytania ofertowego

Zapytanie 19 09 2016 B – zakup materiałów laboratoryjnych

Zapytanie 14 09 2016 D – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 13 09 2016 H – zakup odczynników chemicznych

Zapytanie 13 09 2016 E – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 07 09 2016 Z – zakup sprzętu komputerowego

Zapytanie 06 09 2016 D – zakup materiałów

Zapytanie 05 09 2016 K – zakup materiałów

Zapytanie 05 09 2016 G – zakup odczynników chemicznych / rozpuszczalników

Zapytanie 05 09 2016 F – zakup zamrażarki

Zapytanie 02 09 2016 B – zakup odczynników biologicznych

Zapytanie 01 09 2016 D – zakup odczynników chemicznych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 13 08 2018 B

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 05 06 2018 GW

Zapytanie ofertowe nr 19 03 2018 GW nie zostało rozstrzygnięte.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 13 12 2017 B

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 12 12 2017 A

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 11 12 2017 C

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 06 12 2017 F

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 04 12 2017 A

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 01 12 2017 G

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 01 12 2017 F

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 30 11 2017 B

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 29 11 2017 J

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 29 11 2017 E

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 24 11 2017 B

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 24 11 2017 A

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 23 11 2017 H

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 23 11 2017 G

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 23 11 2017 F

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 23 11 2017 B

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 22 11 2017 C

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 17 11 2017 A

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 16 11 2017 I

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 15 11 2017 A

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 14 11 2017 H -wersja PL – wersja ENG

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 14 11 2017 E

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 14 11 2017 D

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 13 11 2017 F

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 13 11 2017 D

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 09 11 2017 E

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 22 09 2017 A

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 22 09 2017 F

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 22 09 2017 E

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 22 09 2017 D

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 22 09 2017 C

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 20 09 2017 A

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 19 09 2017 E

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 10 08 2017 C

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 09 06 2017 B

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 09 06 2017 D

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 09 06 2017 A

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 08 06 2017 E

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 08 06 2017 D

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 08 06 2017 C

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 08 06 2017 A

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 06 06 2017 G

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 06 06 2017 C

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 06 06 2017 A

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 05 06 2017 I

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 01 06 2017 H

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 01 06 2017 F

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 31 05 2017 A

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 30 05 2017 H

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 30 05 2017 G

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 30 05 2017 I

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 30 05 2017 D

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 29 05 2017 E

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 26 05 2017 A

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 25 05 2017 C

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 24 05 2017 B

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 24 05 2017 A

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 23 05 2017 C

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 23 05 2017 A

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 19 05 2017 B

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 18 05 2017 H

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 18 05 2017 F

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 18 05 2017 E

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 18 05 2017 B

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 18 05 2017 A

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 17 05 2017 E

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 17 05 2017 A

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 16 05 2017 A

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 15 05 2017 B

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 12 05 2017 D

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 12 05 2017 B

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 11 05 2017 A

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 09 05 2017 A

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 04 05 2017 D

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 28 04 2017 C

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 27 04 2017 A

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 26 04 2017 D

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 26 04 2017 C

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 26 04 2017 B

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 25 04 2017 B

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 21 04 2017 F

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 21 04 2017 E

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 21 04 2017 A

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 19 04 2017 E

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 19 04 2017 D

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 19 04 2017 B

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 14 04 2017 G

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 14 04 2017 E

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 14 04 2017 B

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 13 04 2017 C

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 13 04 2017 B

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 12 04 2017 E

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 12 04 2017 C

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 12 04 2017 B

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 12 04 2017 A

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 11 04 2017 B

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 10 04 2017 C

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 10 04 2017 A

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 07 04 2017 B

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 06 04 2017 F

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 06 04 2017 D

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 06 04 2017 C

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 06 04 2017 B

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 05 04 2017 A

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 04 04 2017 A

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 03 04 2017 G

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 03 04 2017 A

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 02 04 17

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 31 03 2017 G

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 31 03 2017 D

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 31 03 2017 A

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 29 03 2017 E

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 27 03 2017 F

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 24 03 2017 A

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 23 03 2017 F

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie 23 03 2017 B – wersja PL wersja ENG

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 21 02 2017 C

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie 03/12/16

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie 02A/12/16

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie 02B/12/16

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie 01B/12/16

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie 01A/12/16

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie 30 09 2016 J

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie 22 09 2016 H

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie 20 09 2016 D

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie 19 09 2016 H

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie 05 09 2016 F

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie 30 09 2016 Z

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie 04-09-16

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie 03B-09-16

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie 03A-09-16

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie 07 09 2016 Z

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie 18 08 2016 E

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie 17 08 2016 H

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie 17 08 2016 G

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie 17 08 2016 A – aktualizacja

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie 17 08 2016 A

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie 09 08 2016 J

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie 01 08 2016 C

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie 18 07 2016 A

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie 14 03 2016 F